Změny související se skončením přechodného období po vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM)

Aktualizováno 31.12.2020

Změny v souvislosti s vývozy jaderných položek do Spojeného království, resp. s dovozy ze Spojeného království do ČR po skončení přechodného období od 1. ledna 2021.

Po vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM), vstoupilo od 1. února 2020 v platnost přechodné období, během kterého Spojené království zůstává členem celní unie a jednotného trhu EU. Toto přechodné období skončí 31. prosince 2020. Po tomto datu budou pro export a import jaderných položek mezi Českou republikou a Spojeným královstvím platit stejná pravidla, jako pro import a export jaderných položek mezi ČR a jinými třetími zeměmi. V oblasti vývozu a dovozu jaderných položek to zejména znamená, že již nebude možné vyvážet jaderné položky do Spojeného království, resp. ze Spojeného království tyto položky dovážet, na základě ohlášení transferu jaderných položek dle § 11 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Nadále bude pro tyto vývozy a dovozy jaderných položek nutné žádat o povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost dle § 9 odst. 5 písm. b) zákona č. 263/2016 Sb.

Změny v oblasti zákazu chemických zbraní od 1. ledna 2021.

Pro vývoz chemických zbraní platí několik zásadních pravidel, která se po definitivním vystoupení Spojeného království z Evropské unie v zásadě nezmění. Změní se pouze status Spojeného království vůči České republice.

Stanovené látky seznamu 1 Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení (dále jen Úmluva) je možné převádět na/z území ČR pouze na základě platné licence k nakládání s těmito látkami, kterou vydává Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Dále je dle zákona č. 38/1994 Sb. nutné Povolení  pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (povolení vydává Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu ČR) a je nezbytné dodržet podmínky Úmluvy. V zásadě je možné převádět tyto látky pouze mezi členskými státy Organizace pro zákaz chemických zbraní. Stanovené látky seznamu 2 a 3 je možné obchodovat v principu volně. Pokud se ovšem jedná o položky, které současně spadají pod seznam položek dvojího užití, pak v takovémto případě, mají-li být obchodovány do členských států OPCW mimo EU, je to možné pouze na základě licence vydané Licenční správou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V případě takovýchto vývozů do Spojeného království bude nutno o licenci žádat.

Změny v oblasti zákazu biologických zbraní od 1. ledna 2021.

V oblasti kontroly zákazu biologických zbraní nedochází ve vztahu ke kompetencím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k žádným změnám. V případě vývozu do Spojeného království bude nutno žádat o licenci Licenční správu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.