Seminář Národní radiační havarijní plán (4. 11. 2021)

Dne 4. 11. 2021, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany (SÚRO, v. v. i.) uspořádal  v pražském Lékařském domě odborný seminář zaměřený na prezentaci „Národního radiačního havarijního plánu“ (NRHP), který byl dne 7. 12. 2020 schválen Usnesením vlády ČR č. 1276. Cílem semináře bylo zejména seznámení zástupců dotčených orgánů veřejné správy s požadavky NRHP ve vztahu k řešení radiační havárie s dopady mimo ZHP a s možnými přístupy k jejich implementaci do stávající krizové dokumentace, která musí být provedena do konce roku 2022. Závěrem SÚJB nabídl další spolupráci při implementaci NRHP a to ať již formou bilaterálních nebo regionálních jednání, seminářů, vzdělávacích akcí.

Níže je uveden program semináře s odkazy na jednotlivé prezentace. Dokument NRHP je k dispozici ke stažení na webu SÚJB.

 

Program semináře

10:00     Úvodní slovo předsedkyně SÚJB (Ing. Dana Drábová, Ph.D.)

10:15     Úvodní slovo zástupců GŘ HZS ČR (brigádní generál Ing. Daniel Miklós, MPA)

10:30     Představení NRHP a souvisejících dokumentů (SÚJB, K. Petrová)

11:15     Radiační monitorovací síť a její úloha v jednotlivých fázích radiační havárie (SÚJB, O. Chochola)

12:30     Požadavky NRHP a jejich realizace (SÚJB, K. Petrová)

13:00     Přehled úkolů bezpečnostního výzkumu a jejich výstupů souvisejících se zvládáním radiační havárie (SÚRO, J. Hůlka)

 

Obrázky: nahoře slavnostní "otevření" NRHP předsedkyní SÚJB D. Drábovou a úvodní slovo D. Miklóse; dole zástupci SÚJB (K. Petrová a O. Chochola)