Poskytování informací,zák.106,zpráva 2006

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím V rámci poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bylo v roce 2006 Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost podáno písemně podle shora zmíněného zákona celkem 22 žádostí fyzických či právnických osob o poskytnutí informací, což oproti předchozím létům opět znamená velmi výrazný pokles (dvě desítky dotazů oproti stovkám v letech předcházejících). V průběhu roku 2006 byly vydány dva rozsudky ve sporech týkajících se dodržování tohoto zákona. V obou případech se jednalo o spory téhož žalobce, a to občanského sdružení Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí, přičemž obě podání byla soudy zamítnuta (kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a žaloba k Městskému soudu). Právní zastoupení bylo uskutečněno vlastními zaměstnanci, žádné další výdaje úřad nevynaložil. Žádná výhradní licence nebyla poskytnuta. SÚJB byly podány ve sledovaném období dvě stížnosti podle § 16a, a to: a) Stížnost Občanského sdružení V havarijní zóně Jaderné elektrárny Temelín byla podána k poskytnutí informací formou seznamu rozhodnutí ČSKAE a SÚJB týkajících se jaderné elektrárny Temelín a k rozhodnutí o neposkytnutí informace v podobě některé dokumentace. Stěžovatel namítal, že poskytnuté seznamy jsou nedostatečné a dále namítal, že neobdržel avizované rozhodnutí o neposkytnutí informace. Stížnost byla vyřízena se závěrem, že postup SÚJB se potvrzuje. Zčásti byly některé postupy SÚJB vysvětleny, zčásti bylo původní podání informace ze strany SÚJB doplněno a dále bylo doloženo doručení rozhodnutí o neposkytnutí informace.  b) Stížnost Občanského sdružení V havarijní zóně Jaderné elektrárny Temelín byla podána k poskytnutí informace formou odpovědí na 5 otázek týkajících se provozu jaderné elektrárny Temelín. Část otázek byla odpovězena a k části otázek bylo vydáno rozhodnutí o neposkytnutí informace. Stížnost směřovala proti rozsahu odpovědí a dále k tomu, že stěžovatel neobdržel avizované rozhodnutí. SