Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Problematika RTG-Hi-scannerů 20.02.2010 17:30:33
Dobrý den pracuji jako obsluha rtg-Hi-scan na letišti při kontrole zavazadel uvedený přístroj obsluhuji celý fond pracovní doby v měsíci.
1 Vydává uvedený přístroj záření škodlivé pro obsluhu?
2 Pokud ano jaká jsou bezpečnostní opatření a zda takové obsluze náleží příplatky nebo dovolená?
3 Zda u přístroje nebo obsluhy má být měřič záření?
4 Při prohlídce zavazadel přístrojem a při jejich posunu po dopravním pásu jsou bagáží nadzvednuty ochrané krycí pásy kde přímo u nich stojí obsluha - je ohrožena na zdraví?
5 Prosím o kontakt ským případně tyto rizikové pracovně-právní věci řešit?
(Vložil(a): Jiřina Pospíchalová)
1) Přístroj rtg-Hi-scan používá ke kontrole zavazadel rtg záření, které jako takové by mohlo mít negativní vliv, pokud by docházelo k ozařování osob. Proto také jsou u přístrojů tohoto typu kladeny velmi přísné požadavky na jejich konstrukci, která musí zabezpečit, že obsluha přístroje je před těmito účinky maximálně chráněna, t.j., že případná rizika jsou mizivá. 2) U přístrojů tohoto typu je naprostá většina ochranných opatření zabezpečena konstrukcí přístroje, jak je uvedeno výše, a doplněna jsou režimová opatření, uvedená povinně v návodu k obsluze těchto přístrojů (dostatečnost a úplnost návodu jsou posuzovány SÚJB). Přístroje jsou pak legálně provozovány pouze na ohlášení jejich používání, které musí každý provozovatel zaslat SÚJB, bez nějakých doplňkových pracovně právních opatření. 3) Rovněž u tohoto typu přístrojů nemusí být instalovány žádné měřiče záření, nicméně každý přístroj musí procházet minimálně jednou ročně (často je to i dvakrát ročně) servisní kontrolou prováděnou specializovanou firmou (ta musí mít k této servisní činnosti povolení SÚJB). Součástí servisní kontroly je i dozimetrické ověřování ochranných a stínicích parametrů přístrojů. 4) Při navrhování konstrukce přístrojů (dle bodu 1 odpovědi) je samozřejmě brána v potaz i skutečnost, že při průchodu zavazadel dochází k nazdvihování ochranných stinících pásů. Tato skutečnost tedy rovněž nepředstavuje nutnost zavedení nějakých doplňkových režimových opatření. 5) Bližší informace o úrovni rizika, než jsou ta uvedná v návodu k používání zařízení, vám může poskytnout například právě specializovaná servisní organizace. Pracovně právní záležitosti jsou plně v kompetenci vašeho zaměstnavatele.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Škodlivost přístroje HI-SCAN 6040i 12.01.2010 08:21:25
Nemůže nainstalovaným přístrojem HI-SCAN 6040i (X-ray Inspection System) záření kontaminovat pokrm a následně tak ovlivnbit lidské zadraví? 12.1.2010 8:21
(Vložil(a): Tamara Dobrovolná(Gajdošík Josef))
Rentgenová zařízení určená k bezpečnostní kontrole zavazadel, balíků nebo zásilek jsou generátory, které nejsou zdrojem indukované radioaktivity; ozařování prováděné těmito přístroji nezpůsobuje radioaktivitu potravin. Konzumace potravin, které byly v rámci bezpečnostní kontroly ozářeny tedy nepředstavuje zdravotní riziko.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Skener 27.01.2010 12:25:59
Jaký je rozdíl mezi plánovanými skenery na letištích a skenery používany ve Vězeňské službě ČR? Po vyjádření p. Drábové jsem docela na rozpacích.
(Vložil(a): Josef Gajdošík)
Pro "skenery používané ve Vězěňské službě", které máte na mysli, platí odpověď pod bodem 2. Pod pojmem "skener" lze chápat několik druhů přístrojů : 1) Detekční rámy pro kontrolu kovových předmětů, jež jsou na letištích (i ve věznicích) již řadu let používány a které nejsou založeny na použití ionizujícího záření, ale na zcela jiných fyzikálních principech, a které tudíž nejsou předmětem naší kontroly a evidence, protože žádné ozáření osob nezpůsobují. 2) Rtg zařízení pro kontrolu zavazadel v podobě tunelů s pásovým dopravníkem pro kontrolovaná zavazadla a jiné předměty, které sice ionizující záření používají, ale nezpůsobují prakticky žádné ozáření obsluhy, natož pak jiných osob, ani nemají za následek jakékoliv poškození či radioaktivní kontaminaci kontrolovaných předmětů. Tato zařízení jsou naším úřadem evidována na základě povinného hlášení jejich uživatelů a tak víme, že jsou skutečně jak na letištích, tak ve vězeňské službě, a navíc i v budovách soudů a v některých dalších veřejných budouvách používány. 