Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Kontrolované a sledované pásmo 10.09.2008 13:28:32

(Vložil(a): )
Re: Kontrolované a sledované pásmo 20.06.2022 17:01:57
Dobrý den,
má zaměstnavatel povinnost informovat zaměstnance o skutečnosti, že pracuje ve sledovaném pásmu. Jaké informace musí být zaměstnanci podány a jak musí proškolen?

Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ano. Musíte být informována, kromě jiného, především: o charakteru a a rozsahu možného ohrožení zdraví a rizicích spojených s prací v prostředí ionizujícího záření a možné zdravotní újmě, o obecných postupech a zásadách radiační ochrany, o konkrétních provozních a pracovních podmínkách, ale i o významu včasného oznámení těhotenství a kojení z důvodu rizika vyplývajícího z případného ozáření pro nenarozené dítě a kojence.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Kontrolované a sledované pásmo 22.04.2020 11:05:12
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, na otázky ohledně kontrolovaného rentgenového pásma?
Prosím, je povolené studentům do tohoto pásma vstoupit? A čím je je toto pásmo dáno a jak je označeno? Prosím ještě, jsou tato pravidla někde definována (například v zákoně, vyhlášce)? Děkuji Vám, Jana Mikulasova
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

legislativní požadavky jsou uvedeny v § 60/1/d), kde je vysvětlen pojem kontrolované pásmo a dále pak v § 73 zákona č. 263/2016 Sb.
Kontrolované pásmo se vymezuje se všude tam, kde je pravděpodobnost, že by efektivní dávka radiačních pracovníků mohla být vyšší než 6mSv za rok nebo ekvivalentní dávka vyšší než 3/10 ročního limitu pro kůži a končetiny nebo 15mSv pro oční čočku.
Do kontrolovaného pásma (KP) mohou studenti vstupovat, ale vždy za určitých podmínek, stanovených legislativou.
Je však mnoho variant. Je třeba vědět věk učně nebo studenta (starší 18 ti let, ve věku 16-18 let?) a dále je nutné upřesnit, zda vstupuje do KP, je pouhá "návštěva" KP nebo zda se jedná o studenta, který je povinnen v průběhu svého studia pracovat se zdrojem ionizujícího záření, a to i v KP. Na zodpovězení vašeho dotazu je nutné otázku lépe specifikovat.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Osobní data v 25.07.2019 07:37:55
Dobrý den, mohli byste mi prosím sdělit, co vše je nutné zapsat do "Knihy vstupů do kontrolovaného pásma" jako "Osobní data"? Stačí napsat jméno, příjmení a rok narození? Nebo je nutné celé datum narození? Rodné číslo? Bydliště? Číslo občanského průkazu? Existuje nějaká doporučená podoba "Knihy vstupů do KP" zohledňující zákonné povinnosti ve vztahu k GDPR ( zákon na ochranu osobních údajů)? Děkuji za odpověď a zdravím.
(Vložil(a): Anonym)
Vážená paní,

kniha vstupů do kontrolovaného pásma, kterou zmiňujete, je ve smyslu právních předpisů evidencí vstupu do kontrolovaného pásma. Požadavky na její obsah upravuje § 33 odst. 3 vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, a to v návaznosti na povinnost držitele povolení (provozovatele kontrolovaného pásma) zaznamenávat skutečnosti důležité z hlediska radiační ochrany, která je uvedena v § 25 odst. 1 písm. f) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

Podle vyhlášky patří mezi povinně zaznamenávané údaje:
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum narození,
d) doba pobytu,
e) výsledky osobního monitorování, jsou-li k dispozici, a
f) konzervativní odhad efektivní dávky, nejsou-li k dispozici údaje podle písmene e).

Atomový zákon a vyhláška zároveň představují zákonný základ (právní titul), na základě kterého můžete uvedené osobní údaje zpracovávat. Toto zpracování je pak plně v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, čili takové zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Vás vztahuje.
(Za SÚJB: Právní oddělení)
Re: Osoby po aplikaci radiofarmak a jejich vliv na okolí 10.02.2018 07:41:47
dobrý den, v Afidee na chodově mají CT, kde vyšetřují, hned vedle ní sousedí kabinka na převlíkání kde čekáte když se jiná osoba vyšetřuje. Na co tam mají odstíněné dveře, když tam je centimetrová díra po celé délce pod dveřmi a od CT vám zřetelně táhne na nohy, to další dírou pokračuje až na chodbu.
(Vložil(a): Antonin Pokorný)
Dobrý den,

situaci, kterou popisujete, přešetříme.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Kategorie radiačních pracovníků 18.01.2018 08:17:30
Dobrý den,

Může zaměstnavatel samovolně rozdělit katagorii A na další dvě "podkategorie" A1 a A2? S tím, že každá tato "podkategorie" má jiný paušální příplatek/měsíc a dodatkovou dovolenou? Lze vůbec takto kategorii A rozdělit?

