SÚJB rozhodl o schválení dalšího provozu výzkumného jaderného reaktoru LVR-15

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal povolení k dalšímu provozu výzkumného reaktoru LVR-15. Jedná se o lehkovodní reaktor s výkonem 10 MWt provozovaný Centrem výzkumu Řež s.r.o. Ve své dnešní podobě je v provozu od roku 1989. V současnosti je využíván zejména k experimentům zaměřeným na materiálový a fyzikálně metalurgický výzkum v oblasti neutronové fyziky a k výrobě radioizotopů.

Rozsáhlou podkladovou dokumentaci vyhodnocovali inspektoři SÚJB 6 měsíců. Během nich detailně prověřili aktuální stav posuzovaného jaderného zařízení. Splnění právních požadavků kladených na provoz výzkumného reaktoru LVR-15 dle atomového zákona a jeho prováděcích právních předpisů bylo během správního řízení prokázáno.

Povolení k provozu bylo v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm.  f) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, vydáno 16. prosince 2020.