3) Rtg zařízení pro bezpečnostní kontrolu osob, o nichž se právě v poslední době čím dál častěji hovoří a jichž se také týkalo vyjádření paní předsedkyně Ing. Drábové. Tyto zdroje záření by mohly být používány pouze na základě povolení vydaného SÚJB a pouze za podmínek stanovených v tomto povolení. Doposud byla SÚJB projednávána pouze jedna předběžná žádost o možnost používání těchto skenerů na jednom z letišť v ČR a ta byla zatím odmítnuta. Z informací povinně poskytovaných SÚJB dovozci a distributory takovýchto zařízení vyplývá, že žádný takový skener nebyl dosud v ČR prodán. Proto oprávněně předpokládáme, že žádný dosud nikde nainstalován není. I ze zkušeností našich pracovníků, kteří provádějí kontroly zdravotnických rtg zařízení používaných ve věznicích a kteří vstupují podobně jako kterákoliv jiná návštěva do prostorů věznic, vyplývá, že se nikdy při svém vstupu do věznice nesetkali s ničím jiným, než se zařízeními uvedenými pod body 1 a 2.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
SKENERY MOHOU ŠKODIT A RTG NIKOLIV? 20.02.2010 01:27:24
Nerozumím tomu. Na jedné straně paní Dr. Podškubková každému odpovídá, jak rentgenování neškodí a na druhé straně v článku Vašeho portálu o letištních skenerech píšete o možném škodlivém účinku těchto skenerů, přitom udáváte, že záření těchto skenerů je podstatně menší, než při např. trojnásobném opakování rtg vyšetření.
(Vložil(a): Anonym)
Na tento anonymní dotaz uvádíme odpověď: Podle všeobecně přijímaných zásad radiační ochrany je jakákoliv dávka záření působící na člověka spojená s určitým rizikem. Říkáme, že závislost mezi dávkou a účinkem je bezprahová a lineární. Je tedy zřejmě, že vždy při použití zdrojů ionizujícího záření stojíme před problémem zda spojené riziko s ozářením lidí je či není přijatelné. Protože pro některé aplikace s použitím zdrojů ionizujícího záření nemáme v současné době alternativy, které by danému účelu vyhověly stejně efektivně ? použití zdroje je tedy zdůvodněno - přijímáme vědomě riziko spojené s ozářením, ale současně se samozřejmě snažíme, aby bylo co nejnižší ? tzn. radiační ochranu optimalizujeme a stanovujeme limity ozáření. V případě lékařského ozáření je velikost ozáření optimalizována, není však limitována, neboť limity zde nelze jednotně nastavit ? velikost ozáření je závislá na typu vyšetření a potřebách lékaře. Lékařskému ozáření jsou vystaveni pacienti, zdůvodněním je indikace lékaře, cílem vyšetření je získat potřebnou diagnostickou informaci, která je přínosem pro jeho další léčbu. Při lékařském ozáření je pacient současně nositelem přínosu i rizika, které je s vyšetřením spojeno. Přínos indikovaného vyšetření významně převažuje rizika, která pro pacienta vyplývají z případných nežádoucích účinků ionizujícího záření. I v případě lékařského ozáření však lékař zvažuje před rtg vyšetřením možnost použití zobrazovací metody, která nevyužívá ionizující záření (ultrazvuk, magnetickou rezonanci). Princip zdůvodnění jako základní princip radiační ochrany musí být obdobně aplikován i v případě rtg skeneru, využívajícího ionizující záření pro bezpečnostní kontrolu osob, bez ohledu na nízké dávky, které jsou spojeny s jednou kontrolou pomocí tohoto zdroje. Znamená to tedy, že musí být prokázán přínos pro jednotlivce nebo společnost, který vyváží rizika, která při této činnosti vznikají. Při zdůvodnění musí být mimo jiné prokázáno, že neexistuje jiná metoda, která nevyužívá zdroje ionizujícího záření a která umožňuje dosažení srovnatelného cíle. Pro účely bezpečnostní kontroly osob existuje alternativní metoda, nevyužívající ionizující záření a poskytující srovnatelnou informaci, proto není použití rentgenového přístroje považováno ze strany SÚJB za zdůvodněné. Navíc jsou ozařováni jednotlivci z obyvatelstva (potenciálně se může jednat o milióny osob ročně), kteří mohou obdržet dávky (i když jsou nízké) v neprospěch svého zdraví a zpravidla i opakovaně. Podrobnější rozbor přístupu SÚJB k otázkám týkajícím se používání skenerů při letištních kontrolách byl publikován v aktualitách dne 6. ledna 2010.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Také odpověď 31.03.2010 09:21:06
Vzhledem k tomu, že jsem nevypátral přímé spojení na p. Drábovou, přeposílám korespondenci, která mě nijak nepřesvědčila. Vyhýbavé odpovědi nějak nemohu rozdýchat.....--------------------------------------------------------------------------------
Pokud říkáte potravinám předměty, tak máte pravdu????..?
--------------------------------------------------------------------------------

