Přehled dosavadního vývoje jaderné havárie v Japonsku

Přinášíme přehled informací o minulém vývoji na jaderných elektrárnách v Japonsku, které byly postiženy zemětřesením a následnou vlnou tsunami.

SÚJB se vší zodpovědností prohlašuje, že žádný "radioaktivní mrak" ohrožující občany ČR neexistuje a proto se ani nemůže vyskytovat nad našimi hlavami, teď ani v dalších dnech. Uvedený výraz používají ráda média k získání pozornosti.

Ve skutečnosti se jedná o stopová množství radioaktivních látek unášená kolem země výškovým prouděním vzduchu, a to v takovém množství, že pokud budou vůbec u nás zaznamenána, pak na hranici citlivosti těch nejmodernějších přístrojů. Z toho jednoznačně vyplývá, že žádná opatření radiační ochrany není třeba přijímat ani celospolečensky, ani individuálně, a všechny obavy z ozáření obyvatel ČR jsou bezpředmětné.

Informace o radiační situaci v Japonsku a přijatých opatřeních (odkaz)


12.4. Došlo k přehodnocení události na Fukušimě z INES 5 na INES 7. Důvod přehodnocení není kvůli tomu, že by se situace změnila k horšímu (naopak došlo ke stabilizaci a aktivity v okolí postupně klesají), k přehodnocení došlo kvůli datům, která přišla z měření. Dříve tato data nebyla k dispozici.

Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 10.5.2011 v 14:30)

V Japonsku i nadále pokračuje rozsáhlé monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí - půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléku.

V poslední době nedochází k žádným významným únikům z jaderné elektrárny do ovzduší, a tak nastává určitá stabilizace radiační situace. Proto aktuální data nejlépe charakterizující radiační situaci v Japonsku budeme uveřejňovat pravidelně jednou týdně, v úterý dopoledně.

Dávkový příkon

Dávkový příkon měřený na západní hranici areálu jaderné elektrárny (West Gate) nezaznamenal od 30.3.2011 žádné výrazné výkyvy. Z toho vyplývá, že v tomto období již nedošlo k žádným významným únikům radioaktivních látek z jaderné elektrárny do ovzduší.

Dávkové příkony vně i uvnitř 30 km zóny od elektrárny jsou bez výrazných změn, opět mírné oboustranné kolísání kolem hodnot z včerejška, v některých místech mírný pokles. Nejvyšší hodnota byla naměřena na hranici 20 km zóny, cca 40 - 42 µSv/h (měření z 8.5.).

Dávky v oblasti 30 km

Obdobně i dávkové příkony měřené v jednotlivých japonských prefekturách vykazují postupný pokles. Nejvyšší hodnoty oproti přírodnímu pozadí v Japonsku setrvávají v prefektuře Ibaraki (město Mito), kde byla 2.5. v 09:00 naměřena hodnota 0,108 µSv/h (přírodní pozadí cca 0,05 µSv/h).

Dávky Japonsko

V příštích dnech se v oblasti Fukushimy očekává oblačno s děštěm a mírný vítr.

Předpověd počasí

Celková kontaminace terénu

Denní spad I-131 (aktivita vypadlá za 24 hodin z atmosféry na 1m2 terénu) se pohybuje ve většině prefektur pod hranicí detekce, v prefekturách sousedících s prefekturou Fukushima je max. v desítkách Bq/m2 (nejvyšší hodnota byla dne 4.4. zaznamenána v prefektuře Toschigi – 70 Bq/m2 jódu a 41 Bq/m2 cesia).

Vzhledem k fyzikální přeměně (za každých 8 dnů poklesne aktivita I-131 na polovinu) dochází k postupnému poklesu celkové kontaminace terénu.

Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených oblastech stále zůstává doporučení omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní, pracovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

Monitorování půd a porostů a povrchové vody je prováděno v 35 místech prefektury Fukushima. Nejvyšší koncentrace v půdách byly nalezeny 5 km jihozápadně od jaderné elektrárny. K 10.4.2011 byla měření vzorků půd doplněna pouze o několik měření z oblasti sever, severozápad a jihozápad od jaderné elektrárny Fukushima ve vzdálenosti 5 – 50 km. Hodnoty jsou téměř beze změn. Pokračuje monitorování povrchových vod v měřicím místě cca 40km severozápadně od jaderné elektrárny Fukushima, jehož výsledky ukazují mírný pokles.

Pitná voda

Měření pitných vod v 47 prefekturách ukazuje, že hodnoty v jednotlivých prefekturách jsou již pod japonskými limity (kojenci 100 Bq/l, dospělí 300 Bq/l). Konzumace vody není kromě města Iitate-mura v prefektuře Fukushima, kde platí zákaz konzumace vody kojenci, nikde limitována.

Českým občanům nacházejícím se v Tokiu a v oblastech severně od něj však i nadále doporučujeme sledovat oznámení místních orgánů týkajících se aktuálního stavu pitné vody.

Potraviny

V potravinách, zejména v čerstvé zelenině a v mléce, je stále nacházen jód a cesium, a to zejména v oblastech s vyšším spadem. Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.

Pro občany ČR nacházejících se v dotčených oblastech Japonska stále platí důrazné doporučení vyhnout se potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku.

Pokračuje monitorování obsahu jódu a cesia v mořské vodě v blízkosti jaderných elektráren Fukushima 1 a 2.


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 10.5.2011 k 05:00 SELČ (10.5.2011 12:00 jap. času)

Na bloku 1 pokračuje vhánění dusíku, který by měl zabránit možné explozi směsi kyslíku s vodíkem, do kontejnmentu. Díky vhánění dusíku mírně roste tlak uvnitř tlakové nádoby reaktoru, tlak uvnitř kontejnmentu zůstává stabilní.

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 pokračují. Osvětlení velína bloku 1, 2 a 3 je v provozu. Podařilo se částečně obnovit osvětlení turbínových hal na blocích 1, 2, 3 a 4. Práce na posílení systému elektrického vedení mezi bloky 1 a 2 a bloky 3 a 4 byly dokončeny dne 19.4. Z bloků 2 a 3 stoupá bílý kouř.

Tlakové nádoby bloků 1, 2 a 3 jsou chlazeny sladkou vodou. Na všech uvedených blocích nyní probíhá vhánění vody za použití pump napájených ze sítě (s dočasným odstavením z důvodu údržby dne 25.4.). Voda je vháněna rychlostí 6 m3/h na bloku 1 a 7 m3/h na bloku 2 a 3.

Na blocích 1 až 3 probíhá odčerpávání kontaminované vody z turbínových hal. Ve všech případech je používán systém přečerpávání vody mezi různými vhodnými prostory na blocích, s nucenými přestávkami při dočasném zaplnění konkrétního místa. Dle odhadů společnosti TEPCO je v turbínových halách o něco méně než 70 000 tun vysoce radioaktivní vody.

Tlak a teplota v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1 mírně roste. Tlak na blocích 2 a 3 zůstává stabilní na úrovni atmosférického tlaku a rovněž teplota je stabilní.

Předpokládaná míra poškození reaktorového jádra na bloku 1 je 55 %, na bloku 2 35 % a na bloku 3 je 30 %.

Vyhořelé palivo v bazénu na bloku 1 je chlazeno sladkou vodou. Sladká voda je používána i ke chlazení bazénu s vyhořelým palivem na blocích 2, 3 a 4.

Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 běží a jejich stav je stabilní.

Aktuální přehled situace naleznete ve zprávě Japan Industrial Atomic Forum (JAIF) z 10.5.2011 05:00 SELČ (12:00 jap. času) (anglicky; formát PDF; 270 kB).

Další shrnující informace přináší také zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 10.5. 01:00 SELČ (anglicky; formát PDF; 44,2 kB).

Přehled současného stavu jaderné elektrárny Fukushima 1 najdete na stánkách JAIF.

Aktuální stav bloků Fukushima I


Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 3.5.2011 v 9:30)

V Japonsku i nadále pokračuje rozsáhlé monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí - půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléku.

V poslední době nedochází k žádným významným únikům z jaderné elektrárny do ovzduší, a tak nastává určitá stabilizace radiační situace. Proto aktuální data nejlépe charakterizující radiační situaci v Japonsku budeme uveřejňovat pravidelně dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek dopolednedopoledně.

Dávkový příkon

Dávkový příkon měřený na západní hranici areálu jaderné elektrárny (West Gate) nezaznamenal od 30.3.2011 žádné výrazné výkyvy. Z toho vyplývá, že v tomto období již nedošlo k žádným významným únikům radioaktivních látek z jaderné elektrárny do ovzduší.

Dávkové příkony vně i uvnitř 30 km zóny od elektrárny jsou bez výrazných změn, opět mírné oboustranné kolísání kolem hodnot z včerejška, v některých místech mírný pokles. Nejvyšší hodnota byla naměřena na hranici 20 km zóny, cca 40 µSv/h (měření z 8.5.), ovšem poloha tohoto bodu je odlišná od jeho dřívější polohy. Důvod změny polohy není znám.

Dávky v okruhu 30 km

Obdobně i dávkové příkony měřené v jednotlivých japonských prefekturách vykazují postupný pokles. Nejvyšší hodnoty oproti přírodnímu pozadí v Japonsku setrvávají v prefektuře Ibaraki (město Mito), kde byla 28.4. v 09:00 naměřena hodnota 0,114 µSv/h (přírodní pozadí cca 0,05 µSv/h).

Dávky Japonsko

V příštích dnech se v oblasti Fukushimy očekává polojasno až jasno s občasným silným větrem.

Předpověď počasí

Celková kontaminace terénu

Denní spad I-131 (aktivita vypadlá za 24 hodin z atmosféry na 1m2 terénu) se pohybuje ve většině prefektur pod hranicí detekce, v prefekturách sousedících s prefekturou Fukushima je max. v desítkách Bq/m2 (nejvyšší hodnota byla dne 4.4. zaznamenána v prefektuře Toschigi – 70 Bq/m2 jódu a 41 Bq/m2 cesia).

Vzhledem k fyzikální přeměně (za každých 8 dnů poklesne aktivita I-131 na polovinu) dochází k postupnému poklesu celkové kontaminace terénu.

Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených oblastech stále zůstává doporučení omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní, pracovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

Monitorování půd a porostů a povrchové vody je prováděno v 35 místech prefektury Fukushima. Nejvyšší koncentrace v půdách byly nalezeny 5 km jihozápadně od jaderné elektrárny. K 10.4.2011 byla měření vzorků půd doplněna pouze o několik měření z oblasti sever, severozápad a jihozápad od jaderné elektrárny Fukushima ve vzdálenosti 5 – 50 km. Hodnoty jsou téměř beze změn. Pokračuje monitorování povrchových vod v měřicím místě cca 40km severozápadně od jaderné elektrárny Fukushima, jehož výsledky ukazují mírný pokles.

Pitná voda

Měření pitných vod v 47 prefekturách ukazuje, že hodnoty v jednotlivých prefekturách jsou již pod japonskými limity (kojenci 100 Bq/l, dospělí 300 Bq/l). Konzumace vody není kromě města Iitate-mura v prefektuře Fukushima, kde platí zákaz konzumace vody kojenci, nikde limitována.

Českým občanům nacházejícím se v Tokiu a v oblastech severně od něj však i nadále doporučujeme sledovat oznámení místních orgánů týkajících se aktuálního stavu pitné vody.

Potraviny

V potravinách, zejména v čerstvé zelenině a v mléce, je stále nacházen jód a cesium, a to zejména v oblastech s vyšším spadem. Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.

Pro občany ČR nacházejících se v dotčených oblastech Japonska stále platí důrazné doporučení vyhnout se potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku.

Pokračuje monitorování obsahu jódu a cesia v mořské vodě v blízkosti jaderných elektráren Fukushima 1 a 2.


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 3.5.2011 k 05:00 SELČ (3.5.2011 12:00 jap. času)

Na bloku 1 pokračuje vhánění dusíku, který by měl zabránit možné explozi směsi kyslíku s vodíkem, do kontejnmentu. Díky vhánění dusíku mírně roste tlak uvnitř tlakové nádoby reaktoru, tlak uvnitř kontejnmentu zůstává stabilní.

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 pokračují. Osvětlení velína bloku 1, 2 a 3 je v provozu. Podařilo se částečně obnovit osvětlení turbínových hal na blocích 1, 2, 3 a 4. Práce na posílení systému elektrického vedení mezi bloky 1 a 2 a bloky 3 a 4 byly dokončeny dne 19.4. Z bloků 2 a 3 stoupá bílý kouř.

Tlakové nádoby bloků 1, 2 a 3 jsou chlazeny sladkou vodou. Na všech uvedených blocích nyní probíhá vhánění vody za použití pump napájených ze sítě (s dočasným odstavením z důvodu údržby dne 25.4.). Voda je vháněna rychlostí 6 m3/h na bloku 1 a 7 m3/h na bloku 2 a 3.

Na blocích 1 až 3 probíhá odčerpávání kontaminované vody z turbínových hal. Ve všech případech je používán systém přečerpávání vody mezi různými vhodnými prostory na blocích, s nucenými přestávkami při dočasném zaplnění konkrétního místa. Dle odhadů společnosti TEPCO je v turbínových halách o něco méně než 70 000 tun vysoce radioaktivní vody.

Tlak v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1 mírně roste. Tlak na blocích 2 a 3 zůstává stabilní na úrovni atmosférického tlaku.

Teploty v tlakových nádobách reaktorů (na vstupu hadice s chladící vodou) jsou:

 • na bloku 1 - 142 °C,
 • na bloku 2 - 119 °C,
 • na bloku 3 - 91 °C.

Předpokládaná míra poškození reaktorového jádra na bloku 1 je 55 %, na bloku 2 35 % a na bloku 3 je 30 %.

Vyhořelé palivo v bazénu na bloku 1 je chlazeno sladkou vodou. Sladká voda je používána i ke chlazení bazénu s vyhořelým palivem na blocích 3 a 4.

Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 běží a jejich stav je stabilní.

Aktuální přehled situace naleznete ve zprávě Japan Industrial Atomic Forum (JAIF) z 3.5.2011 05:00 SELČ (12:00 jap. času) (anglicky; formát PDF; 401 kB).

Další shrnující informace přináší také zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 2.5. 05:00 SELČ (anglicky; formát PDF; 44,9 kB).

Přehled současného stavu jaderné elektrárny Fukushima 1 najdete na stánkách JAIF.

Aktuální stav bloků Fukushima I


Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 28.4.2011 v 09:00)

V Japonsku i nadále pokračuje rozsáhlé monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí - půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléku.

V posledním týdnu nedošlo k žádným významným únikům z jaderné elektrárny do ovzduší, a tak dochází k určité stabilizaci radiační situace. Proto aktuální data nejlépe charakterizující radiační situaci v Japonsku budeme uveřejňovat pravidelně dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek dopoledně.

Dávkový příkon

Dávkový příkon měřený na západní hranici areálu jaderné elektrárny (West Gate) nezaznamenal od 30.3.2011 žádné výrazné výkyvy. Z toho vyplývá, že v tomto období již nedošlo k žádným významným únikům radioaktivních látek z jaderné elektrárny do ovzduší.

Dávkové příkony vně i uvnitř 30 km zóny od elektrárny jsou bez výrazných změn, opět mírné oboustranné kolísání kolem hodnot z včerejška, v některých místech mírný pokles. Nejvyšší hodnota byla naměřena na hranici 20 km zóny 52,1 µSv/h (měření z 25.4.), ovšem poloha měřícího bodu je odlišná od dřívější polohy. Důvod změny polohy není znám.

Dávky v okruhu 30 km

Obdobně i dávkové příkony měřené v jednotlivých japonských prefekturách vykazují postupný pokles. Nejvyšší hodnoty oproti přírodnímu pozadí v Japonsku setrvávají v prefektuře Ibaraki (město Mito), kde 25.4. v 09:00 byla naměřena hodnota 0,118 µSv/h (přírodní pozadí cca 0,05 µSv/h).

Dávky Japonsko

V příštích dnech se v oblasti Fukushimy očekává polojasno s deštěm a místy silný vítr.

Předpověď počasí

Celková kontaminace terénu

Denní spad I-131 (aktivita vypadlá za 24 hodin z atmosféry na 1m2 terénu) se pohybuje ve většině prefektur pod hranicí detekce, v prefekturách sousedících s prefekturou Fukushima je max. v desítkách Bq/m2 (nejvyšší hodnota byla dne 4.4. zaznamenána v prefektuře Toschigi – 70 Bq/m2 jódu a 41 Bq/m2 cesia).

Vzhledem k fyzikální přeměně (za každých 8 dnů poklesne aktivita I-131 na polovinu) dochází k postupnému poklesu celkové kontaminace terénu.

Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených oblastech stále zůstává doporučení omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní, pracovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

Monitorování půd a porostů a povrchové vody je prováděno v 35 místech prefektury Fukushima. Nejvyšší koncentrace v půdách byly nalezeny 5 km jihozápadně od jaderné elektrárny. K 10.4.2011 byla měření vzorků půd doplněna pouze o několik měření z oblasti sever, severozápad a jihozápad od jaderné elektrárny Fukushima ve vzdálenosti 5 – 50 km. Hodnoty jsou téměř beze změn.

Pitná voda

Měření pitných vod v 47 prefekturách ukazuje, že hodnoty v jednotlivých prefekturách jsou již pod japonskými limity (kojenci 100 Bq/l, dospělí 300 Bq/l). Konzumace vody není kromě města Iitate-mura v prefektuře Fukushima, kde platí zákaz konzumace vody kojenci, nikde limitována.

