SÚJB přerušil řízení ve věci povolení k umístění jaderných zařízení 3. a 4. blok v lokalitě Temelín

Dne 7. února 2013 Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) svým Usnesením přerušil řízení v procesu umístění nových jaderných bloků v lokalitě Temelín, které bylo zahájeno po předložení žádosti společností ČEZ, a.s. dne 30. listopadu 2012.

Důvodem jsou nedostatky v předložené dokumentaci, která v plném rozsahu nesplňuje dané právní předpisy. Jedná se především o nedostatečně doložené skutečnosti a nejednoznačné popisy relevantních kritérií. V několika podkapitolách nebylo uspokojivě provedeno předběžné zhodnocení koncepce projektu - formální, ale i věcné nedostatky jsou v podkapitolách věnujících se vlastnímu výběru lokality a jeho zhodnocení, včetně zajištění jakosti, popisu projektu nebo ukončení provozu atp. Zadávací bezpečnostní zpráva je nejen neúplná, ale navíc místy i nesrozumitelná. Podrobnosti naleznete v textu Usnesení.  

Žadatel (společnost ČEZ, a.s.) byl SÚJB rovněž dne 7. února 2013 vyzván k odstranění identifikovaných nedostatků ve lhůtě nejdéle do 15. října 2013, viz Výzva.