From: Konference SUJB [mailto:konference@sujb.cz]
Sent: Thursday, March 04, 2010 12:13 PM
To: Gajdošík Josef
Subject: Odpoved na dotazOdpověď na Váš dotaz z konference SÚJB:

Skener 04.03.2010 12:13:10
Jaký je rozdíl mezi plánovanými skenery na letištích a skenery používany ve Vězeňské službě ČR? Po vyjádření p. Drábové jsem docela na rozpacích.
(Vložil(a): Josef Gajdošík)


--------------------------------------------------------------------------------

Pro "skenery používané ve Vězěňské službě", které máte na mysli, platí odpověď pod bodem 2.

Pod pojmem "skener" lze chápat několik druhů přístrojů :
1) Detekční rámy pro kontrolu kovových předmětů, jež jsou na letištích (i ve věznicích) již řadu let používány a které nejsou založeny na použití ionizujícího záření, ale na zcela jiných fyzikálních principech, a které tudíž nejsou předmětem naší kontroly a evidence, protože žádné ozáření osob nezpůsobují.
2) Rtg zařízení pro kontrolu zavazadel v podobě tunelů s pásovým dopravníkem pro kontrolovaná zavazadla a jiné předměty, které sice ionizující záření používají, ale nezpůsobují prakticky žádné ozáření obsluhy, natož pak jiných osob, ani nemají za následek jakékoliv poškození či radioaktivní kontaminaci kontrolovaných předmětů. Tato zařízení jsou naším úřadem evidována na základě povinného hlášení jejich uživatelů a tak víme, že jsou skutečně jak na letištích, tak ve vězeňské službě, a navíc i v budovách soudů a v některých dalších veřejných budouvách používány.
3) Rtg zařízení pro bezpečnostní kontrolu osob, o nichž se právě v poslední době čím dál častěji hovoří a jichž se také týkalo vyjádření paní předsedkyně Ing. Drábové. Tyto zdroje záření by mohly být používány pouze na základě povolení vydaného SÚJB a pouze za podmínek stanovených v tomto povolení. Doposud byla SÚJB projednávána pouze jedna předběžná žádost o možnost používání těchto skenerů na jednom z letišť v ČR a ta byla zatím odmítnuta. Z informací povinně poskytovaných SÚJB dovozci a distributory takovýchto zařízení vyplývá, že žádný takový skener nebyl dosud v ČR prodán. Proto oprávněně předpokládáme, že žádný dosud nikde nainstalován není.

I ze zkušeností našich pracovníků, kteří provádějí kontroly zdravotnických rtg zařízení používaných ve věznicích a kteří vstupují podobně jako kterákoliv jiná návštěva do prostorů věznic, vyplývá, že se nikdy při svém vstupu do věznice nesetkali s ničím jiným, než se zařízeními uvedenými pod body 1 a 2.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)