Českým občanům nacházejícím se v Tokiu a v oblastech severně od něj však i nadále doporučujeme sledovat oznámení místních orgánů týkajících se aktuálního stavu pitné vody.

Potraviny

V potravinách, zejména v čerstvé zelenině a v mléce, je stále nacházen jód a cesium, a to zejména v oblastech s vyšším spadem. Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.

Pro občany ČR nacházejících se v dotčených oblastech Japonska stále platí důrazné doporučení vyhnout se potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku.

Pokračuje monitorování obsahu jódu a cesia v mořské vodě v blízkosti jaderných elektráren Fukushima 1 a 2.


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 28.4.2011 k 05:00 SELČ (28.4.2011 12:00 jap. času)

Na bloku 1 pokračuje vhánění dusíku, který by měl zabránit možné explozi směsi kyslíku s vodíkem, do kontejnmentu. Díky vhánění dusíku mírně roste tlak uvnitř tlakové nádoby reaktoru, tlak uvnitř kontejnmentu zůstává stabilní.

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 pokračují. Osvětlení velína bloku 1, 2 a 3 je v provozu. Podařilo se částečně obnovit osvětlení turbínových hal na blocích 1, 2, 3 a 4. práce na posílení systému elektrického vedení mezi bloky 1 a 2 a bloky 3 a 4 byly dokončeny dne 19.4. Z bloků 2, 3 a 4 stoupá bílý kouř.

Tlakové nádoby bloků 1, 2 a 3 jsou chlazeny sladkou vodou. Na všech uvedených blocích nyní probíhá vhánění vody za použití pump napájených ze sítě (s dočasným odstavením z důvodu údržby dne 25.4.). Voda je vháněna rychlostí 6 m3/h na bloku 1 a 7 m3/h na bloku 2 a 3.

Na blocích 1 až 3 probíhá odčerpávání kontaminované vody z turbínových hal. Ve všech případech je používán systém přečerpávání vody mezi různými vhodnými prostory na blocích, s nucenými přestávkami při dočasném zaplnění konkrétního místa. Dle odhadů společnosti TEPCO je v turbínových halách o něco méně než 70 000 tun vysoce radioaktivní vody.

Tlak v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1 je stabilní. Tlak na blocích 2 a 3 zůstává stabilní na úrovni atmosférického tlaku.

Teploty v tlakových nádobách reaktorů (na vstupu hadice s chladící vodou) jsou:

 • na bloku 1 134,7 °C,
 • na bloku 2 121,2 °C,
 • na bloku 3 67,9 °C.

Vyhořelé palivo v bazénu na bloku 1 je chlazeno sladkou vodou. Sladká voda je používána i ke chlazení bazénu s vyhořelým palivem na blocích 3 a 4.

Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 běží a jejich stav je stabilní.

Aktuální přehled situace naleznete ve zprávě Japan Industrial Atomic Forum (JAIF) z 28.4.2011 05:00 SELČ (12:00 jap. času) (anglicky; formát PDF; 268 kB).

Další shrnující informace přináší také zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 28.4. 01:00 SELČ (anglicky; formát PDF; 106 kB).

Přehled současného stavu jaderné elektrárny Fukushima 1 najdete na stánkách JAIF.

Aktuální stav bloků Fukushima I


Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 21.4.2011 v 09:00)

V Japonsku i nadále pokračuje rozsáhlé monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí - půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléku.

V posledním týdnu nedošlo k žádným významným únikům z jaderné elektrárny do ovzduší, a tak dochází k určité stabilizaci radiační situace. Proto aktuální data nejlépe charakterizující radiační situaci v Japonsku budeme uveřejňovat pravidelně dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek dopoledně.

Dávkový příkon

Dávkový příkon měřený na západní hranici areálu jaderné elektrárny (West Gate) nezaznamenal od 30.3.2011 žádné výrazné výkyvy. Z toho vyplývá, že v tomto období již nedošlo k žádným významným únikům radioaktivních látek z jaderné elektrárny do ovzduší.

Dávkové příkony vně i uvnitř 30 km zóny od elektrárny jsou bez výrazných změn, opět mírné oboustranné kolísání kolem hodnot z včerejška, v některých místech mírný pokles. Nejvyšší hodnota byla naměřena na hranici 20 km zóny 43 - 47 µSv/h (měření z 20.4.).

Dávky v okruhu 30 km

Obdobně i dávkové příkony měřené v jednotlivých japonských prefekturách vykazují postupný pokles. Nejvyšší hodnoty oproti přírodnímu pozadí v Japonsku setrvávají v prefektuře Ibaraki (město Mito), kde 20.4. v 09:00 byla naměřena hodnota 0,125 µSv/h (přírodní pozadí cca 0,05 µSv/h).

Dávky Japonsko

V příštích dnech se v oblasti Fukushimy očekává polojasno s deštěm a sílící vítr.

Předpověď počasí

Celková kontaminace terénu

Denní spad I-131 (aktivita vypadlá za 24 hodin z atmosféry na 1m2 terénu) se pohybuje ve většině prefektur pod hranicí detekce, v prefekturách sousedících s prefekturou Fukushima je max. v desítkách Bq/m2 (nejvyšší hodnota byla dne 4.4. zaznamenána v prefektuře Toschigi – 70 Bq/m2 jódu a 41 Bq/m2 cesia).

Vzhledem k fyzikální přeměně (za každých 8 dnů poklesne aktivita I-131 na polovinu) dochází k postupnému poklesu celkové kontaminace terénu.

Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených oblastech stále zůstává doporučení omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní, pracovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

Monitorování půd a porostů a povrchové vody je prováděno v 35 místech prefektury Fukushima. Nejvyšší koncentrace v půdách byly nalezeny 5 km jihozápadně od jaderné elektrárny. K 10.4.2011 byla měření vzorků půd doplněna pouze o několik měření z oblasti sever, severozápad a jihozápad od jaderné elektrárny Fukushima ve vzdálenosti 5 – 50 km. Hodnoty jsou téměř beze změn.

Pitná voda

Měření pitných vod v 47 prefekturách ukazuje, že hodnoty v jednotlivých prefekturách jsou již pod japonskými limity (kojenci 100 Bq/l, dospělí 300 Bq/l). Konzumace vody není kromě města Iitate-mura v prefektuře Fukushima, kde platí zákaz konzumace vody kojenci, nikde limitována.

Českým občanům nacházejícím se v Tokiu a v oblastech severně od něj však i nadále doporučujeme sledovat oznámení místních orgánů týkajících se aktuálního stavu pitné vody.

Potraviny

V potravinách, zejména v čerstvé zelenině a v mléce, je stále nacházen jód a cesium, a to zejména v oblastech s vyšším spadem. Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.

Pro občany ČR nacházejících se v dotčených oblastech Japonska stále platí důrazné doporučení vyhnout se potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku.

Pokračuje monitorování obsahu jódu a cesia v mořské vodě v blízkosti jaderných elektráren Fukushima 1 a 2. Dne 5.4. se podařilo po velkém úsilí zastavit únik vysoce radioaktivní vody z bloku 2 do moře.


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 21.4.2011 k 09:00 SELČ (21.4.2011 16:00 jap. času)

Na bloku 1 pokračuje vhánění dusíku, který by měl zabránit možné explozi směsi kyslíku s vodíkem, do kontejnmentu. Díky vhánění dusíku mírně roste tlak uvnitř tlakové nádoby reaktoru, tlak uvnitř kontejnmentu zůstává stabilní.

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 pokračují. Osvětlení velína bloku 1, 2 a 3 je v provozu. Podařilo se částečně obnovit osvětlení turbínových hal na blocích 1, 2, 3 a 4. práce na posílení systému elektrického vedení mezi bloky 1 a 2 a bloky 3 a 4 byly dokončeny dne 19.4. Z bloků 2, 3 a 4 stoupá bílý kouř.

Tlakové nádoby bloků 1, 2 a 3 jsou chlazeny sladkou vodou. Na všech uvedených blocích nyní probíhá vhánění vody za použití pump napájených ze sítě (po obnovení dodávek dne 3.4.). Voda je vháněna rychlostí 6 m3/h na bloku 1 a 7 m3/h na bloku 2 a 3.

Na blocích 1 až 3 probíhá odčerpávání kontaminované vody z turbínových hal. Ve všech případech je používán systém přečerpávání vody mezi různými vhodnými prostory na blocích, s nucenými přestávkami při dočasném zaplnění konkrétního místa. Celkově má být odčerpáno odhadem 60 000 tun vody.

Tlak v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1 je stabilní. Tlak na blocích 2 a 3 zůstává stabilní na úrovni atmosférického tlaku.

Teploty v tlakových nádobách reaktorů na blocích 1, 2 a 3 zůstávají stabilní.

Vyhořelé palivo v bazénu na bloku 1 je chlazeno sladkou vodou. Sladká voda je používána i ke chlazení bazénu s vyhořelým palivem na blocích 3 a 4.

Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 běží a jejich stav je stabilní.

Aktuální přehled situace naleznete ve zprávě Japan Industrial Atomic Forum (JAIF) z 21.4.2011 09:00 SELČ (16:00 jap. času) (anglicky; formát PDF; 268 kB).

Další shrnující informace přináší také zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 21.4. 01:00 SELČ (anglicky; formát PDF; 77,3 kB).

Přehled současného stavu jaderné elektrárny Fukushima 1 najdete na stánkách JAIF.

Aktuální stav bloků Fukushima I


Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 18.4.2011 v 09:30)

V Japonsku i nadále pokračuje rozsáhlé monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí - půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléku.

V posledním týdnu nedošlo k žádným významným únikům z jaderné elektrárny do ovzduší, a tak dochází k určité stabilizaci radiační situace. Proto aktuální data nejlépe charakterizující radiační situaci v Japonsku budeme uveřejňovat pravidelně dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek dopoledně.

Dávkový příkon

Dávkový příkon měřený na západní hranici areálu jaderné elektrárny (West Gate) nezaznamenal od 30.3.2011 žádné výrazné výkyvy. Z toho vyplývá, že v tomto období již nedošlo k žádným významným únikům radioaktivních látek z jaderné elektrárny do ovzduší.

Dávkové příkony vně i uvnitř 30 km zóny od elektrárny jsou bez výrazných změn, opět mírné oboustranné kolísání kolem hodnot z včerejška, v některých místech mírný pokles. Nejvyšší hodnota byla naměřena na hranici 20 km zóny 33 mikroSv/h (měření z 13.4.).

Dávky v okruhu 30 km

Obdobně i dávkové příkony měřené v jednotlivých japonských prefekturách vykazují postupný pokles. Nejvyšší hodnoty oproti přírodnímu pozadí v Japonsku setrvávají v prefektuře Ibaraki (město Mito), kde 14.4. v 09:00 byla naměřena hodnota 0,139 µSv/h (přírodní pozadí cca 0,05 µSv/h).

Dávky Japonsko

V příštích dnech se v oblasti Fukushimy očekává polojasno s deštěm a sílící vítr.

Předpověď počasí

Celková kontaminace terénu

Denní spad I-131 (aktivita vypadlá za 24 hodin z atmosféry na 1m2 terénu) se pohybuje ve většině prefektur pod hranicí detekce, v prefekturách sousedících s prefekturou Fukushima je max. v desítkách Bq/m2 (nejvyšší hodnota byla dne 4.4. zaznamenána v prefektuře Toschigi – 70 Bq/m2 jódu a 41 Bq/m2 cesia).

Vzhledem k fyzikální přeměně (za každých 8 dnů poklesne aktivita I-131 na polovinu) dochází k postupnému poklesu celkové kontaminace terénu.

Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených oblastech stále zůstává doporučení omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní, pracovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

Monitorování půd a porostů a povrchové vody je prováděno v 35 místech prefektury Fukushima. Nejvyšší koncentrace v půdách byly nalezeny 5 km jihozápadně od jaderné elektrárny. K 10.4.2011 byla měření vzorků půd doplněna pouze o několik měření z oblasti sever, severozápad a jihozápad od jaderné elektrárny Fukushima ve vzdálenosti 5 – 50 km. Hodnoty jsou téměř beze změn.

Pitná voda

Měření pitných vod v 47 prefekturách ukazuje, že hodnoty v jednotlivých prefekturách jsou již pod japonskými limity (kojenci 100 Bq/l, dospělí 300 Bq/l). Konzumace vody není kromě města Iitate-mura v prefektuře Fukushima, kde platí zákaz konzumace vody kojenci, nikde limitována.

Českým občanům nacházejícím se v Tokiu a v oblastech severně od něj však i nadále doporučujeme sledovat oznámení místních orgánů týkajících se aktuálního stavu pitné vody.

Potraviny

V potravinách, zejména v čerstvé zelenině a v mléce, je stále nacházen jód a cesium, a to zejména v oblastech s vyšším spadem. Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.

Pro občany ČR nacházejících se v dotčených oblastech Japonska stále platí důrazné doporučení vyhnout se potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku.

Pokračuje monitorování obsahu jódu a cesia v mořské vodě v blízkosti jaderných elektráren Fukushima 1 a 2. Dne 5.4. se podařilo po velkém úsilí zastavit únik vysoce radioaktivní vody z bloku 2 do moře.


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 18.4.2011 k 09:00 SELČ (18.4.2011 16:00 jap. času)

Na bloku 1 pokračuje vhánění dusíku, který by měl zabránit možné explozi směsi kyslíku s vodíkem, do kontejnmentu. Díky vhánění dusíku mírně roste tlak uvnitř kontejnmentu.

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 pokračují. Osvětlení velína bloku 1, 2 a 3 je v provozu. Podařilo se částečně obnovit osvětlení turbínových hal na blocích 1, 2, 3 a 4.

Tlakové nádoby bloků 1, 2 a 3 jsou chlazeny sladkou vodou. Na všech uvedených blocích nyní probíhá vhánění vody za použití pump napájených ze sítě (po obnovení dodávek dne 3.4.). Voda je vháněna rychlostí 6 m3/h na bloku 1, 7 m3/h na bloku 2 a rychlostí 7 m3/h na bloku 3.

Na blocích 1 až 3 probíhá odčerpávání kontaminované vody z turbínových hal. Ve všech případech je používán systém přečerpávání vody mezi různými vhodnými prostory na blocích, s nucenými přestávkami při dočasném zaplnění konkrétního místa. Celkově má být odčerpáno odhadem 60 000 tun vody.

Tlak v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1 mírně roste. Tlak na blocích 2 a 3 zůstává stabilní na úrovni atmosférického tlaku.

Teploty v tlakových nádobách reaktorů na blocích 1, 2 a 3 zůstávají stabilní.

Vyhořelé palivo v bazénu na bloku 1 je chlazeno sladkou vodou. Sladká voda je používána i ke chlazení bazénu s vyhořelým palivem na blocích 3 a 4.

Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 běží a jejich stav je stabilní.

Aktuální přehled situace naleznete ve zprávě Japan Industrial Atomic Forum (JAIF) ze 18.4.2011 09:00 SELČ (16:00 jap. času) (anglicky; formát PDF; 268 kB).

Další shrnující informace přináší také zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 17.4. 08:00 SELČ (anglicky; formát PDF; 142 kB).

Přehled současného stavu jaderné elektrárny Fukushima 1 najdete na stánkách JAIF


12.4. Došlo k přehodnocení události na Fukušimě z INES 5 na INES 7. Důvod přehodnocení není kvůli tomu, že by se situace změnila k horšímu (naopak došlo ke stabilizaci a aktivity v okolí postupně klesají), k přehodnocení došlo kvůli datům, která přišla z měření. Dříve tato data nebyla k dispozici.

Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 14.4.2011)

V Japonsku i nadále pokračuje rozsáhlé monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí - půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléku.

V posledním týdnu nedošlo k žádným významným únikům z jaderné elektrárny do ovzduší, a tak dochází k určité stabilizaci radiační situace. Proto aktuální data nejlépe charakterizující radiační situaci v Japonsku budeme uveřejňovat pravidelně dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek dopoledně.

Dávkový příkon

Dávkový příkon měřený na západní hranici areálu jaderné elektrárny (West Gate) nezaznamenal od 30.3.2011 žádné výrazné výkyvy. Z toho vyplývá, že v tomto období již nedošlo k žádným významným únikům radioaktivních látek z jaderné elektrárny do ovzduší.

Dávkové příkony vně i uvnitř 30 km zóny od elektrárny jsou bez výrazných změn, opět mírné oboustranné kolísání kolem hodnot z včerejška, v některých místech mírný pokles. Nejvyšší hodnota byla naměřena na hranici 20 km zóny 33 mikroSv/h (měření z 13.4.).
Dávkový příkon

Obdobně i dávkové příkony měřené v jednotlivých japonských prefekturách vykazují postupný pokles. Nejvyšší hodnoty oproti přírodnímu pozadí v Japonsku setrvávají v prefektuře Ibaraki (město Mito), kde 13.4. v 09:00 byla naměřena hodnota 0,141 µSv/h (přírodní pozadí cca 0,05 µSv/h).

Dávkový příkon v japonských prefekturách

V příštích dnech se v oblasti Fukushimy očekává jasno až polojasno a jen mírný vítr.

Předpověď počasí

Celková kontaminace terénu

Denní spad I-131 (aktivita vypadlá za 24 hodin z atmosféry na 1m2 terénu) se pohybuje ve většině prefektur pod hranicí detekce, v prefekturách sousedících s prefekturou Fukushima je max. v desítkách Bq/m2 (nejvyšší hodnota byla dne 4.4. zaznamenána v prefektuře Toschigi – 70 Bq/m2 jódu a 41 Bq/m2 cesia).

