Rada guvernérů doporučila ke schválení rozpočet MAAE na příští rok

Ve dnech 7.-11. června 2010 se ve vídeňském sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) konalo řádné zasedání Rady guvernérů (RG) MAAE. RG řídí v období mezi výročními zasedáními jejího hlavního rozhodovacího orgánu, Generální konference (GK), činnost MAAE.

V rámci své technické části červnová RG prodiskutovala výroční zprávu MAAE za rok 2009 a zprávu o technické spolupráci ve stejném období. Při této příležitosti ocenila aktivity MAAE v širokém spektru mírového využívání jaderné energie. Přijala i nové bezpečnostní požadavky MAAE na ukládání radioaktivních odpadů a věnovala se také zprávě o implementaci záruk v členských státech MAAE v loňském roce.

Po řadě konzultací předcházejících i samotnému zasedání se podařilo konsensuálně přijmout rozpočet MAAE na příští rok. Půjde celkem o 331,5 mil. EUR, což představuje 2,9%-ní reálné navýšení oproti rozpočtu letošního roku. Díky ústupkům ze strany rozvojových i rozvinutých zemí tak nebude poprvé po několika letech nutné svolávat mimořádné zasedání RG během léta.

Na doporučení svého Programového a rozpočtového výboru (PBC) RG schválila výši cílové částky fondu technické spolupráce (TCF), z něhož je financován program technické spolupráce MAAE - 86 mil. USD a také výši Kapitálového fondu (WCF) - 15,21 mil. EUR na rok 2011.

Politické debatě tradičně dominovaly verifikační aktivity MAAE v Íránu (RG odsouhlasila zveřejnění zprávy generálního ředitele MAAE o uplatňování záruk MAAE a požadavků rezolucí Rady bezpečnosti OSN v Íránu), Sýrii a nulový vývoj v případě KLDR, která v dubnu 2009 ukončila veškerou spolupráci s MAAE a vykázala její zárukové inspektory ze země. Více informací najdete ve speciálních rubrikách MAAE - MAAE a Írán a MAAE a KLDR.

RG se věnovala i dalším otázkám - např. problematice zajištění spolehlivých a nediskriminačních dodávek jaderného paliva (MNA) – viz též tématické webové stránky MAAE.

RG se schází pravidelně pětkrát do roka: v březnu, v červnu (tomuto zasedání předchází jednání Programového a rozpočtového výboru (PBC) RG vždy v květnu), dvakrát v září (před GK a po ní) a v listopadu po jednání svého Výboru pro technickou pomoc a spolupráci (TACC). V případě potřeby svolává i mimořádná zasedání. RG je složena z pětatřiceti členů volených z jednotlivých regionálních skupin podle klíče definovaného ve stanovách MAAE. V souladu s přijatým memorandem členů Východoevropské regionální skupiny bude ČR členem RG v období září 2010 – září 2012. Funkce guvernérky by se měla, stejně jako v letech 2002-2004, ujmout předsedkyně SÚJB, Dana Drábová. Aktuální seznam členů RG je k nahlédnutí na webu MAAE.

Zástupci zemí, které nejsou členy RG (jako nyní ČR), se mohou účastnit otevřených zasedání, tedy těch jednání (většina), která nejsou omezena pouze na členy RG. Během nich se mohou vyjadřovat k aktuálním tématům, nemají však - na rozdíl od zvolených guvernérů - hlasovací právo. ČR zpravidla presentuje své pozice prostřednictvím společných projevů EU. Pouze ve výjimečných případech, kdy je zapotřebí silně zdůraznit národní zájmy, se ujímá slova sama. Více informací o Radě guvernérů i Generální konferenci naleznetena stránkách MAAE.