Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Monitorování radiační situace 06.08.2011 18:18:26

(Vložil(a): )
Správnost údajů dosimetrických veličin 12.09.2021 19:11:17
Dobrý den,
mám dotaz týkající se radiometrů-dozimetrů s GM trubicemi pro civilní použití, které jsou dnes k dostání při nákupu přes internet, zejména v zahraničí. Pozoruji, že mnohé přístroje neobsahují kompensační clony a počty impulsů z GM trubic jsou přímo převáděny na dosimetrické veličiny, zejména ekvivalentní příkon v μSv/h. Domnívám se, že jde o nesprávný postup, neboť se detekuje více druhů záření najednou, měřič "nepozná", o jaký druh záření se jedná, jaká je jeho energie a tudíž výsledek bude silně závislý na druhu zářiče a může být nesmyslný.
Naproti tomu vím o přístrojích, které využívají clon pro odstínění určitých druhů záření (aby se nedetekovalo více druhů najednou) a vyrovnání citlivosti GM trubice k záření gama, přičemž udávají exposiční nebo ekvivalentní příkon pro záření gama, intensitu záření alfa a beta pak vyjadřují plošnou hustotou toku částic, např. v 1/min.cm2. Usuzuji tedy, že měřit s jednou a tou samou GM trubicí, bez kompensace, více druhů záření najednou, o neznámých energiích a podílech zastoupení, je nesprávné a může poskytovat nesmyslné výsledky.
Chtěl bych Vás požádat o zhodnocení, zda je má úvaha správná.
Dále bych se chtěl zeptat, jak a za jakou cenu je možné provést kalibraci nebo alespoň kontrolu údaje podomácku zhotoveného radiometru a zda jsou k disposici zářiče s definovanou aktivitou a plošné standardy, které by k tomuto účelu bylo možné využít, ale které by zároveň nepodléhaly omezením v důsledku nepřekročení zprošťovacích úrovní aktivit.
Děkuji předem za Vaši odpověď a věřím, že získaná informace bude k užitku i dalším zájemcům o dosimetrii.
S pozdravem
Aleš H.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

s dotazem se Vás dovolíme odkázat na Český metrologický institut (kontakt nalezente na webu www.cmi.cz), který problematiku měřidel řeší. Odpovědi na dotazy k typovému schválení měřidel (a možnostem jejich ověřitelnosti), certifikovaným referenčním materiálům, popřípadě nutné metrologické služby naleznete z části na uvedeném webu.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
I 131 04.02.2021 11:17:42
Je známý důvod zvýšení koncentrace I 131 v ovzduší z počátku tohoto roku? Viz: https://www.suro.cz/cz/rms/ovzdusi/obr-jod
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Konkrétní zdroj I-131 nelze v podstatě identifikovat, je jím pravděpodobně celosvětově rozšířené využívání I-131 v medicíně.

Velmi nízké koncentrace I-131 v ovzduší jsou občas zachyceny v období inverzní meteorologické situace, kdy rozptyl škodlivých látek v atmosféře je významně omezen na přízemní (inverzní) vrstvu vzduchu. Měřené hodnoty se pohybují na hranici detekční meze a bývají na úrovni desetin až jednotek mikroBq/m3. Zjistitelné jsou jen díky vysoké citlivosti měřící metody (kombinace velkoobjemového odběrového zařízení aerosolů, detektorů s vysokou účinností a dlouhých časů měření).

Je třeba zdůraznit, že takové koncentrace I-131 jsou z hlediska zdravotních rizik zcela zanedbatelné a nemají žádnou souvislost s eventuální mimořádnou událostí na jaderném zřízení. Kdyby totiž k něčemu takovému došlo, nevyhnutelně by se v odebraných vzorcích ovzduší měřitelně vyskytovaly i další štěpné produkty. Zdrojem I-131 v ovzduší tedy nepochybně není nehoda na nějakém jaderném reaktoru.(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Jaderná zkouška KLDR dne 9.9.2016 20.09.2016 08:48:32
Dobrý den.
Měl bych dotaz, zda při jaderné zkoušce KLDR 9.9.2016 nebyl naměřen únik radiace do okolí a zda by se radiace nemohla s nedávnými dešti přenést na našem území.
Jsem s pozdravem a děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Roman Zahrádka)
Dobrý den,

I přes vysokou citlivost měřicích zařízení sledujících radiační situaci v ČR není možné v takovéto vzdálenosti od epicentra výbuchu zaznamenat zvýšené hodnoty koncentrace radioaktivních látek v ovzduší.
Pro Vaší informaci, radiační situace je na našem území kontinuálně sledována Radiační monitorovací sítí ČR a výsledky jsou uveřejňovány na našich webových stránkách ? sekce "Monitorování radiační situace".