(Vložil(a): Josef Gajdošík)
Je nám líto, že vás naše odborné vysvětlení neuspokojilo. Pokud jste přesvědčen, že odpověď nebyla dostatečná, doporučuji napsat písemnou žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. adresovanou úřadu. Jako zaměstnanec věznice byste měl také o svém postupu informovat své nadřízené, protože dotaz, se kterým se na nás obracíte, se přímo týká pracovně právní problematiky a dodržování požadavků atomového zákona a souvisejících předpisů (vyhlášky o radiační ochraně), za které nese odpovědnost organizace.
(Za SÚJB: sujb)
rtg- hi scan na letisti 27.07.2010 23:42:00
dobry den, zajima mne, kdyz mam sebou materske mleko v lahvicce, ovlivni rtg-hi scan jeho kvalitu? dekuji za odpoved.linda
(Vložil(a): linda stepnickova)
RTG kvalitu mléka ve smyslu radiační ochrany neovlivní.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Označení vyhovujíciho rtg sceneru batožin 25.06.2011 06:05:10
Dobrý den. Jsou rtg scenery viditenlně označovány, třeba nálepkou, po roční periodické kontrole? Aneb jak se já jako osoba povinná předládat své příruční zavazadlo, dozvím, že scener je v pořádku. Podotýkám, že zaměstnavatel mi na můj dotaz o zkoušce zažízení odmítá odpověd. Děkuji za info.
(Vložil(a): Dallemule Peter)
RTG scanery jsou označovány jako všechny přístroje základními údaji o výrobku a značkou radioaktivity. Kontroly jsou prováděny pravidelně autorizovaným servisem a jsou o nich vedeny záznamy. Způsob vedení a ukládání záznamů je v kompetenci majitele/provozovatele resp. držitele povolení. Tyto záznamy musí držitel povolení na vyžádání předložit dozornému orgánu. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, sdělte nám, kde je vámi uváděný scaner provozován, abychom mohli v souladu se zákom provést kontrolu.
(Za SÚJB: sujb)
Označení prozkošených zařízení 20.07.2011 15:05:01
Zajímalo by mne jakým způsobem a jestli vůbec jsou označeny skenery batožin po periodickém proměřění. Předem děkuji za info.
(Vložil(a): Dallemule Peter)
RTG scanery zavazadel jsou označovány jako všechny přístroje základními údaji o výrobku a značkou radioaktivity. Kontroly jsou prováděny pravidelně autorizovaným servisem a jsou o nich vedeny záznamy. Periodicita kontrol je stanovena výrobcem. Značení po kontrole není vyžadováno, nicméně může být provedeno.
(Za SÚJB: sujb)
Re: Škodlivost rtg-Hi-scan pro obsluhu 06.03.2013 00:17:35
Dobrý den,náhodou jsem se dostala na vaše stránky a vzpomněla jsem si na jednu dost hloupou událost...před pár lety jsme s přáteli čekali na Ruzyni na letadlo s několikahodinovým zpožděním a trochu jsme popíjeli.Po odbavení jsem si všimla,že mi nevyjel fotoaparát - zrcadlovka,nadzvedla jsem ochranný stínící pás a vytáhla ji.Byla jsem hned seřvána obsluhou a na vše jsem hned zapomněla.Mohlo to nějak ohrozit mé zdraví ?
Moc děkuji za odpověď.M.H.
(Vložil(a): Milena Hertlová)
Vaše zdraví to samozřejmě ohrozit nemohlo.
(Za SÚJB: sujb)
Re: Škodlivost rtg-bezpečnostní brána. 19.04.2013 08:10:50
Dobrý den, jsem těhotná (13+5tt) a včera jsem prošla bezpečnostní branou. Pozdě jsem si uvědomila, že jde o RTG brány. Může to negativně ovlivnit plod? Děkuji za odpověď. Brzáková
(Vložil(a): Brzáková Jitka)
Bezpečnostní brány v ČR jsou detektory kovů, nikoliv rtg přístroje.
(Za SÚJB: sujb)
Re: Škodlivost rtg-Hi-scan pro obsluhu 20.05.2013 15:00:37
Dobrý den, obsluhuji na letišti RTG na kontrolu zavazadel a jsem těhotná(13+3tt)...občas se stane, že musím pracovat i u vstupu a výstupu zavazadel z RTG 4-6 hod./den, jak hodně je to škodlivé pro mě a pro plod....předem děkuji JŠ.
(Vložil(a): Jana Š.)
O miminko se nemusíte obávat, rtg jsou konstruovány tak, aby bylo minimalizováno ozáření osob v okolí. V každém případě je třeba nahlásit těhotenství zaměstnavateli, který by měl upravit pracovní podmínky nejen v souvislosti s kontrolou zavazadel.
(Za SÚJB: sujb)
Re: Re: Škodlivost rtg-Hi-scan pro obsluhu 04.10.2016 18:29:22
Dobrý den, jsem zaměstnancem Letiště Praha a cca 16x v měsíci procházím bezpečnostní branou do SRA zóny. Jsou tyto brány nebezpečné pro těhotné ženy? Může jimi žena procházet po celou dobu těhotenství, aniž by to mělo vliv na vývoj plodu? Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, bezpečnostní brána, kterou procházíte neobsahuje zdroj ionizujícího záření (IZ). Nemusíte mít obavy, že je plod vystaven účinkům IZ.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Škodlivost rtg-Hi-scan pro obsluhu 04.07.2013 01:40:52
Dobrý den,můj dotaz se týká letištních rentgenů pro kontrolu zavazadel.Doporučuje se vložit potraviny,léky,dětskou výživu apod. do průhledného plastového sáčku,o který můžeme požádat na letišti.
- Mají snad tyto sáčky nějakou vrstvu,která odstíní ionizační záření ? Zajímá mě to i kvůli citlivým filmům do fotoaparátu.
- Může rentgenové záření nějak poškodit či znehodnotit potraviny a léky v cestovních zavazadlech ?
Děkuji za odpověď.M.H.