Vzhledem k fyzikální přeměně (za každých 8 dnů poklesne aktivita I-131 na polovinu) dochází k postupnému poklesu celkové kontaminace terénu.

Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených oblastech stále zůstává doporučení omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní, pracovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

Monitorování půd a porostů a povrchové vody je prováděno v 35 místech prefektury Fukushima. Nejvyšší koncentrace v půdách byly nalezeny 5 km jihozápadně od jaderné elektrárny. K 10.4.2011 byla měření vzorků půd doplněna pouze o několik měření z oblasti sever, severozápad a jihozápad od jaderné elektrárny Fukushima ve vzdálenosti 5 – 50 km. Hodnoty jsou téměř beze změn.

Pitná voda

Měření pitných vod v 47 prefekturách ukazuje, že hodnoty v jednotlivých prefekturách jsou již pod japonskými limity (kojenci 100 Bq/l, dospělí 300 Bq/l). Konzumace vody není kromě města Iitate-mura v prefektuře Fukushima, kde platí zákaz konzumace vody kojenci, nikde limitována.

Českým občanům nacházejícím se v Tokiu a v oblastech severně od něj však i nadále doporučujeme sledovat oznámení místních orgánů týkajících se aktuálního stavu pitné vody.

Potraviny

V potravinách, zejména v čerstvé zelenině a v mléce, je stále nacházen jód a cesium, a to zejména v oblastech s vyšším spadem. Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.

Pro občany ČR nacházejících se v dotčených oblastech Japonska stále platí důrazné doporučení vyhnout se potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku.

Pokračuje monitorování obsahu jódu a cesia v mořské vodě v blízkosti jaderných elektráren Fukushima 1 a 2. Dne 5.4. se podařilo po velkém úsilí zastavit únik vysoce radioaktivní vody z bloku 2 do moře.


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 11.4.2011 k 09:00 SELČ (11.4.2011 16:00 jap. času)

Na bloku 1 pokračuje vhánění dusíku, který by měl zabránit možné explozi směsi kyslíku s vodíkem, do kontejnmentu. Díky vhánění dusíku mírně roste tlak uvnitř kontejnmentu.

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 pokračují. Osvětlení velína bloku 1, 2 a 3 je v provozu. Podařilo se částečně obnovit osvětlení turbínových hal na blocích 1, 2, 3 a 4.

Tlakové nádoby bloků 1, 2 a 3 jsou chlazeny sladkou vodou. Na všech uvedených blocích nyní probíhá vhánění vody za použití pump napájených ze sítě (po obnovení dodávek dne 3.4.). Voda je vháněna rychlostí 6 m3/h na bloku 1, 7 m3/h na bloku 2 a rychlostí 7 m3/h na bloku 3.

Na blocích 1 až 3 probíhá odčerpávání kontaminované vody z turbínových hal. Ve všech případech je používán systém přečerpávání vody mezi různými vhodnými prostory na blocích, s nucenými přestávkami při dočasném zaplnění konkrétního místa. Celkově má být odčerpáno odhadem 60 000 tun vody.

Tlak v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1 mírně roste. Tlak na blocích 2 a 3 zůstává stabilní na úrovni atmosférického tlaku.

Teploty v tlakových nádobách reaktorů na blocích 1, 2 a 3 zůstávají stabilní.

Vyhořelé palivo v bazénu na bloku 1 je chlazeno sladkou vodou. Sladká voda je používána i ke chlazení bazénu s vyhořelým palivem na blocích 3 a 4.

Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 běží a jejich stav je stabilní.

Aktuální přehled situace naleznete ve zprávě Japan Industrial Atomic Forum (JAIF) ze 11.4.2011 09:00 SELČ (16:00 jap. času) (anglicky; formát PDF; 266 kB).

Další shrnující informace přináší také zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 8.4. 01:00 SELČ (anglicky; formát PDF; 231 kB).

Následující tabulka podává přehled současného stavu jaderné elektrárny Fukushima 1 k 16:00 dne 11.4.2011 (jap. času).

Současný stav jaderné elektrárny Fukushima 1


Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 7.4.2011, 10:00 SELČ)

V Japonsku i nadále pokračuje rozsáhlé monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí - půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléku.

V posledním týdnu nedošlo k žádným významným únikům z jaderné elektrárny do ovzduší, a tak dochází k určité stabilizaci radiační situace. Proto aktuální data nejlépe charakterizující radiační situaci v Japonsku budeme uveřejňovat pravidelně dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek dopoledně.

Dávkový příkon

Dávkový příkon měřený na západní hranici areálu jaderné elektrárny (West Gate) nezaznamenal od 30.3.2011 žádné výrazné výkyvy. Z toho vyplývá, že v tomto období již nedošlo k žádným významným únikům radioaktivních látek z jaderné elektrárny do ovzduší.

Dávkový příkon

Dávkové příkony měřené vně i uvnitř 30 km zóny od elektrárny vykazují postupný pokles, zejména vlivem fyzikální přeměny I-131 (poločas 8 dnů).

Dávkové příkony měřené vně i uvnitř 30 km zóny

Obdobně i dávkové příkony měřené v jednotlivých japonských prefekturách vykazují postupný pokles. Nejvyšší hodnoty oproti přírodnímu pozadí v Japonsku setrvávají v prefektuře Fukushima (město Fukushima) a Ibaraki (město Mito).

Dávkové příkony měřené v jednotlivých japonských prefekturách

V příštích dnech se v oblasti Fukushimy očekává polojasno s mírným deštěm a s postupně sílícím větrem, který by zejména v sobotu měl směřovat z jaderné elektrárny na pevninu.

Předpověď počasí

Celková kontaminace terénu

Denní spad I-131 (aktivita vypadlá za 24 hodin z atmosféry na 1m2 terénu) se pohybuje ve většině prefektur pod hranicí detekce, v prefekturách sousedících s prefekturou Fukushima je max. v desítkách Bq/m2 (nejvyšší hodnota byla dne 4.4. zaznamenána v prefektuře Toschigi – 70 Bq/m2 jódu a 41 Bq/m2 cesia).

Vzhledem k fyzikální přeměně (za každých 8 dnů poklesne aktivita I-131 na polovinu) dochází k postupnému poklesu celkové kontaminace terénu.

Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených oblastech stále zůstává doporučení omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní, pracovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

Monitorování půd a porostů a povrchové vody je prováděno v 35 místech prefektury Fukushima. Nejvyšší koncentrace v půdách byly nalezeny severozápadně od jaderné elektrárny.

Pitná voda

Měření pitných vod v 47 prefekturách ukazuje, že hodnoty v jednotlivých prefekturách jsou již pod japonskými limity (kojenci 100 Bq/l, dospělí 300 Bq/l).

Českým občanům nacházejícím se v Tokiu a v oblastech severně od něj však i nadále doporučujeme sledovat oznámení místních orgánů týkajících se aktuálního stavu pitné vody.

Potraviny

V potravinách, zejména v čerstvé zelenině a v mléce, je stále nacházen jód a cesium, a to zejména v oblastech s vyšším spadem. Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.

Od 4.4. je zakázán prodej a konzumace především listnaté zeleniny v prefekturách Fukushima, Ibaraki, Tochigi a Gunma a v některých místech prefektury Chiba. V prefektuře Ibaraki se zákaz rovněž týká surového kravského mléka.

Pro občany ČR nacházejících se v dotčených oblastech Japonska stále platí důrazné doporučení vyhnout se potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku.

Pokračuje monitorování obsahu jódu a cesia v mořské vodě v blízkosti jaderných elektráren Fukushima 1 a 2. Dne 5.4. se podařilo po velkém úsilí zastavit únik vysoce radioaktivní vody z bloku 2 do moře. Standardní monitorování v 8 měřících bodech ve 30 km vzdálenosti od pobřeží (viz obrázek) bylo 5.4. doplněno o odběry vzorků mořské vody v 15 km vzdálenosti od břehu. Hodnoty I-131, Cs-134 a Cs-137 dosahovaly až několika set Bq/l.

Monitorování obsahu jódu a cesia v mořské vodě


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 7.4.2011 k 09:00 SELČ (7.4.2011 16:00 jap. času)

Japonské úřady povolily společnosti TEPCO vhánění dusíku do kontejnmentu bloku 1. Dusík by měl nahradit kyslík ve výbušné směsi kyslíku s vodíkem uvnitř kontejnmentu, čímž by měla být snížena pravděpodobnost exploze.

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 pokračují. Osvětlení velína bloku 1, 2 a 3 je v provozu. Podařilo se částečně obnovit osvětlení turbínových hal na blocích 1, 2, 3 a 4.

Tlakové nádoby bloků 1, 2 a 3 jsou chlazeny sladkou vodou. Na všech uvedených blocích nyní probíhá vhánění vody za použití pump napájených ze sítě (po obnovení dodávek dne 3.4.). Voda je vháněna rychlostí 6 m3/h na bloku 1, 8 m3/h na bloku 2 a rychlostí 7 m3/h na bloku 3.

Na blocích 1 až 3 probíhá odčerpávání kontaminované vody z turbínových hal. Ve všech případech je používán systém přečerpávání vody mezi různými vhodnými prostory na blocích, s nucenými přestávkami při dočasném zaplnění konkrétního místa. K uvolnění již zaplněných vnitřních prostor elektrárny bude vypuštěno 11 500 tun lehce radioaktivní vody do moře, aby bylo získáno místo pro uskladnění vysoce radiokativní vody z okolí reaktorů. Celá operace bude trvat maximálně 5 dní. Veškerý lodní provoz v oblasti 30 km od elektrány je zakázán a dle informací z prefekturních úřadů rybolov i za tímto pásmem ustal. TEPCO odhaduje možnou dávku na obyvatele ve výši 0.6 mSv, pokud by dotyčný konzumoval každý den po celý rok řasy a mořské plody z oblasti, do níž je radioaktivní voda vypouštěna.

Trhlina, jíž unikala kontaminovaná voda z bloku 2 do moře byla úspěšně uzavřena s využitím tekutého skla. Pokračují práce na zabránění dalších podobných úniků.

Teplota v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1 klesla. Tlak v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1 mírně kolísá, ale provedená měření se rozcházejí, takže je pravděpodobné, že některé měřící přístroje uvnitř tlakové nádoby reaktoru nefungují zcela správně. Na bloku 2 zůstává teplota i tlak stabilní. Reaktor bloku 3 je z hlediska tlaku a teploty stabilní.

Vyhořelé palivo v bazénu na bloku 1 je chlazeno sladkou vodou. Sladká voda je používána i ke chlazení bazénu s vyhořelým palivem na blocích 3 a 4.

Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 běží a jejich stav je stabilní.

Aktuální přehled situace naleznete ve zprávě Japan Industrial Atomic Forum (JAIF) ze 7.4.2011 09:00 SELČ (16:00 jap. času) (anglicky; formát PDF; 265 kB).

Další shrnující informace přináší také zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 5.4. 01:00 SELČ (anglicky; formát PDF; 215 kB).

Následující tabulka podává přehled současného stavu jaderné elektrárny Fukushima 1 k 16:00 dne 7.4.2011 (jap. času).

Přehled současného stavu jaderné elektrárny Fukushima 1


Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 6.4.2011, 10:00 SELČ)

Z Japonska denně stále přichází obrovské množství dat z monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí - půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléku.

Data nejlépe charakterizující radiační situaci v Japonsku zveřejňujeme vzhledem k relativní stabilitě radiační situace dvakrát týdně.

Dávkový příkon

Dávkový příkon měřený na západní hranici areálu jaderné elektrárny (West Gate) nezaznamenal od 30.3.2011 žádné výrazné výkyvy. Z toho vyplývá, že v tomto období již nedošlo k žádným významným únikům radioaktivních látek z jaderné elektrárny do ovzduší.

Dávky - vývoj

Dávkové příkony měřené vně i uvnitř 30 km zóny od elektrárny vykazují postupný pokles, zejména vlivem fyzikální přeměny I-131 (poločas 8 dnů).

Dávky v okruhu 30 km

Obdobně i dávkové příkony měřené v jednotlivých japonských prefekturách vykazují postupný pokles. Nejvyšší hodnoty oproti přírodnímu pozadí v Japonsku setrvávají v prefektuře Ibaraki (město Mito), kde dne 5.4. v 09:00 byla naměřena hodnota 0,166 µSv/h (přírodní pozadí cca 0,05 µSv/h).

Gamma dávky

V příštích dnech se v oblasti Fukushimy očekává jasno až polojasno, s postupně sílícím větrem.

Předpověď počasí

Celková kontaminace terénu

Denní spad I-131 (aktivita vypadlá za 24 hodin z atmosféry na 1m2 terénu) se pohybuje ve většině prefektur pod hranicí detekce, v prefekturách sousedících s prefekturou Fukushima je max. v desítkách Bq/m2 (nejvyšší hodnota byla dne 3.4. zaznamenána v prefektuře Toschigi – 75 Bq/m2).

Vzhledem k fyzikální přeměně (za každých 8 dnů poklesne aktivita I-131 na polovinu) dochází k postupnému poklesu celkové kontaminace terénu.

Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených oblastech stále zůstává doporučení omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní, pracovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

Monitorování půd a porostů a povrchové vody je prováděno v 35 místech prefektury Fukushima. Nejvyšší koncentrace v půdách byly nalezeny severozápadně od jaderné elektrárny.

Pitná voda

Měření pitných vod v 47 prefekturách ukazuje, že hodnoty v jednotlivých prefekturách jsou již pod japonskými limity (kojenci 100 Bq/l, dospělí 300 Bq/l). Dne 3.4. bylo překročení limitu pro kojence zjištěno pouze v městě Iitate.

Českým občanům nacházejícím se v Tokiu a v oblastech severně od něj však i nadále doporučujeme sledovat oznámení místních orgánů týkajících se aktuálního stavu pitné vody.

Potraviny

V potravinách, zejména v čerstvé zelenině a v mléce, je stále nacházen jód a cesium, a to zejména v oblastech s vyšším spadem. Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.

Podle prohlášení japonského Ministerstva zemědělství, lesnictví a rybolovu je v tuto roční dobu většina chovaných domácích zvířat držena mimo pastviny v chlévech a krmena dlouhodobě skladovaným suchým krmivem, takže nedošlo k jejich kontaminaci.

Pro občany ČR nacházejících se v dotčených oblastech Japonska stále platí důrazné doporučení vyhnout se potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku.

Pokračuje monitorování obsahu jódu a cesia v mořské vodě v blízkosti jaderných elektráren Fukushima 1 a 2. Dne 5.4. se podařilo po velkém úsilí zastavit únik vysoce radioaktivní vody z bloku 2 do moře.


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 6.4.2011 k 09:00 SELČ (6.4.2011 16:00 jap. času)

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 pokračují. Osvětlení velína bloku 1, 2 a 3 je v provozu. Podařilo se částečně obnovit osvětlení turbínových hal na blocích 1, 2, 3 a 4.

Tlakové nádoby bloků 1, 2 a 3 jsou chlazeny sladkou vodou. Na všech uvedených blocích nyní probíhá vhánění vody za použití pump napájených ze sítě (po obnovení dodávek dne 3.4.). Voda je vháněna rychlostí 6 m3/h na bloku 1, 9 m3/h na bloku 2 a rychlostí 7 m3/h na bloku 3. K přísunu dostatečného množství sladké vody do oblasti jsou mj. využívány i lodě amerického válečného námořnictva.

Na blocích 1 až 3 probíhá odčerpávání kontaminované vody z turbínových hal. Ve všech případech je používán systém přečerpávání vody mezi různými vhodnými prostory na blocích, s nucenými přestávkami při dočasném zaplnění konkrétního místa. K uvolnění již zaplněných vnitřních prostor elektrárny bude vypuštěno 11 500 tun lehce radioaktivní vody do moře, aby bylo získáno místo pro uskladnění vysoce radiokativní vody z okolí reaktorů. Celá operace bude trvat maximálně 5 dní.

Trhlina, jíž unikala kontaminovaná voda z bloku 2 do moře byla úspěšně uzavřena.

Teplota v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1 mírně klesla. Tlak v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1 mírně kolísá. Na bloku 2 zůstává teplota i tlak stabilní. Reaktor bloku 3 je z hlediska tlaku a teploty stabilní.

Vyhořelé palivo v bazénu na bloku 1 je chlazeno sladkou vodou. Sladká voda je používána i ke chlazení bazénu s vyhořelým palivem na blocích 3 a 4.

Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 běží a jejich stav je stabilní.

Aktuální přehled situace naleznete ve zprávě Japan Industrial Atomic Forum (JAIF) ze 6.4.2011 09:00 SELČ (16:00 jap. času) (anglicky; formát PDF; 265 kB).

Další shrnující informace přináší také zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 4.4. 08:00 SELČ (anglicky; formát PDF; 214 kB).

Následující tabulka podává přehled současného stavu jaderné elektrárny Fukushima 1 k 16:00 dne 6.4.2011 (jap. času).

Aktuální stav bloků Fukushima I


Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 4.4.2011, 09:00 SELČ)

Z Japonska denně stále přichází obrovské množství dat z monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí - půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléku.

Aktuální data nejlépe charakterizující radiační situaci v Japonsku za předešlý den zveřejňujeme vždy denně nejpozději do 10:00 našeho času.

Dávkový příkon

Dávkový příkon měřený na západní hranici areálu jaderné elektrárny (West Gate) nezaznamenal od 30.3.2011 žádné výrazné výkyvy. Z toho vyplývá, že v tomto období již nedošlo k žádným významným únikům radioaktivních látek z jaderné elektrárny do ovzduší.

Dávky - vývoj

Dávkové příkony měřené vně i uvnitř 30 km zóny od elektrárny vykazují postupný pokles, zejména vlivem fyzikální přeměny I-131 (poločas 8 dnů).

Dávky v okruhu 30 km

Pokles dávkového příkonu ve velmi sledovaném měřícím bodě 32 (místo s nejvyšším dávkovým příkonem za evakuovanou zónou) je na dalším obrázku.

Pokles příkonu

Obdobně i dávkové příkony měřené v jednotlivých japonských prefekturách vykazují postupný pokles. Nejvyšší hodnoty oproti přírodnímu pozadí v Japonsku setrvávají v prefektuře Ibaraki (město Mito), kde dne 3.4. v 17:00 byla naměřena hodnota 0,175 µSv/h (přírodní pozadí cca 0,05 µSv/h).

Vývoj gamma záření

V příštích dnech se v oblasti Fukushimy očekává jasno a mírný proměnlivý vítr.

Předpověď počasí

Celková kontaminace terénu

Denní spad I-131 (aktivita vypadlá za 24 hodin z atmosféry na 1m2 terénu) se pohybuje ve většině prefektur pod hranicí detekce, v prefekturách sousedících s prefekturou Fukushima je max. v desítkách Bq/m2 (nejvyšší hodnota byla dne 2.4. zaznamenána v prefektuře Toschigi – 95 Bq/m2).

Vzhledem k fyzikální přeměně (za každých 8 dnů poklesne aktivita I-131 na polovinu) dochází k postupnému poklesu celkové kontaminace terénu.

Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených oblastech stále zůstává doporučení omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní, pracovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

Monitorování půd a porostů a povrchové vody je prováděno v 35 místech prefektury Fukushima. Nejvyšší koncentrace v půdách byly nalezeny severozápadně od jaderné elektrárny.

Pitná voda

Měření pitných vod v 47 prefekturách ukazuje, že hodnoty v jednotlivých prefekturách jsou již pod japonskými limity (kojenci 100 Bq/l, dospělí 300 Bq/l). Omezení zůstává pouze u některých zdrojů pitné vody v prefektuře Fukushima.

Českým občanům nacházejícím se v Tokiu a v oblastech severně od něj však i nadále doporučujeme sledovat oznámení místních orgánů týkajících se aktuálního stavu pitné vody.

Potraviny

V potravinách, zejména v čerstvé zelenině a v mléce, je stále nacházen jód a cesium, a to zejména v oblastech s vyšším spadem. Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.

Podle prohlášení japonského Ministerstva zemědělství, lesnictví a rybolovu je v tuto roční dobu většina chovaných domácích zvířat držena mimo pastviny v chlévech a krmena dlouhodobě skladovaným suchým krmivem, takže nedošlo k jejich kontaminaci.

Pro občany ČR nacházejících se v dotčených oblastech Japonska stále platí důrazné doporučení vyhnout se potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku.

Pokračuje monitorování obsahu jódu a cesia v mořské vodě v blízkosti jaderných elektráren Fukushima 1 a 2. Ve vzdálenosti 30 km od pobřeží probíhá pravidelné měření v osmi bodech, průměrné objemové aktivity jódu i cesia vykázaly v posledních třech dnech mírný vzestup. Je to důsledek stále trvajícího úniku vody z bloku 2 do moře, který se zatím nedaří zvládnout, a to přes mimořádnou pozornost, která je tomuto problému věnována.

Koncentrace v mořské vodě


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 4.4.2011 k 09:00 SELČ (4.4.2011 16:00 jap. času)

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 pokračují. Osvětlení velína bloku 1, 2 a 3 je v provozu. Podařilo se částečně obnovit osvětlení turbínových hal na blocích 1, 2, 3 a 4.

Tlakové nádoby bloků 1, 2 a 3 jsou chlazeny čerstvou vodou. Na všech uvedených blocích nyní probíhá vhánění vody za použití pump napájených ze sítě (po obnovení dodávek dne 3.4.). Voda je vháněna rychlostí 8 m3/h na bloku 1, 9 m3/h na bloku 2 a rychlostí 7 m3/h na bloku 3. K přísunu dostatečného množství čerstvé vody do oblasti jsou mj. využívány i lodě amerického válečného námořnictva.

Na blocích 1 až 3 probíhá odčerpávání kontaminované vody z turbínových hal. Ve všech případech je používán systém přečerpávání vody mezi různými vhodnými prostory na blocích, s nucenými přestávkami při dočasném zaplnění konkrétního místa.

V sobotu 2.4. v 09:30 jap. času (02:30 SELČ) byla objevena koncentrace kontaminované vody o dávkovém příkonu větším než 1000 mSv/h v prostoru k vedení kabeláže poblíž bloku 2. V jeho stěně se nachází trhlina o délce cca 20 cm, kterou kontaminovaná voda uniká přímo do nedalekého moře. Hledá se řešení situace a jsou prováděny pokusy na zastavení úniku kontaminované vody (betonová výplň a jiné techniky). Byly založeny 3 nové měřící body ve vzdálenosti 15 km od jaderné elektrárny, které mají přispět k přesnějšímu monitorování tohoto konkrétního úniku.

Teplota v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1 je relativně stabilní. Tlak v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1 mírně poklesl. Na bloku 2 teplota velmi lehce klesla, tlak zůstává stabilní. Reaktor bloku 3 je z hlediska tlaku a teploty stabilní.

Vyhořelé palivo v bazénu na bloku 1 je chlazeno čerstvou vodou. Čerstvá voda je používána i ke chlazení bazénu s vyhořelým palivem na blocích 3 a 4.

Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 běží a jejich stav je stabilní.

Aktuální přehled situace naleznete ve zprávě Japan Industrial Atomic Forum (JAIF) ze 4.4.2011 09:00 SELČ (16:00 jap. času) (anglicky; formát PDF; 264 kB).

Následující tabulka podává přehled současného stavu jaderné elektrárny Fukushima 1 k 16:00 dne 4.4.2011 (jap. času).

Aktuální stav bloků Fukushima I


Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 3.4.2011, 10:00 SELČ)

Z Japonska denně stále přichází obrovské množství dat z monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí - půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléku.

Aktuální data nejlépe charakterizující radiační situaci v Japonsku za předešlý den zveřejňujeme vždy denně nejpozději do 10:00 našeho času.

Dávkový příkon

Dávkové příkony měřené vně i uvnitř 30 km zóny od elektrárny se nijak výrazně nemění. Nejvyšší hodnota byla naměřena na hranici 20 km zóny.

Obdobně i dávkové příkony měřené v jednotlivých japonských prefekturách se nemění.

Japonská agentura pro atomovou enegii NISA oznámila, že 21 pracovníků na jaderné elektrárně Fukushima 1 obdrželo dávku překračující 100 mSV. U žádného z nich však dávka nepřekročila 250 mSv, což je limit pro pracovníky zasahující při haváriích.

V příštích dnech se v oblasti Fukushimy očekává polojasno a mírný severozápadní vítr.

Předpověď počasí

Celková kontaminace terénu

Denní spad I-131 (aktivita vypadlá za 24 hodin z atmosféry na 1m2 terénu) se pohybuje ve většině prefektur pod hranicí detekce, v prefekturách sousedících s prefekturou Fukushima je max. v desítkách Bq/m2.

Vzhledem k fyzikální přeměně (za každých 8 dnů poklesne aktivita I-131 na polovinu) dochází k poklesu celkové kontaminace terénu.

Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených oblastech stále zůstává doporučení omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní, pracovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

Monitorování půd a porostů a povrchové vody je prováděno v 35 místech prefektury Fukushima. Nejvyšší koncentrace v půdách byly nalezeny severozápadně od jaderné elektrárny.

Pitná voda

Měření pitných vod v 47 prefekturách ukazuje, že po počátečním růstu většina je většina hodnot pod japonskými limity (kojenci 100 Bq/l, dospělí 300 Bq/l). Omezení zůstává v prefektuře Fukushima.

Českým občanům nacházejícím se v Tokiu a v oblastech severně od něj však i nadále doporučujeme sledovat oznámení místních orgánů týkajících se aktuálního stavu pitné vody. Pro přípravu pokrmů kojenců je možné použít balenou vodu.

Potraviny

V potravinách, zejména v čerstvé zelenině a v mléce, je stále nacházen jód a cesium, a to zejména v oblastech s vyšším spadem. Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.

Podle prohlášení japonského Ministerstva zemědělství, lesnictví a rybolovu je v tuto roční dobu většina chovaných domácích zvířat držena mimo pastviny v chlévech a krmena dlouhodobě skladovaným suchým krmivem, takže nedošlo k jejich kontaminaci.

Pro občany ČR nacházejících se v dotčených oblastech Japonska stále platí důrazné doporučení vyhnout se potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku.

Pokračuje monitorování obsahu jódu a cesia v mořské vodě v blízkosti jaderných elektráren Fukushima 1 a 2. Ve vzdálenosti 30 km od pobřeží vykázaly naměřené hodnoty vzestup aktivity jódu i cesia.


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 3.4.2011 k 03:00 SELČ (3.4.2011 10:00 jap. času)

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 pokračují. Osvětlení velína bloku 1, 2 a 3 je v provozu.

Tlakové nádoby bloků 1, 2 a 3 jsou chlazeny čerstvou vodou. Na všech uvedených blocích probíhá vhánění vody za použití elektrických pump (se záložním dieselgenerátorovým pohonem). Voda je vháněna rychlostí 8 m3/h na bloku 1, 9 m3/h na bloku 2 a rychlostí 7 m3/h na bloku 3. K přísunu dostatečného množství čerstvé vody do oblasti jsou mj. využívány i lodě amerického válečného námořnictva.

Na blocích 1 až 3 probíhá odčerpávání kontaminované vody z turbínových hal. Ve všech případech je používán systém přečerpávání vody mezi různými vhodnými prostory na blocích, s nucenými přestávkami při dočasném zaplnění konkrétního místa.

V sobotu 2.4. v 09:30 jap. času (02:30 SELČ) byla objevena koncentrace kontaminované vody o dávkovém příkonu větším než 1000 mSv/h v prostoru k vedení kabeláže poblíž bloku 2. V jeho stěně se nachází trhlina o délce cca 20 cm, kterou kontaminovaná voda uniká přímo do nedalekého moře. Hledá se řešení situace a jsou prováděny pokusy na zastavení úniku kontaminované vody (betonová výplň a jiné techniky).

Teplota v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1 mírně poklesla. Odpovídajícím způsobem mírně poklesl i tlak v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1 . Na bloku 2 teplota velmi lehce klesla, tlak zůstává stabilní. Reaktor bloku 3 je z hlediska tlaku a teploty stabilní.

Vyhořelé palivo v bazénu na bloku 1 je chlazeno čerstvou vodou. Čerstvá voda je používána i ke chlazení bazénu s vyhořelým palivem na blocích 3 a 4.

Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 běží a jejich stav je stabilní.

Aktuální přehled situace naleznete ve zprávě Japan Industrial Atomic Forum (JAIF) ze 3.4.2011 03:00 SELČ (10:00 jap. času) (anglicky; formát PDF; 267 kB).

Následující tabulka podává přehled současného stavu jaderné elektrárny Fukushima 1 k 10:00 dne 3.4.2011 (jap. času).

Aktuální stav bloků Fukushima I


Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 2.4.2011, 10:00 SELČ)

Z Japonska denně stále přichází obrovské množství dat z monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí - půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléku.

Aktuální data nejlépe charakterizující radiační situaci v Japonsku za předešlý den zveřejňujeme vždy denně nejpozději do 10:00 našeho času.

Dávkový příkon

Dávkové příkony měřené vně i uvnitř 30 km zóny od elektrárny se nijak výrazně nemění. Nejvyšší hodnota byla naměřena na hranici 20 km zóny.

Obdobně i dávkové příkony měřené v jednotlivých japonských prefekturách se nemění.

V příštích dnech se v oblasti Fukushimy očekává jasno a mírný proměnlivý vítr.

Předpověď počasí

Celková kontaminace terénu

Denní spad I-131 (aktivita vypadlá za 24 hodin z atmosféry na 1m2 terénu) se pohybuje ve většině prefektur pod hranicí detekce, v prefekturách sousedících s prefekturou Fukushima je max. ve stovkách Bq/m2. Na předměstí Tokia byl naměřen denní spad I-131 50 Bq/m2.

Vzhledem k fyzikální přeměně (za každých 8 dnů poklesne aktivita I-131 na polovinu) dochází k poklesu celkové kontaminace terénu.

Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených oblastech stále zůstává doporučení omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní, pracovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

Monitorování půd a porostů a povrchové vody je prováděno v 35 místech prefektury Fukushima. Nejvyšší koncentrace v půdách byly nalezeny severozápadně od jaderné elektrárny.

Pitná voda

Měření pitných vod v 47 prefekturách ukazuje, že po počátečním růstu většina je většina hodnot pod japonskými limity (kojenci 100 Bq/l, dospělí 300 Bq/l). Omezení zůstává v prefektuře Fukushima.

Českým občanům nacházejícím se v Tokiu a v oblastech severně od něj však i nadále doporučujeme sledovat oznámení místních orgánů týkajících se aktuálního stavu pitné vody. Pro přípravu pokrmů kojenců je možné použít balenou vodu.

Potraviny

V potravinách, zejména v čerstvé zelenině a v mléce, je stále nacházen jód a cesium, a to zejména v oblastech s vyšším spadem. Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.

Pro občany ČR nacházejících se v dotčených oblastech Japonska stále platí důrazné doporučení vyhnout se potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku.

Pokračuje monitorování obsahu jódu a cesia v mořské vodě v blízkosti jaderných elektráren Fukushima 1 a 2. Ve vzdálenosti 30 km od pobřeží vykázaly naměřené hodnoty vzestup aktivity jódu i cesia.


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 2.4.2011 k 03:00 SELČ (2.4.2011 10:00 jap. času)

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 úspěšně pokračují. Osvětlení velína bloku 1, 2 a 3 je v provozu.

Tlakové nádoby bloků 1, 2 a 3 jsou chlazeny čerstvou vodou. Na všech uvedených blocích probíhá vhánění vody za použití elektrických pump (se záložním dieselgenerátorovým pohonem). Voda je vháněna rychlostí 8 m3/h.

Na blocích 1 až 3 probíhá odčerpávání kontaminované vody z turbínových hal. Ve všech případech je používán systém přečerpávání vody mezi různými vhodnými prostory na blocích, s nucenými přestávkami při dočasném zaplnění konkrétního místa.

Teplota v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1 je stabilní. Tlak v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1 mírně poklesl. Na bloku 2 jsou teplota i tlak stabilní. Reaktor bloku 3 je z hlediska tlaku a teploty také stabilní.

Vyhořelé palivo v bazénu na bloku 1 je chlazeno čerstvou vodou. Čerstvá voda je používána i ke chlazení bazénu s vyhořelým palivem na blocích 3 a 4.

Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 běží a jejich stav je stabilní.

Aktuální přehled situace naleznete ve zprávě Japan Industrial Atomic Forum (JAIF) ze 2.4.2011 03:00 SELČ (10:00 jap. času) (anglicky; formát PDF; 269 kB).

Další shrnující informace přináší také zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 1.4. 02:30 SELČ (anglicky; formát PDF; 225 kB).

Následující tabulka podává přehled současného stavu jaderné elektrárny Fukushima 1 k 10:00 dne 2.4.2011 (jap. času).

Aktuální stav bloků Fukushima I


Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 1.4.2011, 10:00 SELČ)

Z Japonska denně stále přichází obrovské množství dat z monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí - půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléku.

Aktuální data nejlépe charakterizující radiační situaci v Japonsku za předešlý den zveřejňujeme vždy denně nejpozději do 10:00 našeho času.

Dávkový příkon

Dávkové příkony měřené vně i uvnitř 30 km zóny od elektrárny se nijak výrazně nemění. Nejvyšší hodnota byla naměřena na hranici 20 km zóny (55,6 µSv/h, což znamená pokles oproti hodnotám z předchozích dnů).

Dávky v okruhu 30 km

Obdobně i dávkové příkony měřené v jednotlivých japonských prefekturách se nemění.

Nejvyšší hodnota byla naměřena v prefektuře Fukushima (2,89 µSv/h – pokles proti 3,31 µSv/h ze včerejška), na ostatním území nejvyšší hodnota v prefektuře Ibaraki zůstává kolem 0,22 µSv/h.

Dávky Japonsko

V příštích dnech se v oblasti Fukushimy očekává jasno a mírný proměnlivý vítr.

Předpověď počasí

Celková kontaminace terénu

Denní spad I-131 (aktivita vypadlá za 24 hodin z atmosféry na 1m2 terénu) se pohybuje ve většině prefektur pod hranicí detekce, v prefekturách sousedících s prefekturou Fukushima je max. ve stovkách Bq/m2 (v některých prefekturách bylo zaznamenáno mírné zvýšení, nejvíce v prefektuře Ibaraki – 0,24 kBq/m2).

Vzhledem k fyzikální přeměně (za každých 8 dnů poklesne aktivita I-131 na polovinu) dochází k poklesu celkové kontaminace terénu.

Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených oblastech stále zůstává doporučení omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní, pracovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

Monitorování půd a porostů a povrchové vody je prováděno v 35 místech prefektury Fukushima. Nejvyšší koncentrace v půdách byly nalezeny severozápadně od jaderné elektrárny.

