SÚJB na základě nové legislativy revidoval povolení k umístění dvou nových temelínských bloků

Státní úřad pro jadernou bezpečnost dnes v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. a) a § 22 odst. 1 písm. a) zákona  č. 263/2016 Sb., atomový zákon, vydal nové rozhodnutí ve věci povolení umístění dvou jaderných zařízení, 3. a 4. blok, v lokalitě Temelín.

Nové rozhodnutí nahrazuje dosavadní povolení k umístění ETE 3,4, které bylo vydáno pod č. j. SÚJB/OLNZ/22296/2014 dne 22. 10. 2014. Důvodem podání žádosti byla změna právní situace, vyvolaná nabytím účinnosti atomového zákona a jeho prováděcích předpisů, a na ni navazující kroky držitele povolení, a jiné faktické a právní skutečnosti.  Tyto změny vedly ke změně dokumentace pro povolovanou činnost a měly vliv také na povolení k umístění ETE 3,4 č. j. SÚJB/OLNZ/22296/2014. Důvody pro vydání nového rozhodnutí SÚJB vyhodnotil jako dostatečné a provedl nové řízení a adaptoval povolení na novou situaci.

Rozhodnutí úřad vydal na základě žádosti ČEZ, a. s., podané 21. srpna 2020. Rozhodnutí je k dispozici zde.