(Vložil(a): M.H.)
Vkládání určených předmětů, které musíte předkládat ke kontrole samostatně, do sáčků souvisí s bezpečnostními opatřeními - zákazu přepravy předmětů na palubě letadla (seznamy najdete na stránkách letiště). Fotografické filmy, potraviny ani léky záření scannerů nepoškodí.
(Za SÚJB: sujb)
filmy a rtg-Hi-scan 27.07.2015 12:03:47
Není pravda, že tyto skenery nepoškozují filmy. Nepoškozují pouze filmy nižší citlivosti a to pouze při malém množství skenů. Pokud má cestující filmy citlivější než 1600 ASA, je prokázáno jejich poškození již při jediné expozici. Podrobnější informace dodají výrobci filmů. Výrobci skenerů nepřesnými informacemi komplikují život fotografům i obsluze skeneru a vede to k řadě nedorozumění, zpoždění letů a v krajním případě ke zničení mnohatýdenní práce. Prosím proto v tomto směru o přesné informace podložené testy.
(Vložil(a): IM)
Děkujeme za zaslanou připomínku. SÚJB měl takovou informaci od výrobce skenerů, je možné, že může být nepřesná. SÚJB má ve své kompetenci to, že skenery schvaluje k jejich bezpečnému používání pro obsluhu a osoby v okolí, tuto problematiku neřeší. Je na zodpovědnosti osoby, která přepravuje v osobním zavazadle jakékoliv předměty (tedy i filmy), o kterých ví, že by je mohlo rtg záření poškodit, informovat o tom obsluhu skeneru, případně film zabezpečit proti takovému poškození vložením do vhodných ochranných obalů, které jsou na trhu k dispozici.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Škodlivost rtg-Hi-scan pro obsluhu 21.08.2013 10:49:18
Dobrý den,
v naší organizaci je při vstupu do objektu prováděna kontrola zavazadel (včetně potravin) RTG zařízením. Tato činnost je prováděna každodenně. Vzhledem k mému pracovnímu zařazení se mě zaměstnanci dotazují na škodlivost každodenního ozařování stejných zavazadel (je zde možnost akumulace?) a potravin k přímé spotřebě na pracovišti. Taktéž mě zajímá, zda touto činností není porušena Vyhláška č. 133/2004 Sb., o podmínkách ozařování potravin a surovin.
Děkuji za odpověď
(Vložil(a): T.H.)
RTG záření se v předmětech nekumuluje. Vyhláška 133/2004 Sb. se nevztahuje na ozáření, které je způsobeno diagnostickými nebo měřicími přístroji používanými ke kontrole potravin, pokud absorbovaná dávka není vyšší než 0,01 Gy pro inspekční zařízení, která používají neutrony, a 0,5 Gy v dalších případech, při použití maximální radiační energie 10 MeV v případě rentgenového záření, 14 MeV v případě neutronů a 5 MeV v ostatních případech.
(Za SÚJB: sujb)
Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 14.09.2014 22:51:27
Dobrý den,
na letišti jsem při kontrole příručního zavazadla scannerem povytáhla kufr, který se tam zasekl. Do přístroje jsem strčila asi 3cm ruky (bylo to jen na kraji). Ohrozilo to mé zdraví? A pokud ano/ne, tak proč.
Děkuji za vysvětlení.
Kristina
(Vložil(a): Kristina Mezereková)
Dobrý den, dávka ze scannerů používaných na letišti V. H. Praha pro kontrolu zavazadel je cca 0,7 ?Sv (mikroSv), u provedení, které rozlišuje organické a anorganické materiály je cca 1,6 ?Sv. Odhad dávky na část ruky je tedy cca v 1-1,5 ?Sv, což je dávka velmi nízká. Celotělové ozáření bylo zcela zanedbatelné. Ozáření lze považovat za nevýznamné, v žádném případě nemohlo ohrozit Vaše zdraví.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 28.11.2014 23:38:33
Dobrý den. Před týdnem jsem se vrátila z USA, kde jsem měsíc cestovala. Celkem jsem absolvovala 7 přeletu a 5 kontrol scannerem. Bohužel jsem nevěděla o mem 4 týdenním těhotenství. Mohlo to ohrozit plod?
Děkuji za vaši odpověd.
Kateřina