Pitná voda

Měření pitných vod v 47 prefekturách ukazuje, že po počátečním růstu většina je většina hodnot pod japonskými limity (kojenci 100 Bq/l, dospělí 300 Bq/l). Omezení zůstává pouze v prefektuře Fukushima.

Českým občanům nacházejícím se v Tokiu a v oblastech severně od něj však i nadále doporučujeme sledovat oznámení místních orgánů týkajících se aktuálního stavu pitné vody. Pro přípravu pokrmů kojenců je možné použít balenou vodu.

Kontaminace vody

Potraviny

V potravinách, zejména v čerstvé zelenině a v mléce, je stále nacházen jód a cesium, a to zejména v oblastech s vyšším spadem. Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.

Pro občany ČR nacházejících se v dotčených oblastech Japonska stále platí důrazné doporučení vyhnout se potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku.

Pokračuje monitorování obsahu jódu a cesia v mořské vodě v blízkosti jaderných elektráren Fukushima 1 a 2. Ve vzdálenosti 30 km od pobřeží vykázaly naměřené hodnoty vzestup aktivity jódu i cesia.


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 1.4.2011 k 09:00 SELČ (1.4.2011 16:00 jap. času)

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 úspěšně pokračují. Osvětlení velína bloku 1, 2 a 3 je v provozu.

Tlakové nádoby bloků 1, 2 a 3 jsou chlazeny čerstvou vodou. Na všech uvedených blocích probíhá vhánění vody za použití elektrických pump (se záložním dieselgenerátorovým pohonem). Voda je vháněna rychlostí 8 m3/h.

Na blocích 1 až 3 nadále probíhá odčerpávání kontaminované vody z turbínových hal (na bloku 1 pozastaveno).

Teplota v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1 opět výrazně poklesla. Pokles teploty byl provázen odpovídajícím mírným poklesem tlaku. Na bloku 2 teplota velmi mírně vzrostla, tlak zůstal stabilní. Reaktor bloku 3 je z hlediska tlaku a teploty stabilní.

Vyhořelé palivo v bazénu na bloku 1 začalo být chlazeno čerstvou vodou a ke chlazení bazénu na bloku 2 je napříště používána čerstvá voda místo mořské.

Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 běží a jejich stav je stabilní.

Aktuální přehled situace naleznete ve zprávě Japan Industrial Atomic Forum (JAIF) ze 1.4.2011 09:00 SELČ (16:00 jap. času) (anglicky; formát PDF; 263 kB).

Další shrnující informace přináší také zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 31.3. 01:30 SELČ (anglicky; formát PDF; 197 kB).

Následující tabulka podává přehled současného stavu jaderné elektrárny Fukushima 1 k 16:00 dne 1.4.2011 (jap. času).

Aktuální stav bloků Fukushima I


Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 31.3.2011, 10:00 SELČ)

Z Japonska denně stále přichází obrovské množství dat z monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí - půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléku.

Aktuální data nejlépe charakterizující radiační situaci v Japonsku za předešlý den zveřejňujeme vždy denně nejpozději do 10:00 našeho času.

Dávkový příkon

Dávkové příkony měřené vně i uvnitř 30 km zóny od elektrárny se nijak výrazně nemění. Nejvyšší hodnota byla naměřena na hranici 20 km zóny (59,3 µSv/h, což znamená pokles oproti hodnotám z předchozích dnů).

Dávky v okruhu 30 km

Obdobně i dávkové příkony měřené v jednotlivých japonských prefekturách se nemění. Znatelně zvýšené hodnoty nad obvyklým přírodním pozadím (cca 0,05 µSv/h) jsou stále v prefekturách (městech) Fukushima (Fukushima), Ibaraki (Mito), Tochigi (Utsunomiya) a Tokyo (Shinjuku).

Dávky Japonsko

V příštích dnech se v oblasti Fukushimy očekává polojasno, jasno a mírný vítr.

Předpověď počasí

Celková kontaminace terénu

Denní spad I-131 (aktivita vypadlá za 24 hodin z atmosféry na 1m2 terénu) je, s výjimkou prefektury Fukushima, max. ve stovkách Bq/m2.

Vzhledem k fyzikální přeměně (za každých 8 dnů poklesne aktivita I-131 na polovinu) dochází k poklesu celkové kontaminace terénu.

Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených oblastech stále zůstává doporučení omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní, pracovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

Monitorování půd a porostů a povrchové vody je prováděno v 35 místech prefektury Fukushima. Nejvyšší koncentrace v půdách byly nalezeny severozápadně od jaderné elektrárny.

Pitná voda

Měření pitných vod v 47 prefekturách ukazuje, že po počátečním růstu většina je většina hodnot pod japonskými limity (kojenci 100 Bq/l, dospělí 300 Bq/l). Omezení zůstává pouze v prefektuře Fukushima.

Českým občanům nacházejícím se v Tokiu a v oblastech severně od něj však i nadále doporučujeme sledovat oznámení místních orgánů týkajících se aktuálního stavu pitné vody. Pro přípravu pokrmů kojenců je možné použít balenou vodu.

Kontaminace vody

Potraviny

V potravinách, zejména v čerstvé zelenině a v mléce, je stále nacházen jód a cesium, a to zejména v oblastech s vyšším spadem. Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.

Pro občany ČR nacházejících se v dotčených oblastech Japonska stále platí důrazné doporučení vyhnout se potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku.

Pokračuje monitorování obsahu jódu a cesia v mořské vodě v blízkosti jaderných elektráren Fukushima 1 a 2. Ve vzdálenosti 30 km od pobřeží vykazují hodnoty ve většině případů pokles.


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 31.3.2011 k 03:00 SELČ (31.3.2011 10:00 jap. času)

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 úspěšně pokračují. Osvětlení velína bloku 1, 2 a 3 je v provozu.

Tlakové nádoby bloků 1, 2 a 3 jsou chlazeny čerstvou vodou. Na všech uvedených blocích probíhá vhánění vody za použití elektrických pump (s dieselgenerátory; namísto předchozích požárních vozů, jedná se o dočasné opatření).

Na blocích 1 až 3 probíhá odčerpávání kontaminované vody z turbínových hal, která stěžuje práci na opravách a chlazení. Dávky při hladině této vody byly naměřeny na úrovni 0,4 mSv/h na bloku 1 a přes 1000 mSv/h na bloku 2 (dne 26.3.). Vyšší kontaminace vody na bloku 2 je zřejmě výsledkem jejího předchozího kontaktu s roztavenými palivovými tyčemi. Vyšetřování příčin tohoto stavu dále pokračuje. Na bloku 1 se podařilo snížit hladinu kontaminované vody ze 40 cm na 20 cm.

Poblíž bloku 3 se tři pracovníci polili vodou při rozpojování potrubního systému. Naštěstí nebyli kontaminováni.

Teplota v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1 výrazně poklesla. Pokles teploty byl provázen odpovídajícím poklesem tlaku. Na bloku 2 teplota naopak mírně vzrostla, tlak zůstal stabilní. Reaktor bloku 3 je z hlediska tlaku a teploty stabilní.

Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 běží a jejich stav je stabilní.

Aktuální přehled situace naleznete ve zprávě Japan Industrial Atomic Forum (JAIF) ze 31.3.2011 03:00 SELČ (10:00 jap. času) (anglicky; formát PDF; 263 kB).

Další shrnující informace přináší také zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 30.3. 08:30 SELČ (anglicky; formát PDF; 176 kB).

Následující tabulka podává přehled současného stavu jaderné elektrárny Fukushima 1 k 10:00 dne 31.3.2011 (jap. času).

Aktuální stav bloků Fukushima I


Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 30.3.2011, 10:00 SEČ)

Z Japonska denně stále přichází obrovské množství dat z monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí - půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléku.

Aktuální data nejlépe charakterizující radiační situaci v Japonsku za předešlý den zveřejňujeme vždy denně nejpozději do 10:00 našeho času.

Dávkový příkon

Dávkové příkony měřené vně i uvnitř 30 km zóny od elektrárny se nijak výrazně nemění. Nejvyšší hodnota byla naměřena na hranici 20 km zóny (73,5 mikroSv/h, což znamená pokles oproti hodnotám z 28.3.).

Dávkový příkon v 30 km zóně

Obdobně i dávkové příkony měřené v jednotlivých japonských prefekturách se nemění. Znatelně zvýšené hodnoty nad obvyklým přírodním pozadím (cca 0,05 µSv/h) jsou stále v prefekturách (městech) Fukushima (Fukushima), Ibaraki (Mito), Tochigi (Utsunomiya) a Tokyo (Shinjuku).

Dávkové příkony měřené v jednotlivých japonských prefekturách

V příštích dnech se v oblasti Fukushimy očekává slabý déšť a proměnlivý mírný vítr.

Předpověď počasí

Celková kontaminace terénu

Denní spad I-131 (aktivita vypadlá za 24 hodin z atmosféry na 1m2 terénu) je, s výjimkou prefektury Fukushima, max. ve stovkách Bq/m2.

Vzhledem k fyzikální přeměně (za každých 8 dnů poklesne aktivita I-131 na polovinu) lze předpokládat pokles celkové kontaminace terénu.

Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených oblastech stále zůstává doporučení omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní, pracovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

Monitorování půd a porostů a povrchové vody je prováděno v 35 místech prefektury Fukushima. Nejvyšší koncentrace v půdách byly nalezeny severozápadně od jaderné elektrárny.

Pitná voda

Měření pitných vod v 47 prefekturách ukazuje, že po počátečním růstu většina je většina hodnot pod japonskými limity (kojenci 100 Bq/l, dospělí 300 Bq/l).

Českým občanům nacházejícím se v Tokiu a v oblastech severně od něj však i nadále doporučujeme sledovat oznámení místních orgánů týkajících se aktuálního stavu pitné vody. Pro přípravu pokrmů kojenců doporučujeme použít balenou vodu, pokud je k dispozici.

Kontaminace vodovodní vody

Potraviny

V potravinách, zejména v čerstvé zelenině a v mléce, je stále nacházen jód a cesium, a to zejména v oblastech s vyšším spadem. Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.

Pro občany ČR nacházejících se v dotčených oblastech Japonska stále platí důrazné doporučení vyhnout se potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku.

Pokračuje monitorování obsahu jódu a cesia v mořské vodě v blízkosti jaderných elektráren Fukushima 1 a 2. Měření mořských organismů, pocházejících z přístavu Chosi v prefektuře Ciba, ukázalo pouze v jednom případě mírně zvýšenou hodnotu (3 Bq/kg) nad detekční úroveň.


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 30.3.2011 k 02:00 SEČ (30.3.2011 10:00 jap. času)

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 úspěšně pokračují. Osvětlení velína bloku 1, 2 a 3 je v provozu.

Tlakové nádoby bloků 1, 2 a 3 jsou chlazeny čerstvou vodou. Na všech uvedených blocích probíhá vhánění vody za použití elektrických pump (s dieselgenerátory; namísto předchozích požárních vozů).

Na blocích 1 až 3 probíhá odčerpávání kontaminované vody z turbínových hal, která stěžuje práci na opravách a chlazení. Dávky při hladině této vody byly naměřeny na úrovni 0,4 mSv/h na bloku 1 a přes 1000 mSv/h na bloku 2 (dne 26.3.). Vyšší kontaminace vody na bloku 2 je zřejmě výsledkem jejího předchozího kontaktu s roztavenými palivovými tyčemi. Vyšetřování příčin tohoto stavu dále pokračuje.

Teplota v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1 vzrostla, na ostatních blocích je stabilní. Nárůst teploty na bloku 1 byl provázen mírným vzrůstem tlaku. Na blku 2 tlak naopak poklesl.

Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 běží a jejich stav je stabilní.

Všichni tři dělníci, kteří byli kontaminováni byli propuštěni z nemocnice.

Aktuální přehled situace naleznete ve zprávě Japan Industrial Atomic Forum (JAIF) ze 30.3.2011 02:00 SEČ (10:00 jap. času) (anglicky; formát PDF; 263 kB).

Další shrnující informace přináší také zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 29.3. 07:00 SEČ (anglicky; formát PDF; 203 kB).

Následující tabulka podává přehled současného stavu jaderné elektrárny Fukushima 1 k 10:00 dne 30.3.2011 (jap. času).

Přehled současného stavu jaderné elektrárny Fukushima 1 k 10:00 dne 30.3.2011 (jap. času)


Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 29.3.2011, 10:00 SEČ)

Z Japonska denně stále přichází obrovské množství dat z monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí - půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléce.

Aktuální data nejlépe charakterizující radiační situaci v Japonsku za předešlý den zveřejňujeme vždy denně nejpozději do 10:00 našeho času.

Dávkový příkon

Dávkové příkony měřené v průběhu 28.3. za evakuovanou zónou (do 20 km) vykazují klesající trend.

Dávkové příkony v okruhu 30 km

Obdobně i dávkové příkony měřené v jednotlivých japonských prefekturách zaznamenávají pokles. Znatelně zvýšené hodnoty nad obvyklým přírodním pozadím (cca 0,05 µSv/h) jsou stále v prefekturách (městech) Fukushima (Fukushima), Ibaraki (Mito), Tochigi (Utsunomiya) a Tokyo (Shinjuku).

Dávkové příkony prefektury

Meteorologická předpověď na další dny nepředpokládá směr proudění z jaderné elektrárny Fukushima 1 na pevninu, takže hodnoty dávkového příkonu by neměly zaznamenat žádné zvýšení.

Aktuální předpověď počasí

Celková kontaminace terénu

V posledním dnech se denní spad I-131 (aktivita vypadlá za 24 hodin z atmosféry na 1m2 terénu) pohybuje, s výjimkou prefektury Fukushima, max. ve stovkách Bq/m2.

Celková kontaminace terénu od počátku události je pro I-131 a jednotlivé prefektury, uvedená na obrázku převzatém z vídeňské MAAE. Hodnoty jsou již korigovány na fyzikální přeměnu – za každých 8 dnů poklesne aktivita I-131 na polovinu.

Ve dnech 21. a 22.3. provedl provozovatel jaderné elektrárny Fukushima (TEPCO) odběry vzorků půd v celkem 5 místech vzdálených v různých směrech a v různých vzdálenostech (500 až 1000 m) od ventilačního komínu bloku 1 a 2. Z poměrů aktivit jednotlivých izotopů plutonia (aktivita Pu-238 ku součtu aktivit Pu-239 a Pu-240) naměřeného v uvedených vzorcích vyplývá, že ve dvou z pěti vzorků se poměr liší od poměru aktivit izotopů plutonia vyskytujícího se v životním prostředí v důsledku minulých nukleárních testů v atmosféře. Z tohoto důvodu byl obsah plutonia ve dvou vzorcích dán do přímé souvislosti s událostmi v jaderné elektrárně, přestože hmotnostní aktivita plutonia v půdě leží ještě v rozsahu hodnot zjišťovaných v životním prostředí v důsledku minulých nukleárních testů v atmosféře, tj. před událostí v jaderné elektrárně Fukushima.

Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených oblastech stále zůstává doporučení omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní, pracovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

Pitná voda

V pitné vodě je stále v lokálních zdrojích zjišťován jód překračující japonské limity (kojenci 100 Bq/l, dospělí 300 Bq/l). Týká se to obecně všech prefektur severně od Tokia a zejména zdrojů pitné vody v prefektuře Fukushima.

Českým občanům nacházejícím se v Tokiu a v oblastech severně od něj doporučujeme sledovat oznámení místních orgánů týkajících se aktuálního stavu pitné vody. I nadále doporučujeme použít pro přípravu pokrmů kojenců balenou vodu. Pro dospělé to není výslovně nutné.

Potraviny

V potravinách, zejména v čerstvé zelenině a v mléce, je stále nacházen jód a cesium, a to zejména v oblastech s vyšším spadem. Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.

Pro občany ČR nacházejících se v dotčených oblastech Japonska stále platí důrazné doporučení vyhnout se potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku.

Dne 27.3.2011 pokračovalo monitorování obsahu jódu a cesia v mořské vodě v blízkosti jaderných elektráren Fukushima 1 a 2. Objemové aktivity jódu a cesia jsou v jednotlivých monitorovacích bodech uvedeny na následujícím obrázku. Oproti předešlým dnům je zaznamenán určitý pokles.


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 29.3.2011 k 08:00 SEČ (29.3.2011 16:00 jap. času)

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 úspěšně pokračují. Osvětlení velína bloku 1, 2 a 3 je v provozu.

Tlakové nádoby bloků 1, 2 a 3 jsou chlazeny čerstvou vodou.

Dle provedených měření radiace v ochranné obálce bloků 1, 2 a 3 klesá.

Tlak v tlakové nádobě reaktoru bloku 1 lehce stoupl, u bloků 2 a 3 byl stabilní.

Na blocích 1 až 3 probíhá odčerpávání kontaminované vody, která stěžuje práci na opravách a chlazení.

Na bloku 4 nebyly zaznamenány žádné významné změny.

Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 běží a jejich stav je stabilní.

Všichni tři dělníci, kteří byli kontaminováni byli propuštěni z nemocnice.

Aktuální přehled situace naleznete ve zprávě Japan Industrial Atomic Forum (JAIF) ze 29.3.2011 08:00 SEČ (16:00 jap. času) (anglicky; formát PDF; 263 kB).

Další shrnující informace přináší také zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 28.3. 07:00 SEČ (anglicky; formát PDF; 173 kB).

