Stanovisko SÚJB k jednání Komise MZ ČR

Stanovisko SÚJB k jednání Komise MZ ČR pro screening nádorů prsu dne 7.2.2005

V souvislosti s prohlášením k jednání Komise pro screening nádorů prsu nazvaného „Ke shodě zatím nedošlo“ zveřejněným na internetových stránkách MZ ČR cítí Státní úřad pro jadernou bezpečnost potřebu uvést ve známost následující skutečnosti.

SÚJB již v roce 1997 žádal MZ ČR o zavedení systematického provádění mamografického screeningu, neboť již v té době bylo známo, že pouze řádně organizovaný screening je spojen s čistým přínosem pro pacienta i společnost a znamená snížení úmrtnosti na rakovinu prsu až o 30 %. Druhá Evropská konference o rakovině prsu (září 2000, Brusel) jednoznačně doporučila, aby národní vlády ustanovily a akreditovaly plně vybavená, mezioborově provázaná pracoviště, do kterých by byla soustředěna diagnóza i následná péče tak, aby stanovená síť pracovišť zaručovala maximální kvalitu screeningu.

SÚJB, který je m.j. gestorem harmonizace Směrnice rady 97/43/EURATOM o lékařském ozáření, proto uvítal ustanovení Komise pro screening nádorů prsu, stanovení podmínek mamografického screeningu Věstníkem MZ ČR č. 11/2002 (který obsahuje i velmi přísná kritéria pro zabezpečení jakosti vyšetření z hlediska radiační ochrany, vycházející z European Quidelines for Quality Assurance in Mammography Screening, EK, 1996) a snahu o vytvoření sítě screeningových pracovišť, která by splňovala jak odborná lékařská kritéria, tak kritérium aplikace "tak nízké dávky, jak je rozumně dosažitelné" zdravým ženám, které se screeningu účastní.

Zástupce SÚJB, který je členem zmíněné Komise se dne 7.2.2005 zúčastnil jejího jednání, které probíhalo za přítomnosti paní ministryně MUDr. Milady Emmerové, CSc. Paní ministryně při tomto jednání obhajovala vydání svého souhlasu (nepodloženého kladným stanoviskem Komise) k provádění screeningu Poliklinice Choceň, která nesplnila zmíněná kriteria stanovená Věstníkem MZ ČR. Ve své obhajobě výše uvedená kritéria zpochybnila a napadala objektivitu rozhodování Komise.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost neshledává žádné důvody pro zpochybňování objektivity a profesionality stanovisek Komise pro screening nádorů prsu MZ ČR. Současná situace naopak vyvolává obavu o budoucí vývoj dobře se rozbíhajícího systému prevence nádorů prsu v ČR, který zaznamenal již četná mezinárodní uznání.