(Vložil(a): Kateřina M.)
Dobrý den, určitě nemusíte se obávat, v období preimplantace a blastogeneze (do 4. týdne) je zárodek k ionizujícímu záření relativně nejméně citlivý.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 24.04.2015 08:21:56
Dobrý den, uvažujeme o nákupu (dovozu) RTG inspekčního zařízení pro naši firmu. Jsme výrobce automobilových komponentů a pro řízení kvality potřebujeme inspekční zařízení. Jedná se o uzavřené inspekční zařízení. Jakým způsobem se řídí takový dovoz? Je třeba u těchto typů zařízení speciální oděv / pomůcky? Potřebujeme pro dovoz zařízení a jeho provoz speciální povolení nebo certifikát?
Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Michal Šedek)
Dobrý den, základní právní normou upravující způsob využívání jaderné energie a ionizujícího záření a podmínky pro vykonávání souvisejících činností je zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zákon stanovuje činnosti, k jejichž vykonávání je potřeba povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Činnosti dovozu a distribuce generátorů, jsou podřazeny pod licenční režim podle § 9 odst. 1 písm. r) tohoto zákona, kdy rozsah, způsob a bližší podmínky provádění těchto činností určuje prováděcí vyhláška (vyhláška č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 59 odst. 1 písm. g). Jedná-li se o dovoz jednoho kusu "rtg inspekčního zařízení" pro vlastní potřebu, pak pro dovoz/distribuci individuálního dovozu není potřeba povolení. Pokud je tento rentgen typově schválený nejvýše drobný zdroj ionizujícího záření, pak není k jeho používání potřeba povolení, ale je nutné jej ohlásit. Povinnosti ohlašovatele naleznete v §22 zákona. Pokud by se jednalo o jednoduchý zdroj je potřeba pro jeho používání zažádat o povolení k používání podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona, kdy rozsah, způsob a bližší podmínky provádění těchto činností určuje prováděcí vyhláška (vyhláška č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 36 odst. 1 písm. g) a dále § 43). S tímto zařízením je nutno zacházet v souladu s návodem k použití.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Likvidace a odstraňění RTG-Hi-scannerů 17.06.2015 08:32:32
Dobrý den, zajímalo by mě, jak postupovat v momentě, kdy je nutno se takového zařízení zbavit? Je možné se obrátit na oprávněnou osobu z pohledu zákona o odpadech, nebo existují nějaké odborně způsobilé osoby dle atomového zákona? Při odstraňování je nutno demontovat zdroj ionizujícího záření a toto ohlásit? V případě, že by byl odmontován zdroj, lze se zařízením zacházet jako s elektroodpadem?
Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Jana Nehybová)
Dobrý den, pro uživatele RTG-Hi-scanneru v případě jeho likvidace z Atomového zákona nevyplývají žádné zvláštní povinnosti , nejedná se o radioaktivní odpad. Uživatel oznámí příslušnému RC SÚJB likvidaci (toto doloží písemnou formou) a může požádat o zrušení rozhodnutí k používání RTG-Hi-scanneru, pokud povolení bylo vázáno na používání tohoto konkrétního jednoho ZIZ. Nelze vyloučit, že mohou existovat jiné předpisy, které vyžadují likvidaci specializovanou firmou, např. z důvodu nutnosti ekologické likvidace i obsahu oleje v rentgence, plastových částí nebo z důvodu, že se jedná o elektrické zařízení a tím o "elektroodpad".
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 27.06.2015 02:29:32
Dobrý den,
v rámci mé budoucí práce bych měla projít např. 50x za den přes Detekční rámy pro kontrolu kovových předmětů - může to ohrozit mé zdraví? Již jsem se zde dozvěděla, že rámy jsou založeny na jiných fyzikálních principech, než je použití ionizujícího záření - na jakých? To, že žádné ozáření osob nezpůsobují znamená, že jsou naprosto bezpečné?? (co se týče zdraví)

Děkuji Za odpověď
(Vložil(a): přezdívka)
Dobrý den, jedná se, jak píšete o průchozí detektory kovů, což nejsou rentgenová zařízeními, resp. zdroje ionizujícího záření. Pravidla provozu těchto zařízení a zhodnocení zdravotního rizika není v kompetenci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ale Ministerstva zdravotnictví ČR.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 29.07.2015 14:24:12
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jakým způsobem se tyto zařízení likvidují až doslouží?
Obsahují nějaké radioaktivní náplně?

Předem děkuji za odpověď.

(Vložil(a): Filip)
Dobrý den, pro uživatele RTG-Hi-scanneru v případě jeho likvidace z Atomového zákona nevyplývají žádné zvláštní povinnosti, radioaktivní náplně neobsahuje a nejedná se o radioaktivní odpad. Uživatel oznámí příslušnému RC SÚJB likvidaci (toto doloží písemnou formou) a může požádat o zrušení rozhodnutí k používání RTG-Hi-scanneru, pokud povolení bylo vázáno na používání tohoto konkrétního jednoho ZIZ. Nelze vyloučit, že mohou existovat jiné předpisy, které vyžadují likvidaci specializovanou firmou, např. z důvodu nutnosti ekologické likvidace i obsahu oleje v rentgence, plastových částí nebo z důvodu, že se jedná o elektrické zařízení a tím o "elektroodpad".
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 21.11.2015 17:44:46
Dobrý den, jak působí rentgen na uvařené potraviny při každodenním rentgenování a jak působí na zdraví člověka při každodenním požívání těchto potravin?

Děkuji za odpověd.
(Vložil(a): Mirek)
Dobrý den, rentgenování předmětů, tedy ani potravin, nezpůsobuje jejich radioaktivitu. Požívání rentgenovým zářením kontrolovaných potravin tedy není zdraví škodlivé.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 12.07.2016 15:13:05
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem od naší členské firmy, která provozuje silniční nákladní dopravu. Při přepravách do Srbska dochází na maďarsko srbských hranicích k rentgenování nákladního vozidla i s řidičem. Řidič tímto rámem projíždí dvakrát týdně a není mu umožněno vystoupit z vozidla. Je to dle Vašeho názoru v pořádku, příp. je možná nějaká obrana? Není to již situace, která ohrožuje zdraví řidiče?