Následující tabulka podává přehled současného stavu jaderné elektrárny Fukushima 1 k 16:00 dne 29.3.2011 (jap. času).

Aktuální stav bloků Fukushima I


Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 28.3.2011, 08:45 SEČ)

V Japonsku pokračuje rozsáhlé monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí - půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléce.

S ohledem na velká množství dat i na časový posun budeme vždy za předešlý den vybírat data, která nejlépe charakterizují celkovou radiační situaci v Japonsku a zveřejňovat je denně vždy do 10:00 našeho času.

Situace na hranicích jaderné elektrárny

Na hranicích jaderné elektrárny byly v průběhu dne 27.3. hodnoty dávkového příkonu setrvalé, z toho lze usoudit, že tento den k žádným významným únikům z jaderné elektrárny nedošlo. Uvnitř jaderné elektrárny jsou však dávkové příkony stále vysoké a jsou zřejmě způsobené především vodou vytékající z chlazených bloků, která má vysoké obsahy jódu i cesia. V tomto ohledu je nejhorší situace na bloku 2.

Situace na hranicích jaderné elektrárny

Dávkový příkon

Mimořádná pozornost je věnována oblastem do 30 km od jaderné elektrárny Fukushima. Hodnoty dávkové příkonu vykazují klesající trend především vlivem fyzikální přeměny I-131.

Dávkový příkon

Obdobně i dávkové příkony měřené v jednotlivých japonských prefekturách zaznamenávají pokles. Znatelně zvýšené hodnoty nad obvyklým přírodním pozadím (cca 0,05 mikroSv/h) byly zaznamenány jen v následujících prefekturách (městech), údaj je k 27.3. 17:00 místního času:

 • Ibaraki (Mito) - 0,242 mikroSv/h
 • Tochigi (Utsunomiya) - 0,108 mikroSv/h
 • Tokyo (Shinjuku) - 0,114 mikroSv/h.

Meteorologická předpověď na další dny nepředpokládá směr proudění z jaderné elektrárny Fukushima 1 na pevninu, takže hodnoty dávkového příkonu by neměly zaznamenat žádné zvýšení.

Meteorologická předpověď

Celková kontaminace terénu

Celková kontaminace terénu od počátku události je pro I-131 a nejvíce postižené prefektury, s výjimkou evakuované oblasti v prefektuře Fukushima, na následujícím obrázku. Kontaminace Cs-137 je přibližně 10x nižší než kontaminace jódem. V posledním dnech se denní spad (aktivita vypadlá za 24 hodin z atmosféry na 1m2 terénu) I-131 pohybuje v hodnotách do 100 Bq/m2. Pokud bude tento trend bude v dalších dnech pokračovat, pak celkové depo jódu na terénu se začne snižovat především fyzikální přeměnou – za každých 8 dnů poklesne aktivita I-131 na polovinu.

Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených oblastech stále zůstává doporučení omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní, pracovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

Spad I-131 kumulativně

Pitná voda

V pitné vodě byl v jednotlivých prefekturách dne 27.3. zjišťován jód v jednotkách až desítkách Bq/l a cesium maximálně v jednotkách Bq/l. Limity (kojenci 100 Bq/l, dospělí 300 Bq/l) překračovány nebyly.

Českým občanům nacházejícím se v Tokiu a v oblastech severně od něj doporučujeme sledovat oznámení místních orgánů týkajících se aktuálního stavu pitné vody. I nadále doporučujeme použít pro přípravu pokrmů kojenců balenou vodu. Pro dospělé to není výslovně nutné.

Potraviny

V potravinách, zejména v čerstvé zelenině a v mléce, je stále nacházen jód a cesium, a to zejména v oblastech s vyšším spadem. Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.

Pro občany ČR nacházejících se v dotčených oblastech Japonska stále platí důrazné doporučení vyhnout se potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku.

Dne 26.3.2011 pokračovalo monitorování obsahu jódu a cesia v mořské vodě v blízkosti jaderných elektráren Fukushima 1 a 2. Objemové aktivity jódu a cesia jsou v jednotlivých monitorovacích bodech uvedeny na následujícím obrázku. Oproti předešlým dnům je zaznamenán znatelný pokles.

Mořská voda


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 28.3.2011 k 08:00 SEČ (28.3.2011 16:00 jap. času)

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 úspěšně pokračují. Osvětlení velína bloku 1, 2 a 3 je v provozu.

Tlakové nádoby bloků 1, 2 a 3 sjou chlazeny čerstvou vodou.

Dle provedených měření radiace v ochranné obálce bloků 1, 2 a 3 klesá. Z bloků 1 až 4 však stále stoupá bílý kouř.

Tlak v tlakové nádobě reaktoru bloku 1 lehce stoupl, u bloků 2 a 3 byl stabilní.

Teplota u dna tlakové nádoby reaktoru bloku 1 mírně poklesla na 142 stupňů Celsia, u bloku 2 pak na 97 stupňů Celsia.

Na bloku 4 nebyly zaznamenány žádné významné změny.

Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 běží a jejich stav je stabilní.

Všichni tři dělníci, kteří byli kontaminováni zůstávají na pozorování v nemocnici.

Následující tabulka podává přehled současného stavu jaderné elektrárny Fukushima 1 k 16:00 dne 28.3.2011.

Přehled současného stavu jaderné elektrárny Fukushima 1 k 16:00 dne 28.3.2011

Aktuální přehled situace naleznete ve zprávě Japan Industrial Atomic Forum (JAIF) ze 28.3.2011 08:00 SEČ (16:00 jap. času) (anglicky; formát PDF; 269 kB).

Další shrnující informace přináší také zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 27.3. 07:30 SEČ (anglicky; formát PDF; 280 kB).


Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 27.3.2011, 08:15 SEČ)
V Japonsku pokračuje rozsáhlé monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí - půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléce.

S ohledem na velká množství dat i na časový posun budeme vždy za předešlý den vybírat data, která nejlépe charakterizují celkovou radiační situaci v Japonsku a zveřejňovat je denně vždy do 10:00 našeho času.

 

Dávkový příkon

Mimořádná pozornost je věnována oblastem do 30 km od jaderné elektrárny Fukushima, kde v severovýchodním směru setrvávají hodnoty v desítkách mikroSv/h.

Dávkové příkony v jednotlivých japonských prefekturách zaznamenaly v průběhu 26.3. mírný pokles. Podrobný přehled uveřejníme zítra.

Meteorologická předpověď na další dny nepředpokládá směr proudění z jaderné elektrárny Fukushima 1 na pevninu, takže hodnoty dávkového příkonu by neměly zaznamenat žádné zvýšení.

Celková kontaminace terénu

Celková kontaminace terénu od počátku události je pro I-131 a nejvíce postižené prefektury, s výjimkou evakuované oblasti v prefektuře Fukushima, na následujícím obrázku. Kontaminace Cs-137 je přibližně 100x nižší než kontaminace jódem. V posledním dnu denní spad (aktivita vypadlá za 24 hodin z atmosféry na 1m2 terénu) slábne. Pokud bude tento trend bude v dalších dnech pokračovat, pak celkové depo jódu na terénu se začne snižovat fyzikální přeměnou – za každých 8 dnů poklesne aktivita I-131 na polovinu.

Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených oblastech stále zůstává doporučení omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní, pracovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

Pitná voda

V pitné vodě byl v jednotlivých prefekturách dne 23.3. zjišťován jód v jednotkách až desítkách Bq/l a cesium maximálně v jednotkách Bq/l. Limity (kojenci 100 Bq/l, dospělí 300 Bq/l) překračovány nebyly, s výjimkou města Utsunomiya v prefektuře Tochigi, kde byl dne 24.3. limit pro kojence překročen (110 Bq/l).

Českým občanům nacházejícím se v Tokiu a v oblastech severně od něj doporučujeme sledovat oznámení místních orgánů týkajících se aktuálního stavu pitné vody. I nadále doporučujeme použít pro přípravu pokrmů kojenců balenou vodu. Pro dospělé to není výslovně nutné.

Potraviny

V potravinách, zejména v čerstvé zelenině a v mléce, je stále nacházen jód a cesium, a to zejména v oblastech s vyšším spadem. Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.

Pro občany ČR nacházejících se v dotčených oblastech Japonska stále platí důrazné doporučení vyhnout se potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku.

Dne 25.3.2011 pokračovalo monitorování obsahu jódu a cesia v mořské vodě v blízkosti jaderných elektráren Fukushima 1 a 2. Objemové aktivity jódu a cesia jsou v jednotlivých monitorovacích bodech uvedeny na následujícím obrázku. Oproti předešlým dnům je zaznamenán mírný, ale znatelný pokles.


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 27.3.2011 k 05:00 SEČ (27.3.2011 13:00 jap. času)

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 úspěšně pokračují. Elektrické rozvodny na blocích 2 a 4 jsou připojeny k síti, ale před konečným spuštěním elektrického proudu jsou dosud některé jednotlivé komponenty zkoušeny. Kromě bloku 3 a 1 je nově v provozu osvětlení velína na bloku 2. Z bloku 1, 2 a 4 byla zachráněna část vybavení (vzhledem k míře poškození však nelze předjímat kdy a zda vůbec bude znovu využito k práci).

Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 běží.

Tlaková nádoba reaktoru na bloku 1 je chlazena čerstvou vodou. Dne 25.3. ve 23:00 UTC (24:00 SEČ) byl zaznamenán bílý kouř stoupající z reaktorové budovy.

Tlaková nádoba reaktoru na bloku 2 je nově chlazena čerstvou vodou místo mořské. Dne 25.3. ve 23:00 UTC (24:00 SEČ) byl také zaznamenán bílý kouř stoupající z reaktorové budovy. Teplota nádrže s vyhořelým palivem stoupla, ale k 00:30 UTC (01:30 SEČ) dne 26.3. již byla stabilně na 57 stupních Celsia.

Tlaková nádoba reaktoru na bloku 3 je chlazena čerstvou vodou. Nádrž s vyhořelým palivem je nadále chlazena mořskou vodou. Dne 25.3. ve 23:00 UTC (24:00 SEČ) byl zaznamenán bílý kouř stoupající z reaktorové budovy. Dávky v ochranné obálce reaktoru začaly klesat o 36,1 Sv za hodinu.

Nádrž s vyhořelým palivem bloku 4 je nadále chlazena mořskou vodou. Dne 25.3. ve 23:00 UTC (24:00 SEČ) byl zaznamenán bílý kouř stoupající z reaktorové budovy.

U ostatních bloků je stav stabilní, s lehkými výkyvy teplot v tlakových nádobách reaktorů.

Jak jsme dříve uvedli, dne 24.3. při obnově elektrického vedení v turbinové hale bloku 3 obdrželi tři pracovníci při pobytu v místech s vysokým dávkovým příkonem vyšší celotělové dávky - 173, 179 a 180 mSv a dva z pracovníků si kontaminovali dolní končetiny vodou rozlitou na podlaze haly.

Dle vyšetření provedených v National Institute of Radiological Sciences v prefektuře Chiba je úroveň lokálního ozáření nohu pracovníků odhadována na 2 až 6 Sv. Pacienti zůstávají v nemocnici a jsou dále monitorováni. Bližší popis příčin ozáření pracovníků a přijatých opatření k nápravě můžete podává zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 25.3. (anglicky, formát PDF, 65 kB).

Další shrnující informace přináší také zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 26.3. 10:30 SEČ (anglicky; formát PDF; 275 kB).

Hlavní parametry existující situace na blocích jaderné elektrárny Fukushima 1 obsahuje tabulka japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 26.3. 06:00 SEČ (anglicky; formát PDF; 88,6 kB).

Přehledné schéma aktuální situace jednotlivých bloků jaderné elektrárny Fukushima 1 obsahuje další zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 25.3. 10:00 SEČ (anglicky; formát PDF; 604 kB).


Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 26.3.2011, 08:15 SEČ)
V Japonsku pokračuje rozsáhlé monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí - půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléce.

S ohledem na velká množství dat i na časový posun budeme vždy za předešlý den vybírat data, která nejlépe charakterizují celkovou radiační situaci v Japonsku a zveřejňovat je denně vždy do 10:00 našeho času.

 

Dávkový příkon

Mimořádná pozornost je věnována oblastem do 30 km od jaderné elektrárny Fukushima, kde v severovýchodním směru setrvávají hodnoty v desítkách mikroSv/h.

Dávkový příkon v jednotlivých japonských prefekturách k uvedenému datu a času je na následujícím obrázku, v posledních třech dnech lze stav charakterizovat jako setrvalý.

Meteorologická předpověď na další dny předpokládá převahu směru proudění z jaderné elektrárny Fukushima na moře, takže hodnoty dávkového příkonu by neměly zaznamenat žádné zvýšení.

Celková kontaminace terénu

Celková kontaminace terénu od počátku události je pro I-131 a nejvíce postižené prefektury, s výjimkou evakuované oblasti v prefektuře Fukushima, na následujícím obrázku. Kontaminace Cs-137 je přibližně 100x nižší než kontaminace jódem. V posledním dnu denní spad (aktivita vypadlá za 24 hodin z atmosféry na 1 m2 terénu) slábne. Pokud bude tento trend bude v dalších dnech pokračovat, pak celkové depo jódu na terénu se začne snižovat fyzikální přeměnou – za každých 8 dnů poklesne aktivita I-131 na polovinu.

Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených oblastech stále zůstává doporučení omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní, pracovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

Pitná voda

V pitné vodě byl v jednotlivých prefekturách dne 23.3. zjišťován jód v jednotkách až desítkách Bq/l a cesium maximálně v jednotkách Bq/l. Limity (kojenci 100 Bq/l, dospělí 300 Bq/l) překračovány nebyly, s výjimkou města Utsunomiya v prefektuře Tochigi, kde byl dne 24.3. limit pro kojence překročen (110 Bq/l).

Českým občanům nacházejícím se v Tokiu a v oblastech severně od něj doporučujeme sledovat oznámení místních orgánů týkajících se aktuálního stavu pitné vody. I nadále doporučujeme použít pro přípravu pokrmů kojenců balenou vodu. Pro dospělé to není výslovně nutné.

Potraviny

V potravinách, zejména v čerstvé zelenině a v mléce, je stále nacházen jód a cesium, a to zejména v oblastech s vyšším spadem. Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.

Pro občany ČR nacházejících se v dotčených oblastech Japonska stále platí důrazné doporučení vyhnout se potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku.

Dne 24.3.2011 pokračovalo monitorování obsahu jódu a cesia v mořské vodě v blízkosti jaderných elektráren Fukushima 1 a 2. Objemové aktivity jódu a cesia jsou v jednotlivých monitorovacích bodech uvedeny na následujícím obrázku. Překročení limitu pro I-131 (40 Bq/l) bylo, stejně jako dne 23.3., zjištěno v několika monitorovacích bodech, limit pro Cs-137 (90 Bq/l) nebyl překročen v žádném bodě.


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 26.3.2011 k 07:15 SEČ (26.3.2011 15:15 jap. času)

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 úspěšně pokračují. Elektrické rozvodny na blocích 2 a 4 jsou připojeny k síti. Před spuštěním elektrického proudu jsou všechny komponenty důkladně zkoušeny. Kromě bloku 3 je v provozu osvětlení velína na bloku 1.

Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 běží.

Na bloku 1 je od 25.3. k chlazení tlakové nádoby reaktoru využívána čerstvá voda namísto mořské.

Blok 2 je také stále chlazen mořskou vodou a teplota a tlak tlakové nádoby reaktoru jsou stabilní.

Tlaková nádoba reaktoru bloku 3 je nyní chlazena čerstvou vodou místo mořské. Nádrž s vyhořelým palivem je nadále chlazena mořskou vodou.

U ostatních bloků je stav stabilní.

Dne 24.3. při obnově elektrického vedení v turbinové hale bloku 3 obdrželi tři pracovníci při pobytu v místech s vysokým dávkovým příkonem vyšší celotělové dávky - 173, 179 a 180 mSv. Hodnoty nepřekročily limity stanovené japonským dozorem (250 mSv). Dva z pracovníků si však kontaminovali dolní končetiny vodou rozlitou na podlaze haly a proto byli převezeni do Univerzitní nemocnice ve Fukushimě k vyšetření. Bližší popis příčin ozáření pracovníků a přijatých opatření k nápravě můžete podává zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 25.3. (anglicky, formát PDF, 65 kB).

Celkový náhled na situaci všech bloků jaderné elektrárny Fukushima 1 k 25.3.2011 08:00 SEČ (16:00 jap. času) podává následující tabulka:

Aktuální stav bloků Fukushima I

Další shrnující informace přináší také zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 25.3. 11:30 SEČ (anglicky; formát PDF; 276 kB).

Přehledné schéma aktuální situace jednotlivých bloků jaderné elektrárny Fukushima 1 obsahuje další zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 25.3. 10:00 SEČ (anglicky; formát PDF; 613 kB).

Souhrn dosavadního vývoje událostí jaderné havárie ve Fukushimě k 25.3. 16:00 SEČ přináší zpráva European Clearinghouse on Operational Experience on NPP (anglicky, formát PDF, 304 kB).


Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 25.3.2011, 09:00 SEČ)V posledních dnech se v Japonsku významně rozšířilo monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí - půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd.). Stálá pozornost je věnována zelenině a mléce.

S ohledem na velká množství dat i na časový posun budeme vždy za předešlý den vybírat data, která nejlépe charakterizují celkovou radiační situaci v Japonsku a zveřejňovat je denně vždy do 10:00 našeho času.

