Rychlé odstavení reaktoru ETE 1 dne 8.3.2011

Informace o události na 1.bloku elektrárny Temelín, kde došlo 8.března 2011 k rychlému odstavení reaktoru v důsledku chybného uzavření rychločinné armatury na parovodu č.3.

V úterý 8.3.2011 o půlnoci došlo na reaktorovém bloku č.1, který byl provozován na nominálním výkonu,  k výpadku hlavního cirkulačního čerpadla č.2 (HCČ 2).  V důsledku výpadku byl limitačním systémem snížen výkon reaktoru na projektovou úroveň a stabilizován na 48%.

Příčina výpadku HCČ : Zapůsobení technologické ochrany HCČ od signalizovaného vysokého tlaku oleje v radiálně-axiálním ložisku. Signalizovaný vysoký tlak oleje byl vyhodnocen jako falešný. Došlo k němu v důsledku závady na dílčí komponentě podsystému SKŘ (systém kontroly a řízení), která monitoruje a vyhodnocuje stav olejového hospodářství HCČ.

Bylo rozhodnuto, že bude „aktualizován“ software v postižené části SKŘ. K tomuto účelu bylo nutné snížit výkon reaktoru pod 40% a odstavit HCČ č. 4 (olejový systém mají HCČ č.2 a č.4 společný).

Do denního plánu byly při této příležitosti (snížený výkon) zařazeny provozní kontroly pohyblivosti rychločinných armatur na parovodech. Během zkoušky rychločinné armatury na parovodu č. 3 bylo identifikováno nesprávné nastavení koncového vypínače této armatury. Při seřizování tohoto vypínače došlo k falešnému uzavření této rychločinné armatury. Následovalo ruční odstavení HCČ č.3 operátorem (v souladu s předpisem) a od něj očekávané automatické rychlé odstavení reaktoru (projektový signál: ztráta příkonu ¾ HCČ).

Odstavení proběhlo v souladu s projektem, zregulování tlaku bylo zajištěno korektním otevřením přepouštěcí stanice do atmosféry (PSA).

Po odstranění závad a vyzkoušení rychločinné armatury byla tato armatura otevřena, byla spuštěna HCČ, a byl zvyšován výkon reaktoru. K přifázování k elektrizační soustavě došlo  9. března 2011 v 3:14. V současné chvíli (9:00) je výkon reaktoru opět na nominální hladině.