Děkuji za odpověď
Jiří Hurník
ČESMAD BOHEMIA
(Vložil(a): Jiří Hurník)
Dobrý den, stabilní rtg rámy na našich hranicích nejsou. Nevím jaká pravidla radiační ochrany pro tento typ "nelékařského" ozařování platí v zahraničí. Mohu Vás ale uklidnit, že dávka je opravdu velmi nízká (jednotky mikroSv na jeden sken). Není to situace, která ohrožuje zdraví řidiče.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 30.01.2017 17:28:01
Dobrý den. Pracuji jako bezpečnostní pracovník letiště. Značnou část směny pracuji se scannery osob a zavazadel. Může dlouhodobé působení záření z těchto zařízení nebezpečné? Jaký dozimetr by byl vhodný pro měření tohoto dlouhodobého ozařování? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Dav Jar)
Dobrý den, "rentgenové" jsou na letišti pouze bezpečnostní skenery zavazadel. Působení záření z těchto zařízení není nebezpečné. Mám obavu, že dávka, které jste vystaven je natolik nízká, že např. osobní dozimetr, který nosí na rentgenovém oddělení, by ji nezměřil.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 22.05.2017 13:14:42
Dobrý den,ráda bych se informovala na škodlivost letištní kontroly pro plod.Byla jsem v 20. až 23. týdnu těhotenství, když jsem prošla asi 5 letištními kontrolami přes "detektor".Mohlo,prosím, záření negativně ovlivnit plod?Dcera je kojenec a má problémy s ledvinami,přičemž příčina není známa.Chci zjistit,zda by to mohlo mít souvislost.Velmi děkuji.
(Vložil(a): Dagmar Kubíčková)
Dobrý den, k letištním kontrolám osob se v ČR nepoužívají rentgenová zařízení. Rtg detektory se používají na kontrolu zavazadel.
(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 31.05.2017 19:57:45
Dobry den, pracuji ve Vezenske sluzbe CR, kazdy den prochazim detekcnim ramem a moje kabelka a taska s jidlem na cely den projizdi 2x za den rentgenem. Zajimalo by me, zda se v kabelce "kumuluje" toto zareni a jestli nasledne nevydava toto zareni zpet. Kabelku nosim vzdy temer rok, mozna i dele. A neni zdravotnim rizikem jist kazdy den jiz mnoho let takto ozarene jidlo? Zajima me i minimalni riziko, v posledni dobe se mezi mymi kolegy lavinovite mnozi pripady rakoviny. Predem dekuji za Vasi odpoved.
(Vložil(a): Miluska S.)
Dobry den, předměty, které prochází detekčním rtg rámem nejsou radioaktivní. Záření se v kabelce, ani v potravinách nekumuluje. Není zdravotním rizikem jíst rámem zkontrolované potraviny. Výskyt nádorových onemocnění nelze dávat do souvislosti s bezpečnostní kontrolou.
(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 17.07.2017 14:41:40
Dobrý den, chtěla bych se zeptat co zkoumá obsluha rtg kontrolních rámů (pro osoby), pokud "zapípám" a oni mi malým papírkem snímají vzorky z rukou a pasu? Děkuji, Harnochová
(Vložil(a): Pavlína Harnochová)
Dobrý den, na základě uvedených informací není zcela zřejmé o jaké detekční rámy se jedná, resp. nemůžeme se vyjádřit k souvislosti kontroly detekčním rámem a otěrem části těla. Čímž ovšem nevylučujeme, že by se mohlo jednat o kontrolu kontaminace povrchu těla. Doporučujeme zeptat se přímo obsluhy.
(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)
Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 03.11.2017 18:59:40
Dobry den, prochazime cca 100x za rok detekcnimi ramy na Prazskem hrade. Rada zahr.klientu lekaru nas varuje, ze tato kontrola nam zvysuje vznik rakoviny. Maji pravdu a jak se muzeme chranit? Dekuji Hnutova
(Vložil(a): Alena Hnutova)
Dobrý den, dle našich informací se k detekci nepoužívá RTG záření.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 05.02.2018 20:07:31
Dobry den, jista firma hodla zamestnance pri odchodu denne kontolovat rentgenem ktery ma odhalit pripadne kradeze predmetu. Jedna se predevsim o sklenene ci plastove obaly s obsahem tekutin, gelu atd.- kosmetika. Zajimalo by me zda ma na to pravo a take zda neohrozi zdravi zamestnancu v dlouhodobeme horizontu. Dekuji
(Vložil(a): Tomáš Dančo)
Dobrý den, SÚJB povolil provozovat pouze "rentgenové skenery" ke kontrole předmětů, zavazadel, jak je tomu např. na letištích. V případě těchto skenerů jsou dávky během provozu velmi nízké, celotělové ozáření je i z dlouhodobého hlediska zcela zanedbatelné.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
detekční rám na letišti 23.05.2018 13:24:41
Dobrý den, jsem těhotná, končím 1. trimestr a chci se zeptat na detekční rám (snímací bránu) na letišti, který sníma osoby (letíme Vídeň - Turecko). Neublíží to plodu? Můžu projít???? A ještě jeden dotaz - mám již dlouhá léta piercing (chirurgická ocel), který nelze sundat. Bude pípat? Je to problém? Děkuji za informaci.