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
radioaktivita na Šumavě 11.12.2012 10:25:21
Dobrý den, dnes jsem četl o kontaminaci cesiem u divokých prasat na Šumavě. Jedná se hlavně o oblast Prášil. Protože je to moje nejoblíbenější část Šumavy tak se ptám jestli je tato část nebezpečná i pro pohyb lidí. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Josef Beran)
Ze samotného pohybu nebo pobytu na Šumavě žádné nebezpečí nehrozí. Regulaci vyžaduje pouze konzumace masa ulovených divočáků, a to kontrolou obsahu cesia v mase.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Kontaminace půdy Cs-137 06.09.2010 11:06:09
Prosím o zaslání údajů o kontaminaci půdy v ČR cesiem-137 v jednotkách měrné aktivity (stačí odkaz na článek v odborné literatuře). Ve všech článcích, které se mi podařilo najít, je kontaminace půdy Cs-137 vyjádřena jen v plošné aktivitě.
Děkuji.
(Vložil(a): Ing. Jan Binka)
Kontaminace půdy Cs-137 v ČR pochází jednak ze zkoušek zbraní prováděných v minulosti v atmosféře, jednak - a to převážně - ze spadu po černobylské havárii. Bezprostředně po černobylském spadu v r. 1986 byla zjištěna značně nehomogenní kontaminace v rozsahu desetin až desítek kBq/m2.
Průnik aktivity do půdního profilu a tudíž i hmotnostní aktivita půdy závisí především na propustnosti (druhu) půdy. V současné době lze z řady měření odvodit, že na dobře propustných půdách lze nalézt počernobylské Cs-137 do hloubky cca 20 cm, do této hloubky je hmotnostní aktivita přibližně stejná a samozřejmě závisí na výchozí kontaminaci. Rozsah hmotnostní aktivity Cs-137 v půdě se pohybuje od jednotek až po stovky Bq/kg.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Sopečný prach 28.04.2010 15:32:25
Nad Evropou koluje sopečný prach. Zajímalo by mě jestli se i např. v takovém spoečném prachu, který je právě nad Evropou mohou vyskytnout radioaktivní látky nebo částice a zda-li mohou být nebezpečné?

Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Na základě předběžných výsledků měření prováděných islandskými experty bylo zjištěno, že sopečný prach ze sopky Eyjafjallajökull neobsahuje větší množství radionuklidů než je průměrná hodnota vyskytující se běžně v horninách a nevedl ke zvýšení radioaktivity v oblastech, kam případně dopadl. Podrobné výsledky a jejich analýza budou v nejbližší době oficiálně zveřejněny a budou také k dispozici na stránkách SÚJB.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Síť včasného zjištění 29.04.2008 17:26:42
Dobrý den, zajímalo by mě, zda data prezentovaná na stránce s mapkou sítě včasného zjištění (http://www.suro.cz/cz/rms/rms/svz) jsou zobrazována "online", tedy zda je výsledek měření ihned prezentován na stránce, nebo zda zde probíhá nějaké další zpracování a jaké je případné zpoždění mezi změřením a zobrazením.
(Vložil(a): Petr Svehla)
Data z měřicích míst se předávají na centrální pracoviště RMS z měřicích míst umístěných na pracovištích Regionálních center SÚJB a v SÚRO a na pracovištích Hasičského záchranného sboru se data předávají přímo na obě CP po skončení každého měření, tzn. každých 10 minut, z měřicích míst umístěných na pracovištích Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se data předávají 1x za hodinu. Data jsou zpracována, uložena do centrální databáze Informačního systému (IS) RMS a vyhodnocena z hlediska výskytu hodnot převyšujících nastavené úrovně.
Po proběhnutí výše uvedených kroků jsou data zveřejněna na webových stránkách, tzn. data z předcházející hodiny jsou vystavena zhruba v polovině následující hodiny.

(Za SÚJB: sujb)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.