 

Dávkový příkon

Mimořádná pozornost je věnována oblastem do 30 km od jaderné elektrárny Fukushima 1, kde v severovýchodním směru setrvávají hodnoty v desítkách mikroSv/h.

Dávkový příkon v jednotlivých japonských prefekturách k uvedenému datu a času je na následujícím obrázku, v posledních třech dnech lze stav charakterizovat jako setrvalý.

Meteorologická předpověď na další dny předpokládá převahu směru proudění z jaderné elektrárny Fukushima 1 na moře, takže hodnoty dávkového příkonu by neměly zaznamenat žádné zvýšení.

Celková kontaminace terénu

Celková kontaminace terénu od počátku události je pro I-131 a nejvíce postižené prefektury, s výjimkou evakuované oblasti v prefektuře Fukushima, na následujícím obrázku. Kontaminace Cs-137 je přibližně 100x nižší než kontaminace jódem.

Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených oblastech stále zůstává doporučení omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní, pracovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

Pitná voda

V pitné vodě byl v jednotlivých prefekturách dne 23.3. zjišťován jód maximálně v desítkách Bq/l a cesium maximálně v jednotkách Bq/l. Limity (kojenci 100 Bq/l, dospělí 300 Bq/l) překračovány nebyly.

Českým občanům nacházejícím se v Tokiu a v oblastech severně od něj doporučujeme sledovat oznámení místních orgánů týkajících se aktuálního stavu pitné vody. I nadále doporučujeme použít pro přípravu pokrmů kojenců balenou vodu. Pro dospělé to není výslovně nutné.

Potraviny

V potravinách, zejména v čerstvé zelenině a v mléce, je stále nacházen jód a cesium., a to zejména v oblastech s vyšším spadem. Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.

Pro občany ČR nacházejících se v dotčených oblastech Japonska stále platí důrazné doporučení vyhnout se potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku.

23.3.2011 proběhlo monitorování obsahu jódu a cesia v mořské vodě v blízkosti jaderných elektráren Fukushima 1 a 2. Objemové aktivity jódu a cesia jsou v jednotlivých monitorovacích bodech uvedeny na následujícím obrázku. Překročení limitu pro I-131 (40 Bq/l) bylo zjištěno v několika monitorovacích bodech, limit pro Cs-137 (90 Bq/l) nebyl překročen v žádném bodě.


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 24.3.2011 k 19:00 SEČ (25.3.2011 03:00 jap. času)

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 úspěšně pokračují. Elektrické rozvodny na blocích 2 a 4 jsou připojeny k síti. Před spuštěním elektrického proudu jsou všechny komponenty důkladně zkoušeny. Kromě bloku 3 se podařilo zprovoznit osvětlení velína na bloku 1.

Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 běží.

Na bloku 1 pokračuje chlazení tlakové nádoby reaktoru mořskou vodou, díky němuž došlo k lehkému snížení teploty. Rovněž dávky v okolí reaktoru poklesly.

Blok 2 je také stále chlazen mořskou vodou a teplota tlakové nádoby reaktoru je stabilní. Dávky v okolí reaktoru lehce poklesly. Teplota nádrže s vyhořelým palivem je na 47 stupních Celsia.

V důsledku chlazení bloku 3 mořskou vodou došlo k výraznému poklesu teploty v tlakové nádobě reaktoru.

U ostatních bloků je stav stabilní.

Zájemci mohou nalézt detaily výše uvedených informací ve zprávě Incident and Emergency Centre MAAE z 24.3. 19:00 SEČ (anglicky; formát PDF; 888 kB).

Další shrnující informace přináší také zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 24.3. 04:30 SEČ (anglicky; formát PDF; 144 kB).

Přehledné schéma situace jednotlivých bloků jaderné elektrárny Fukushima 1 obsahuje další zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 24.3. 03:00 SEČ (anglicky; formát PDF; 1,91 MB).

Výsledky monitorování dávek v okolí jaderné elektrárny Fukushima 1 podává jiná zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 24.3. 03:00 SEČ (anglicky; formát PDF; 636 kB).


Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 24.3.2011, 12:00 SEČ)

 

Dávkové příkony v jednotlivých japonských prefekturách k uvedenému datu a času.

V dalších dnech lze odhadnout, že stav bude nezměněn, případně lze očekávat mírný pokles, protože meteorologická předpověď na další dny nepředpokládá proudění z JE Fukušima na pevninu.

Aktuální stav bloků Fukushima I

Nejvyšší kontaminace terénu od počátku události, s výjimkou evakuované oblasti v prefektuře Fukushima, je zjišťována v prefekturách Ibaraki, Yamagata a Tokio.

Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených oblastech proto zůstává naše včerejší doporučení, tj. omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní, pracovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

 

Pitná voda

V pitné vodě je nadále zjišťován jód v desítkách Bq/l a cesium maximálně v jednotkách Bq/l, tj. nejsou překračovány limity. Lze však předpokládat, že se mohou vyskytovat situace dočasného překročení obsahu (především jódu) nad stanovené limity (kojenci 100 Bq/l, dospělí 300 Bq/l) s okamžitou reakcí místních orgánů a zákazem používání vody k pití. Tak se zřejmě stalo v Tokiu v minulých dnech, kdy obsah jódu překročil limit pro kojence.

Českým občanům v Japonsku doporučujeme i nadále použít pro přípravu pokrmů kojenců balenou vodu. Pro dospělé to není výslovně nutné.

Potraviny

Rovněž v potravinách, zejména v čerstvé zelenině a v mléce, je i nadále nacházen jód a cesium. Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.

Proto i nadále pro občany ČR v Japonsku platí důrazné doporučení vyhnout se potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku.

Bližší informace k omezení prodeje a spotřeby potravin se vztahem k prefekturám Fukushima a Ibaraki přináší tisková zpráva japonského Ministerstva zdravotnictví, práce a sociálních věcí z 23.3.2011 (anglicky, ve formátu pdf, 111 kB).

Rozsah lidských i technické kapacit nasazených v Japonsku je obdivuhodný. Stovky japonských i cizích odborníků jsou nepřetržitě v terénu, kde provádějí měření a odběry vzorků životního prostředí. Mj. byl zahájen i rozsáhlý monitoring kontaminace mořské vody v nejbližším okolí JE Fukušima, uveřejnění výsledků lze očekávat do dvou dnů.

Jako příklad špičkové techniky, která je k dispozici, uvádíme výsledky monitorování amerického bezpilotního letounu v bezprostřední blízkosti jaderné elektrárny i nad vzdálenějším územím. Hodnoty dávkového příkonu jsou uvedeny v přepočtu na výšku 1 m nad terénem. Hodnotám v (mR/h) odpovídají desítinásobné hodnoty v (mikroSv/h), např. 12,5 mR/h odpovídá 125 mikroSv/h.


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 24.3.2011 k 08:00 SEČ (24.3.2011 16:00 jap. času)

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 úspěšně pokračují. Elektrické rozvodny na blocích 2 a 4 již byly připojeny k síti. Před spuštěním elektrického proudu jsou všechny komponenty důkladně zkoušeny. Podařilo se zprovoznit osvětlení velína na bloku 3. Pracovníci z bloků 3 a 4, evakuovaní 23.3. v důsledku výskytu černého kouře nad blokem 3, se téhož dne ve 20:35 vrátili do práce.

Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 byly obnoveny.

Na bloku 1 pokračuje chlazení tlakové nádoby reaktoru mořskou vodou, díky němuž došlo k lehkému snížení teploty. Rovněž dávky v okolí reaktoru poklesly.

Blok 2 je také stále chlazen mořskou vodou a teplota tlakové nádoby reaktoru je stabilní. Dávky v okolí reaktoru lehce poklesly.

V důsledku chlazení bloku 3 mořskou vodou došlo k výraznému poklesu teploty v tlakové nádobě reaktoru.

U ostatních bloků je stav stabilní.

Zájemci mohou nalézt detaily výše uvedených informací ve zprávě Incident and Emergency Centre MAAE z 24.3. 08:00 SEČ (anglicky; formát PDF; 687 kB).

Další shrnující informace přináší také zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 24.3. 00:00 SEČ (anglicky; formát PDF; 144 kB).


Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 23.3.2011, 16:30 SEČ)

V posledním 24 hodinách byl zaznamenán nárůst kontaminace terénu v důsledku spadu radioaktivních látek a podle obdržených informací aktuálně dosahuje nejvyšších hodnot v prefekturách Ibaraki a Tokio. Je tvořen především jódem (desítky kBq/m2) a cesiem (jednotky kBq/m2). Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených dvou oblastech je omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

Pitná voda

Poslední údaje o kontaminaci pitné vody (jód 19 Bq/l a cesium 0,3 Bq/l) jsou v rozporu se zprávami (proběhly i v našich médiích), že pro kojence již byla voda zakázána , protože 2x překročila japonský limit pro jód (100 Bq/l pro kojence, 300 Bq/l pro dospělé). Než budou k dispozici další upřesňující údaje, lze doporučit použít pro přípravu pokrmů kojenců balenou vodu. Je-li k dispozici balená voda i pro dospělé, je rozumné jí také dát přednost, ale není to výslovně nutné. Pro ilustraci: 2 litry vody vypité denně a mající obsah jódu a cesia na úrovni japonských limitů pro dospělého způsobí za 50 dní takové ozáření, které se rovná ozáření v ČR z přírodních zdrojů za rok (bez započítání ozáření z radonu, tj. jen přírodní ozáření ze zemského povrchu a z kosmu - cca 1 mSv/rok). Informaci o pitné vodě budeme aktualizovat, jakmile získáme více údajů z Japonska.

Potraviny

Pro potraviny platí doposud SÚJB vydaná doporučení, tj. zcela se vyhnout potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku. V obchodní síti je obsah radioaktivních látek v potravinách japonskými dozornými orgány průběžně kontrolován. Lze očekávat, že výskyt radioaktivních látek v zemědělských produktech a následně i v potravinách vyrobených z těchto produktů, bude v Japonsku dlouhodobá záležitost, hodná stálé pozornosti.


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 22.3.2011 k 19:00 SEČ (23.3.2011 03:00 jap. času)

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 úspěšně pokračují, nejpokročileji na bloku 2. Jednotlivá zařízení jsou pečlivě zkoušena před jejich napojením na síť. Úspěšné je i postupné obnovování napojení bloků 5 a 6, u nichž jsou zatím v provozu i záložní dieselgenerátory.

U bloků 1 a 2 je nadále dle potřeby vstřikována mořská voda do tlakové nádoby reaktoru. Personál evakuovaný v pondělí 21.3. v důsledku výronu bílého kouře a dočasného nárůstu hodnot záření na bloku 2 byl 22.3. již opět na svých místech. Teplota vyhořelého paliva je relativně stabilní.

Také blok 3 je stále chlazen mořskou vodou. Rovněž v jeho případě jsou pracovníci evakuovaní v pondělí 21.3. pro dočasný nárůst dávek opět zpátky. Chlazení mořskou vodou pokračuje i na bloku 4. Bloky 5 a 6 jsou stabilní.

Podrobnější informace lze nalézt ve zprávě Incident and Emergency Centre MAAE z 22.3. 19:00 SEČ (anglicky; formát PDF; 683 kB).

Zajímavé shrnutí dosavadního průběhu havárie s řadou doplňujících informací podává také zpráva Ing. Ivana Tinky, CSc (formát PDF; 491 kB).

Detailní informace o radiační situaci můžete nalézt v přehledech zveřejňovaných japonským Ministerstvem vzdělání, kultury, sportu, vědy a techniky (MEXT). Konkrétně v tabulce úrovní radiace v jednotlivých prefekturách k 22.3. 13:00 jap. času (anglicky; formát PDF; 139 kB), tabulce úrovní radiace v prefektuře Ibaraki 22.3. 13:00 jap. času (anglicky; formát PDF; 121 kB) a tabulce dávek v oblasti 20 km od jaderné elektrárny Fukushima 1 k 22.3. 13:00 jap. času (anglicky; formát PDF; 167 kB).


Přehled situace v Tokiu a Japonsku obecně k 23.3.2011 00:01 japonského času (+8h oproti SEČ)

Dávkový příkon

Dávkový příkon začal v Tokiu od pozdních hodin 20.3. mírně stoupat až na hodnotu 0,14 mikroSv/h o půlnoci z 21. na 22.3., pak mírný pokles na poslední udanou hodnotu 0,13 mikroSv/h 22.3. v 09:00. Lze očekávat spíše setrvalý stav, protože poslední meteo hovoří o mírném větru z JE Fukušima směrem na pevninu. Sledována jsou data dávkového příkonu z Riken Wako Institute (cca 20 km SSZ od Tokia), která také svědčí spíše o setrvalém stavu. Hodnota 0,14 mikroSv/h je obvyklá „česká“ přírodní hodnota. Podle předpovědí by se však od zítra měl směr proudění obracet na oceán.

Spad

K 21.3. k 19:00 jsou udávány pro Tokio hodnoty spadu 2900 Bq/m2 jódu a 560 Bq/m2 cesia, jedná se tedy o nárůst, realizovaný především 21.3. a odpovídající i průběhu dávkového příkonu. Tyto hodnoty, byť opticky veliké, budou mít prakticky vliv jen na zemědělskou produkci na otevřených plochách v oblasti Tokia. Z hlediska jednotlivce nejsou nutná žádná opatření, s výjimkou těch vztahujících se k zelenině a mléce – viz níže.

Pitná voda

Poslední hodnoty z 22.3. 13:00 hovoří o 5,3 Bq/l jódu a 0,22 Bq/l cesia. Nejde o žádné alarmující údaje vyžadující nějaké opatření.

Potraviny

V čerstvém mléce jsou uváděny hodnoty jódu od jednotek až po několik tisíc (pouze výjimečně) Bq/kg jódu a převážně jednotky Bq/kg cesia.

Vysoké hodnoty jsou stále nacházeny ve špenátu a jarní cibuli, kde se jedná o až desetitisíce Bq/kg jódu tam, kde se jedná o zeleninu z otevřených polí a tomu odpovídá pak až cca 1000 Bq/kg cesia.

Souhrnné doporučení pro ambasádu a pro občany v Japonsku

Vzhledem k tomu, že v prodejní síti je nacházena zelenina, která sice nepřekračuje stanovený japonský limit pro jód 2000 Bq/kg, ale obsahuje již hodnoty blížící se ½ limitu, doporučujeme na období cca 1 týden se vůbec vyhnout konzumaci mléka a čerstvé zeleniny pocházející z Japonska. Neznamená to, že v opačném případě by došlo k ohrožení zdraví, ale považujeme to za rozumné opatření v duchu optimalizačních principů radiační ochrany. Samotné konečné rozhodnutí však spočívá na konkrétním jedinci. Avšak užití nebo užívání jódových tablet jednoznačně nepovažujeme v tuto chvíli za odůvodněné a rozumné.


Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 a v Japonsku k 22.3.2011 02:00 japonského času (+8h oproti SEČ)

Souhrn: Vzhledem ke změně směru větru z 20. - 21.3.2011 (severní vítr) došlo k mírnému zvýšení hodnot dávkových příkonů na jih od jaderné elektrárny Fukushima. Tyto změny nejsou z hlediska radiačního významné. Celkově dochází k poklesu hodnot dávkových příkonů.

Podrobnější hlavní informace

Aktuální stav dávkového příkonu v Japonsku (příp. okolí)

Zóna jaderné elektrárny Fukushima 1 (Fukushima Dai ichi):

 • změny: v měřících bodech v zóně hodnoty dávkových příkonů z 21.3. ve srovnání s hodnotami z 20.3. jsou vesměs nižší
 • max. hodnota: měřící body (na hranici 30 – ti kilometrové zóny) 32 (20.3. 105 až 110 mikroSv/h, 21.3. 90 mikroSv/h) a bod 33 (20.3. 55 až 60 mikroSv/h, 21.3. 45 mikroSv/h) SZ od jaderné elektrárny

Situaci přehledně ukazuje mapa z 20.3. (formát JPG; 58,5 kB) a mapa z 21.3. (formát JPG, 47,9 kB).

Ostatní prefektury a města

 • změny: na většině území Japonska v období 20. – 21.3.2011 nedošlo k významným změnám – hodnoty se pohybují na úrovni 0,1 mikroSv/h
 • max. hodnota: v prefektuře Fukushima došlo k poklesu nejvyšší hodnoty z 8,35 na 7,26 mikroSv/h; v pref. Ibaraki (jižně od Fukushimy) došlo ke zvýšení 0,161 na 0,394 mikroSv/h (což potvrdil směr větru mezi 20. – 21.32011)

Situaci ukazuje mapa Japonska z 20.3. (formát JPG; 41,7 kB) a mapa Japonska z 21.3. (formát JPG, 40,1 kB).

Hlavní souhrn celosvětových meteo dat

 • v období 17. - 18.3. objemové koncentrace I-131, Cs-137 měřeny na úrovni miliBq/m3 (Petropavlovsk, Kamčatka, Sacramento, Kalifornie a Sand Point, Aljaška);
 • dálkové meteo – předpoklad pokračování šíření přes Tichý oceán do Severní Ameriky;
 • předpokládaný čas, kdy „kontaminace“ dojde do Evropy: kolem 25.3.2011

Potraviny (souhrnný stav v Japonsku)

 • Kawamata - město: ve třech vzorcích mléka překročeny maximálně přípustné hodnoty pro I-131Cs-137 naměřeno v jednom vzorku
 • Ibaraki - prefektura: I-131 a Cs-137 naměřeno v listové zelenině – špenát, jarní cibulka; v některých vzorcích byla naměřena aktivita vyšší než dovolují jap. maximálně přípustné hodnoty

Voda (souhrnný stav v Japonsku)

 • Na základě měření Environmental Radioactivity Monitoring Center Fukushima se aktivita I-131 vpitné vodě se z maximálních hodnot cca 180 Bq/kg (17.–18.3.2011) snížila na 20 –30 Bq/kg (20.–21.3.2011)
 • Aktivity Cs 137 a Cs134 nebyly s výjimkou prvého měření 16.3.2011 8:00 detekovány. Detaily naleznete v tabulce výsledků měření obsahu radionuklidů v pitné vodě (formát JPG, 70,7 kB).