(Vložil(a): Kateřina Lustyková)
Dobrý den, detekční rámy na letišti neobsahují zdroj ionizujícího záření. Neumíme posoudit, zda bude ocel detekována, záleží na "nastavení" rámů na jednotlivých letištích.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 03.09.2018 17:53:36
Dobrý den, chci se zeptat ohledně obsluhy rtg přístroje Heimann system. Je obsluha tohoto přístroje v riziku ozařováni, když nemá možnost stát z boku zařízení kvůli malým prostorům a stojí v blízkosti zadní části dopravníku? Je tedy nebezpečné stát na tomto místě, když přístroj pracuje a mezi zarizenim a obsluhou jsou jen gumové zástěrky,ktere se samozřejmě roztahují, tím jak jim projíždí kontrolované věci? Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, optimální postavení obsluhy by mělo být řešeno v rámci povolení. Proto prosím řešte tento problém se zaměstnavatelem, resp. s tím úředníkem, který měl příslušnou dokumentaci k rtg přístroji k dispozici.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 10.01.2019 06:19:33
Dobrý den,
jak (ne)bezpečné je nechat se projet bezpečnostním rentgenem? Z pohledu radiační bezpecnostni.
Děkuji
Matěj
(Vložil(a): Matěj L.)
Dobrý den, bezpečnostní rentgen je používán ke kontrole předmětů, např. zavazadel na letišti. Pro takový účel SÚJB vydal povolení k používání. Není jasné, co máte na mysli "nechat se projet". Povolení pro používání bezpečnostních rentgenů pro účely kontroly osob nebylo v ČR vydáno, neboť dle atomového zákona záměrné ozáření fyzické osoby nesmí být provedeno, pokud jeho přínos pro společnost a jednotlivce není (výrazně) vyšší něj riziko z něj plynoucí.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 27.01.2019 01:02:05
Dobry den,
pracuji jako kontrolorka vyroby v automobilce a obsluhuji zarizeni s rentgenem..dalo by se rici ze sedim vedle neho 8 hodin denne.Jsem v 5tt,ale nechci to v praci oznamovat alespon jeste mesic.Nemusim se bat vlivu zareni na plod?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, dle Atomového zákona, § 64/3, je držitel povolení, na jehož pracovišti pracuje těhotná žena povinen, neprodleně poté, co žena těhotenství oznámí, upravit podmínky práce tak, aby efektivní dávka plodu nepřekročila po zbývající dobu 1 mSv. Vy již o těhotenství víte, ale chcete ho oznámit později. Musíte si uvědomit, že stále platí součtová hodnota 1 mSv, jako určitý "limit pro plod", který je povinen držitel povolení zajistit, ale až od doby, kdy je mu těhotenství známo. Nicméně obecně předpokládám, že při Vaší činnosti hodnota efektivní dávky bude pod touto hodnotou, a to i za kalendářní rok.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 08.05.2019 13:53:07
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jestli při kontrole potravin procházejích rtg může docházet ke snížení kvality potravin. (výživových hodnot,vitamínů a jiných zdravých látek v potravinách obsažených. Děkuji.
(Vložil(a): Petr Mlejnek)
Dobrý den, skenery pracují s velmi nízkými hodnotami záření, ke zhoršení kvality potravin nedochází.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 25.07.2019 10:04:19
Dobry den,bezpecnostni rtg ke kontrole predmetu a zavazadel.
Jestlize to pri vytazeni - povytazeni onoho ptedmetu,ci zavazadla medopatrenim zrengenuje i cast ruky.
Je to nebezpecne? Jakou davku clovek obdrzi? Prosim porovnani s klasickym rtg v nemocnici pri napr.zlomeni ruky. Dekuji za odpoved.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, pokud se nedopatřením stane, že při kontrole předmětů a zavazadel se ozáří část ruky, je její ozáření zcela zanedbatelné a není nebezpečné. Dávka je v porovnání s klasickým rtg v nemocnici, např. zlomeni ruky mnohonásobně nižší.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 24.10.2019 13:41:20
Dobrý den, můj dotaz se týká kontroly osobních vozidel scannerem na hranicích. Konkrétně mám na mysli francouzské hranice při vstupu do Anglie. Ráda bych se dozvěděla, zda musí osobní auta (s posadkou) projít tím samým scannerem jako nákladní? O jaký typ scanneru prosím jde a jaké je případné zdravotní riziko?
Děkuji

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, nemáme informace o typu používaných skenerů na francouzsko-anglických hranicích, ani hodnotách při kterých skenery pracují. V ČR mobilní skenery využívá např. Celní správa, zpravidla pro kontrolu "nákladních" vozidel. Kontroluje se primárně obsah/náklad, pokud lze posádka vystoupí.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.