Z čeho a jak se stanovují měsíční příplatky? Může si zaměstnavatel zvolit paušální příplatek? Nebo se tyto příplatky z něčeho počítají?

Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Miroslav Krpec)
Dobrý den,

držitel povolení je povinen kategorizovat radiační pracovníky. Toto váš zaměstnavatel učinil. Další "vnitřní" členění na podkategorie je interní záležitost zaměstnavatele. Případné příplatky a dodatková dovolená není dána právními předpisy SÚJB, ale zákoníkem práce. V zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce a v nařízení vlády č. 567/2006 naleznete bližší specifikaci týkající se dodatkové dovolené a rizikových příplatků.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Kontrolované a sledované pásmo 03.11.2017 11:31:00
Dobrý den,
chci se zeptat, zda zaměstnanci RTG pracoviště, které bylo převedeno z kontrolovaného pásma na sledované pásno a kategorie A byla změněna na kategorii B, mají nárok na rizikový příplatek a dodatkovou dovolenou. Dále se chci zeptat jak často mají být provedeny preventivní prohlídky u zaměstnance na tomto pracovišti.

Děkuji
Křížáková
(Vložil(a): Alena Křížáková)
Dobrý den,

zaměstnanci RTG pracoviště, které má sledované pásmo a jsou radiační pracovníci kategorii B, nemají nárok na rizikový příplatek, ani dodatkovou dovolenou. Jejich preventivní prohlídky se provádějí s frekvencí 1 x za 6 let, resp. 1 x za 4 roky u zaměstnance staršího 50 ti let.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
kontrolované pásmo 13.11.2015 08:58:04
Dobrý den, zajímalo by mne zda je operační sál ( traumatologie) v době skiaskopie ( pojízdný RTG přístroj C rameno)kontrolovaným pásmem ? V době kdy skiaskopie neprobíhá jde o sledované pásmo? Ve vyhlášce jsou stanoveny jen limity pro návrhy pásem. Dle jaké vyhlášky či zákona se postupuje při sestavování návrhů?
(Vložil(a): Pavla Olšovská)
Dobrý den,