Situace v Japonsku z hlediska jaderné bezpečnosti k 22.3.2011 02:00 japonského času (+8h oproti SEČ)

Informace k situaci z hlediska jaderné bezpečnosti můžete získat z tiskové zprávy japonské Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA) z 22.3. (v angličtině, formát pdf, 267 kB).

Detailní popis situace jaderné elektrárny Fukushima 1 přináší tabulka NISA s výsledky monitorování z 21.3. (v angličtině, formát pdf, 113 kB).

Souhrnné informace k situaci na jaderné elektráně Fukushima 1 k 22.3.2011 přináší takézpráva Incident and emergency centre Mezinárodní agentury pro atomovou energii (v angličtině, formát pdf, 756 kB).

Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 k 21.3.2011 16:00 japonského času (+8h oproti SEČ)

Na hranicích jaderné elektrárny bylo zaznamenáno zvýšení dávkového příkonu pouze v sobotu 19.3. v dopoledních hodinách v důsledku manuálního odtlakování reaktorů, v monitorovacím bodě 6 max. 0,85 mSv/h, poslední udaná hodnota v neděli 20.3. v 05:42 byla 0,27 mSv/h.

Konkrétní hodnoty dávkových příkonů v jednotlivých prefekturách Japonska lze získat v angličtině na stránkách japonského Ministerstva vzdělávání, kultury, sportu, vědy a techniky (MEXT). Podrobněji jsou udávány hodnoty z prefektur Fukushima a Ibaraki.

Z posledních uveřejněných dat je zřejmé, že ke kontaminaci terénu radioaktivními látkami došlo severně od úrovně prefektur Gunma a Ibaraki včetně, významně pak v prefektuře Fukušima severozápadně a severně od JE Fukušima, a to až do cca 40 km. O tom svědčí i první zprávy o zjišťovaných kontaminacích zemědělských produktů a potravin v uvedené oblasti Japonska, uvádíme max. zjištěné hodnoty s odkazem na lokalitu:

 • jarní cibulka a špenát, prefektura Ibaraki, 6100 Bq/kg I-131, 478 Bq/kg Cs-137 (vůbec nejvyšší hodnoty kontaminace zjištěny ve špenátu, maxima z dosud odebraných vzorků – bez bližšího udání lokality byly 14050 Bq/kg I-131 a 524 Bq/kg Cs-137.),
 • mléko, město Kawamata 1510 Bq/kg I-131; 18,4 Bq/kg Cs-137,
 • pitná voda, Tochigi, 77 Bq/l I-131, 1,6 Bq/l Cs-137; doposud prověřeno celkem 46 zdrojů pitné vody, z toho v 6 vzorcích byl detekován I-131 (0,62 až 1,5 Bq/l), ve 2 vzorcích Cs-137 (0,22 a 1,6 Bq/l).

 

Pro porovnání vnějšího ozáření v místech se zvýšeným dávkovým příkonem a vnitřního ozáření z příjmu Cs-137 nebo I-131 potravinami - příjem 1 kg potraviny se 100 Bq/kg odpovídá přibližně pobytu v délce jedné hodiny v místě dávkového příkonu 1 mikroSv/h.

Rozumným preventivním opatřením pro občany ČR nacházejících se v Japonsku je vyhnout se konzumaci místních potravin neznámého původu a zejména těch, které by pocházely z výše uvedených kontaminovaných oblastí Japonska. Lze předpokládat, že potraviny v distribuční síti budou monitorovány, proto se doporučení zejména týká potravin získaných mimo tuto síť, např. na trzích apod.

Pro informaci uvádíme limity pro potraviny stanovené japonským Ministerstvem zdravotnictví (anglicky; jpg; 45,3 kB) a limity stanovené v rámci EU při mimořádných radiačních situacích Nařízením Rady (Euratom) č. 2218 z r. 1989 (jpg; 82,6 kB).

 

Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 k 20.3.2011 14:00 japonského času (+8h oproti SEČ)

 

SÚJB přináší přehledné schéma podmínek všech reaktorových bloků jaderné elektrárny Fukushima 1 ke dni 20.3.2011 spolu s popisem hlavních událostí v průběhu havárie (v angličtině; formát pdf; 1,70 MB).

 

Aktualizace k 20.3.2011 07:30 japonského času (+8h oproti SEČ)

Aktuální stav bloků Fukushima I

1

2

3

4

5

6

(18.3. 16:00h japonského času (GMT+9h))

Rok uvedení do provozu

1970

1974

1976

1978

1978

1979

Výkon bloku (MWe)

460

784

784

784

784

1100

Typ reaktoru

BWR-3

BWR-4

BWR-4

BWR-4

BWR-4

BWR-5

Stav při zemětřesení

V provozu

V provozu

V provozu

Odstaven

Odstaven

Odstaven

Integrita paliva

Poškozeno

Poškozeno

Poškozeno

Nepoškozeno

Nepoškozeno

Nepoškozeno

Integrita kontejnmentu

Neznámá

podezření na poškození

podezření na poškození

Nepoškozen

Nepoškozen

Nepoškozen

Chladící systém 1 (ECCS/RHR)

Nefunkční

Nefunkční

Nefunkční

Není potřebný

Není potřebný

Není potřebný

Chladící system 2 (RCIC/MUWC)

Nefunkční

Nefunkční

Nefunkční

Není potřebný

Není potřebný

Není potřebný

Integrita reaktorové budovy

Vážně poškozena

Mírně poškozena

Vážně poškozena

Vážně poškozena

Nepoškozena

Nepoškozena

Dávkový příkon na hranici elektrárny

0,64 miliSv/h v 11:10 (17.3.)

Hladina v reaktoru

palivo odhaleno

palivo odhaleno

palivo odhaleno

Bezpečná

Bezpečná

Bezpečná

Tlak v reaktorové nádobě

Stabilní

Neznámý (měření neměří)

Stabilní

Bezpečný

Bezpečný

Bezpečný

Tlak v kontejnmentu

Neznámý

Nízký

Nízký

Bezpečný

Bezpečný

Bezpečný

Vstřikování mořské vody do reaktoru

Pokračuje

Pokračuje

Pokračuje

Není za potřebí

Není za potřebí

Není za potřebí

Vstřikování mořské vody do kontejnmentu

Pokračuje

bude rozhodnuto

PokračujeIntegrita vyhořelého paliva v bazénech

Doplňování vody zvažováno

není informace

Nizká hladina, probíhá na doplňování

Nízká hladina, podezření na poškození palivových tyčí

Zvyšující se teplota v bazénu skladování

Zvyšující se teplota v bazénu skladování

Ventilace kontejnmentu

dočasně pozastaveno

dočasně pozastaveno

dočasně pozastaveno

Není za potřebí

Není za potřebí

Není za potřebí

Oblast evakuace

20 km

INES

Stupeň 5

Aktuálně: Bezprostřední ohrožení představuje poškození paliva v bazénech vyhořelého paliva mimo primární kontejnment na blocích 1, 2, 3 a 4. Na bloku 3 probíhá od 17. března chlazení bazénu.

Bylo potvrzeno zprovoznění přívodu elektrické energie pro bloky č. 1 až 4 elektrárny Fukušima Dai-chi. Pro blok č.2 k datu 17.3. čas 17:30h, pro bloky 1, 3 a 4 od 18.3. čas 06:30h. Pokračují intenzivní práce na připojení potřebných čerpadel a zařízení, potřebných pro obnovení odvodu tepla z reaktorů a bazénů skladování vyhořelého paliva k elektrickému napájení a současně úsilí o zprovoznění těchto zařízení(vyčištění od bahna a nečistot a odstranění případných poškození). Na blocích 5 a 6 byly uvedeny do provozu dieselagregáty a obnoveno chlazení bazénů vyhořelého paliva(04:22h a 05:00h).

Na blocích 1 a 2 pokračuje vstřikování mořské vody k nouzovému chlazení reaktorů. Blok č.3 byl dne 17.3. čtyřikrát zalit mořskou vodou z vojenských helikoptér(09:48h, O9:52h, O9:58h a 10:01h). Poté následovalo postupné zprovoznění vysokotlakých čerpadel japonského hasičského záchranného sboru z vozidel umístěných na zemi v okolí bloku. Ode dne 17.3. zahájilo akci pět vozidel(starty od 19:35h do 20:07h) a 18.3. přibylo šesté. Před půlnocí do areálu postižené jaderné elektrárny dorazilo dalších 14 vozidel.

Ke dni aktualizace pokračuje na bloku č. 1 vstřikování mořské vody.

Na bloku č. 2 ke dni 19.3. 13:30h byly dokončeny práce na zprovoznění napájení z vnější sítě a pokračují aktivity na obnovení činnosti projektových chladicích systémů.

Na bloku č.3 ke dni 20.3. 03:40h bylo dosaženo sprchování vodou v plném rozsahu.

Na bloku č. 4 ke dni 20.3. 08:20h zahájily jednotky hasičského záchranného sboru zastřikování bazénu skladování vyhořelého paliva vodou.

Více k bazénům s vyhořelým palivem ZDE (odkaz).

Pozn.: Na 4. bloku vypuknul kolem 6. hodiny 15.3. ráno požár. Mimo budovu reaktoru byly v 10:22 zaznamenány zvýšené dávky radiace: 30 mSv/h mezi blokem 2 a 3, 400 mSv/h u bloku 3 a 100mSv/h u bloku 4. Odhaduje se, že vyhořelé palivo skladované v bazénu se zahřálo a uvolněný vodík způsobil následnou explozi. Provozovatel (TEPCO) později uvedl, že se požár podařilo uhasit.

Online situaci na blocích Fukushima II (Daini) přestáváme uvádět. Situace na ní stabilizovaná (chladné odstavení, funkční chladící systémy) a bez větších komplikací.

"Fukushima Daiichi - zjednodušeně a názorně" (odkaz, převzato)

Radiační situace v Japonsku, aktualizováno (odkaz)

Předpověď radiačních dopadů pro Evropu a ČR

Podle výpočtů na základě dostupných údajů a informací z japonského jaderného dozoru, potažmo MAAE lze soudit, že vliv úniků z jaderné elektrárny Fukušima 1 na obyvatele ČR bude zanedbatelný (prakticky neměřitelný).

Především v důsledku události na 4. bloku (požár bazénu vyhořelého paliva s předpokládaným uvolněním části štěpných produktů do ovzduší) může dojít k mírnému zvýšení výskytu/aktivity cesia (Cs-137) a kryptonu (Kr-85), příp. dalších prvků (zejména stroncium a ruthenium), které by se nad střední Evropu mohly dostat v rámci pohybu vzdušných mas proudících ve vyšších vrstvách atmosféry na severní polokouli. Případný radioaktivní inventář a možnost jeho detekce v ČR (pomocí citlivých spetrometrických měření) ovšem závisí na výšce, do které uvolněné částice aerosolu a plynu pronikly i na samotných pohybech vzduchu.

Ačkoli je v souladu s výše uvedeným možné předpokládat (dočasné) mírné zvýšení radioaktivity, její vliv na vznik nových zhoubných nádorů v České populaci by byl zanedbatelný a statisticky neprokazatelný. S jistotou lze říci, že nebude potřeba přistupovat k žádným přímým opatřením na ochranu obyvatelstva v ČR. Jediné ochranné opatření, o kterém by bylo možné podle dalšího vývoje situace uvažovat, by se vztahovalo pouze na dovoz potravin, zemědělských a dalších produktů z postižených oblastí.

Průběh události

Po zemětřesení v Japonsku byly všechny jaderné elektrárny v oblasti postižené zemětřesením, které byly v provozu, bezpečně odstaveny a štěpná řetězová reakce v nich byla zastavena. Po zemětřesení byly odstaveny následující bloky (reaktory):

JE Fukushima Daichi , bloky 1 – 3 (bloky 4 – 6 byly v době zemětřesením v plánované odstávce)

JE Fukushima Daini, bloky 1 – 4

JE Onagawa, bloky 1 - 3

JE Tokai, blok 1

Na některých z nich však byly nahlášeny problémy s odvodem zbytkového tepla, které se v reaktoru po zastavení řetězové štěpné reakce dále vyvíjí a je nutno jej odvádět. V projektech ve světě provozovaných jaderných elektráren k odvodu zbytkového tepla slouží speciální bezpečnostní systémy. Tyto systémy jsou napájeny z několika nezávislých zdrojů elektrické energie, z pohledu zajištění jaderné bezpečnosti jsou nejdůležitějšími zdroji dieselgenerátory.

Tyto dieselgenerátory na JE v Japonsku v souladu s projektem nastartovaly, krátce poté (asi po jedné hodině) byly ale na blocích JE Fukushima Daichi odstaveny vlnou tsunami.

Protože poté nebylo možno do reaktorů dodávat chladivo, došlo v nich k poklesu hladiny a nárůstu tlaku a k částečnému poškození pokrytí paliva. Pro snížení tlaku v tzv. "primárním okruhu" (tlakovém celku reaktoru) byly použity pojistné ventily, kterými byla odpuštěna pára do tzv. primárního kontejnmentu a poté řízeně ventilována do budovy reaktoru. Protože jedním z prvků, který se při poškození pokrytí paliva vyvíjí je vodík, došlo v budově reaktoru při jednom z dalších otřesů k explozi směsi plynů, které do ní byly odpuštěny. Tuto explozi bylo možné sledovat v médiích v sobotu 12.3.2011.

Provozovatel JE Fukushima se snaží dodávat chladící vodu do reaktorů z moře, jsou použity mobilní nouzové generátory energie a pravděpodobně provizorní potrubní trasy a na všech blocích JE Fukushima snižuje tlak v primárním kontejnmentu přes pojistné ventily.

Protože výše uvedené akce směřující k zachování chlazení reaktorů na JE Fukushima vedou k řízenému vypouštění určitého množství radioaktivních látek do okolí, bylo v souladu s havarijními předpisy přistoupeno k evakuaci obyvatelstva v okolí JE.

Dopady na zaměstnance, obyvatelstvo, radiační situace

10 zaměstnanců provozovatele a dodavatelů hospitalizováno kvůli zranění, z toho u 1 zaměstnance podezření na dávku větší než 100 mSv (to odpovídá našemu limitu za 5 po sobě jdoucích roků) - Zaměstnanec pracoval v budově reaktoru, 2 zaměstnanci nezvěstní.

Vnější dopady:

Nejvyšší dávkový příkon v průběhu 15.3.2011 byl zaznamenán na monitorovacím bodě č. 6, kde v dopoledních hodinách dosáhl hodnoty 10 mSv/h, poté poklesl pod 1 mSv/h a v pozdních večerních hodinách se opět začaly zvyšovat. Příčinou dopoledního zvýšení byl s velkou pravděpodobností požár na bloku 4. Monitorovací body 1, 2, 3 a 4 zaznamenaly v průběhu 15.3. maximálně desítky mikroSv/h, údaje z ostatních bodů jsme nezískali.

Pokud jde o JE v ČR, k situaci obdobné v Japonsku (zemětřesení a vlna tsunami) u nás nemůže dojít. Naše JE nejsou projektovány na stupeň zemětřesení, jaké se vyskytlo v Japonsku, jsou však schopny s adekvátní bezpečnostní rezervou odolat úrovním zemětřesení, které mají být v projektu JE podle nejlepší mezinárodní praxe uváženy. Tsunami, které způsobilo v Japonsku na JE největší problémy, se u nás vyskytnout nemůže.

Projekt bloků Fukushima I (Dai-ichi)

V posledním 24 hodinách byl zaznamenán nárůst kontaminace terénu v důsledku spadu radioaktivních látek a podle obdržených informací aktuálně dosahuje nejvyšších hodnot v prefekturách Ibaraki a Tokio. Je tvořen především jódem (desítky kBq/m2) a cesiem (jednotky kBq/m2). Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených dvou oblastech je omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

Pitná voda

 

Poslední údaje o kontaminaci pitné vody (jód 19 Bq/l a cesium 0,3 Bq/l) jsou v rozporu se zprávami (proběhly i v našich médiích), že pro kojence již byla voda zakázána , protože 2x překročila japonský limit pro jód (100 Bq/l pro kojence, 300 Bq/l pro dospělé). Než budou k dispozici další upřesňující údaje, lze doporučit použít pro přípravu pokrmů kojenců balenou vodu. Je-li k dispozici balená voda i pro dospělé, je rozumné jí také dát přednost, ale není to výslovně nutné. Pro ilustraci: 2 litry vody vypité denně a mající obsah jódu a cesia na úrovni japonských limitů pro dospělého způsobí za 50 dní takové ozáření, které se rovná ozáření v ČR z přírodních zdrojů za rok (bez započítání ozáření z radonu, tj. jen přírodní ozáření ze zemského povrchu a z kosmu - cca 1 mSv/rok). Informaci o pitné vodě budeme aktualizovat, jakmile získáme více údajů z Japonska.