WENRA - ČR na Štiříně předala štafetu Finsku

Ve dnech 10.-11. listopadu se na štiřínském zámku uskutečnilo dvacáté a zároveň poslední plenární zasedání Asociace západoevropských jaderných dozorů (WENRA) pod vedením ČR. Jednání se zúčastnili také dva z pěti dosavadních "nejaderných" pozorovatelů - Polsko a Rakousko.

Předsedové obou pracovních skupin (podrobnosti naleznete v naší rubrice WENRA) tradičně informovali o plnění jejich úkolů. Skupina zaměřená na harmonizaci bezpečnostních požadavků (referenčních úrovní) pro jaderné reaktory (RHWG) začne vzhledem k blížícímu se termínu vytčeného cíle (co největší míra harmonizace do roku 2010) připravovat přehled aktuálního stavu implementace. V rámci nového mandátu její předseda představil také zprávu shrnující výsledky pilotní studie na téma obecných bezpečnostních požadavků pro nové reaktory. Skupina zabývající se požadavky na bezpečnost při nakládání s radioaktivními odpady, vyhořelým jaderným palivem a vyřazování jaderných zařízení z provozu (WGWD) pokračuje v plnění svého původního plánu i nového mandátu - bezpečnostních požadavcích pro úložiště radioaktivních odpadů.

Členové WENRA na Štiříně znovu potvrdili, že i přes měnící se mezinárodní scénu "v oboru" (mj. vznik skupiny EK zaměřené na jadernou bezpečnost - ENSREG apod.) hraje tento "klub" pro jaderné dozory klíčovou a nezastupitelnou roli a má velký potenciál i do budoucna.

Na závěr zasedání převzal vedení WENRY od předsedkyně SÚJB, D. Drábové, předseda finského dozoru (STUK), J. Laaksonen. Stal se tak v pořadí čtvrtým předsedou této asociace v její historii (po předsedovi francouzského dozoru A.C. Lacostovi, bývalé předsedkyni švédského regulátora J. Melin a právě předsedkyni SÚJB, D. Drábové).

ČR působila v čele Asociace od listopadu 2006, kdy předsednictví převzala po Švédsku. V této souvislosti připomínáme článek na webu SÚJB. Hlavní výzvou českého předsednictví byla kromě potřeby dokončit referenční úrovně pro oblast bezpečnosti jaderných reaktorů měnící se mezinárodní scéna a vznik ENSREGu, s níž bylo nutné činnost WENRY sladit a v tomto novém kontextu také obhájit její další existenci.

Během našeho tříletého mandátu se RHWG podařilo dokončit svůj původní cílzformulovat bezpečnostní referenční úrovně pro jaderné reaktory a WGWD významně pokročit při realizaci svých úkolů. Oběma skupinám byl navíc rozšířen mandát o nové úlohy. Do asociace byly poprvé v historii jako pozorovatelé přizvány všechny "nejaderné" země EU. Svůj zájem dosud vyjádřilo Irsko, Lucembursko, Norsko, Polsko a Rakousko. Jejich zástupci se aktivně účastní nejen plenárních zasedání, ale zapojili se také do činnosti obou pracovních skupin.

V letošním roce, kdy WENRA slaví 10. výročí své existence (které české předsednictví připomnělo svým článkem na webu WENRA), byly zahájeny  i činnosti vedoucí k lepšímu zviditelnění WENRY a jejích aktivit (postupné zdokonalování webových stránek WENRA, propagace její činnosti na relevantních fórech apod.).

Na svém dvacátém zasedání se WENRA navíc usnesla také na navázání spolupráce s Arménií, Ruskem a Ukrajinou, která by vzhledem k jejich dlouholetým zkušenostem na poli mírového využívání jaderné energie mohla WENRU významně obohatit a oživit. Všem třem zemím, které na základě našeho jarního "průzkumu" vyjádřily svůj zájem o součinnost s WENROU, byl udělen statut pozorovatele. Napříště tak jejich zástupci budou navštěvovat všechna plenární zasedání WENRA i jednání obou jejích pracovních skupin.

Závěrem lze říci, že se České republice podařilo nejen vyplnit, ale v mnoha ohledech díky novému mezinárodně-politickému kontextu do značné míry i překonat cíle, s nimiž do čela WENRY nastupovala.

Jukka Laaksonen přebírá štafetový kolík z rukou předsedkyně SÚJB Dany Drábové

 Jukka Laaksonen přebírá štafetový kolík z rukou předsedkyně SÚJB Dany Drábové.