Společné česko-rakouské havarijní cvičení

30.ledna 2007 se v souladu s bilaterální smlouvou mezi SÚJB a "The Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management" (BMLFUW) Rakouské republiky (podepsanou 10.března 2004) uskutečnilo společné havarijní cvičení Krizového koordinačního centra (KKC) a centra havarijní odezvy Rakouska. Při cvičení byl použit scénář vhodný na simulaci neodkladných ochranných opatření v okolí. Cvičení bylo postaveno na bázi hypotetické těžké havárie reaktoru VVER-1000 s velkým únikem radioaktivních látek do atmosféry okolí simulované na výpočetním prostředku este ETE. Při cvičení byla použita simulovaná data měření RMS (včetně mobilních skupin) a simulované numerické předpovědi meteorologických dat (pole větru) pro české a rakouské území. Byl úspěšně procvičen automatický havarijní přenos dat mezi výpočetními programovými prostředky este, které v případě vzniku havarijní situace využívají obě havarijní centra. V případě havarijní události s možností nezanedbatelných radiologických dopadů v okolí umožňuje propojení obou krizových center přenést automaticky rozhodující údaje (zejména aktuální odhad velikosti úniku radioaktivních látek do okolí, ale i výsledky monitorování RMS) a umožňuje tak druhé straně velmi operativně stanovit možné radiologické dopady, navrhovat ochranná opatření a řídit monitorování na svém území. Propojení obou havarijních center přes programové prostředky este je udržováno nepřetržitě a jednou měsíčně testováno.