návrh na vymezení kontrolovaného pásma předkládá žadatel (případně provozovatel) při žádosti o vydání provolení k používání zdrojů ionizujícího záření, který současně zdůvodňuje jeho rozsah. Kontrolované pásmo se vymezuje tam (§ 30 vyhlášky č. 307/2002 S., ve znění p.p.), kde je pravděpodobnost, že by velikost ozáření - efektivní dávka pracovníků, mohla být vyšší než 6mSv nebo ekvivalentní dávka vyšší než 3/10 ročního limitu pro oční čočku, kůži a končetiny. Odhad ozáření pracovníků v kontrolovaném pásmu (tj. odhad efektivní dávky, kterou by pracovníci mohli obdržet za kalendářní rok) vychází z konkrétních podmínek na pracovišti - předpokládané velikosti provozu, používaných zdrojů ionizujícího záření a počtu pracovníků, kteří budou s rtg pracovat, případně i z výsledků monitorování jednotlivých pracovních míst. Návrh předkladatele (žadatele) na vymezení kontrolovaného pásma schvaluje Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
Sledované pásmo vymezuje provozovatel a jeho rozsah, včetně popisu zdrojů a činností, které tam budou prováděny a zdůvodnění rozsahu vymezení (s odhadem velikosti ozáření pracovníků) oznamuje na Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Kontrolované a sledované pásmo 17.01.2012 20:30:46
Dobrý den, chtěla bych vědět, zda mi může zaměstnavatel nařídit,že se musím celou pracovní dobu zdržovat v ovladovně skiagraf. pracoviště a tvrdí,že ovladovna není v kontrol. pásmu. Děkuji.
(Vložil(a): Dana Szmeková)
Oblast "ovladovny" skiagrafického pracoviště zpravidla není kontrolované pásmo (KP), nevíme však jak bylo navrženo a schváleno KP pro vaše pracoviště. Navíc je logické, že vy se máte zdržovat během vyšetření pacienta právě v ovladovně.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Kontrolované a sledované pásmo 28.01.2009 16:21:14
Dobrý den, prosím o zodpovězení následujícího dotazu:
je pro mne nebezpečné rtg záření, když pracuji v kanceláři RTG /nejsem radiologický laborant/, která je od snímkovny oddělena zděnnou stěnou, ve které jsou dveře, ale tyto se ani při snímkování nezavírají? Vedoucí laborant mne uklidňuje, že žádné nebezpečí ze záření pro mne nehrozí. Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Předpokládáme, že pracoviště rtg ozařovny, kde pracujete, bylo schváleno k používání (podle Atomového zákonamá povolení k ?nakládání? se zdroji i.z.). V rámci tohoto procesu je schvalována dokumentace, ve které musel být předložen a schválen kromě jiného i program monitorování pracoviště, provedeno měření rozptýleného zářením rtg pracoviště i přilehlých místností a proveden tzv. průkaz optimalizace radiační ochrany.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Kontrolované a sledované pásmo 25.09.2008 12:47:53
Dobrý den,děkujeme Vám,za okamžité odpovědi a konkrétní informace týkající se našeho oddělení.Bohužel,jsme však nuceni se na vás obrátit s dalším dotazem.Rádi bychom věděli,jak postupovat v případě, že interní diskuze s odborným dohledem selhala.Naše pracoviště s dálkově ovládanou skiaskopickou stěnou není vůbec označeno jako kontrolované pásmo a náš odborný dohled toto pracoviště zahrnuje do sledovaného pásma. Na základě těchto informací, nám byl provozovatelem odebrán rizikový příplatek.Provozovatel stále argumentuje skutečností,že vyplácení rizik. příplatku, má přímou souvislost s počtem vyšetření na daném rtg přístroji a s počtem zde pracujících RA.Vzniklou situaci řešíme již rok, a to jak s provozovatelem, tak i s odborným dohledem,bohužel bezvýsledně.Jaké máme v této situaci možnosti?Máme možnost obrátit se na váš úřad se stížností?Děkujeme předem za odpověď.
(Vložil(a): Olga Kutílková)
Na základě Vašeho dalšího sdělení a dotazu bude v zájmu vyjasnění situace na vašem pracovišti v průběhu měsíce října 2008 provedena kontrola dodržování požadavků radiační ochrany, jejíž součástí bude i kontrola vymezení kontrolovaného a sledovaného pásma, dodržování jejich režimu, dávky pracovníků, apod.
Termín bude oznámen provozovateli zdravotnického zařízení a dohlížející osobě.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Kontrolované a sledované pásmo 19.09.2008 10:43:51
Dobrý den,rádi bychom navázali na náš dotaz o kontrolovaném a sledovaném pásmu. Chtěli bychom vědět, jestli se můžeme obratit na váš úřad se stížností v případě, že máme pochyby o spravném postupu provozovatele a odborného dohledu na našem rdg odd. Dále by nás zajímalo, zda vyplácení rizikového příplatku má přímou souvislost s počtem vyšetření a pracujícího personálu v kontrolovaném pásmu, nebo zda-li stačí, že danný rtg přístroj je vámi schválen pro provoz v kontrolovaném pásmu. Děkujeme za odpověď.
(Vložil(a): Olga Kutílková)
Ověřili jsem podle schválené dokumentace pro Vaši nemocnici, že kontrolované pásmo je vymezeno na rtg oddělení na angiografickém pracovišti a na pracovišti s dálkově ovládanou skiaskopickou stěnou. Na ostatních pracovištích s rtg přístroji je vymezeno pouze sledované pásmo. Úřad ve správním řízení schválil navrhovaný rozsah kontrolovaného pásma s ohledem na předložené zdůvodnění tohoto rozsahu a očekávané ozáření pracovníků podle předpokládaného provozu a souhlasil s rozsahem vymezení sledovaného pásma. Pokud máte vážné pochybnosti o správnosti vymezeného rozsahu kontrolovaného a sledovaného pásma, doporučujeme Vám nejprve obrátit se na dohlížející osobu (vykonávající soustavný dohled na pracovištích s rtg přístroji) a věc s ní prodiskutovat interně, pak případně navrhnout provozovateli změnu ve vymezení kontrolovaného pásma i se zdůvodněním této změny. Jestliže se změnily podmínky provozu (než jaké byly uváděny ve správním řízení v roce 2007), není problém na návrh provozovatele (držitele povolení) schválit změnu rozsahu kontrolovaného, resp. sledovaného pásma. V případě dalších nejasností jsme připraveni Vám odpovědět.
K rizikovým příplatkům:
Podle Nařízení vlády č. 567/2006 je vyplácení příplatku ke mzdě za práci (rizikového příplatku) vázáno na práci ve ztíženém pracovním prostředí. Podle ustanovení § 6 písm.j) tohoto Nařízení jsou ztíženým pracovním prostředím radiační činnosti vykonávané v kontrolovaném pásmu pracovníky kategorie A. Vyplácení rizikového příplatku nemá přímou souvislost s počtem vyšetření na rtg přístroji. Zařazení pracovníků do kategorie A opět navrhuje provozovatel a je závislé i na dalších podmínkách provozu a vybavení pracoviště, se kterými souvisí možné ozáření pracovníků.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.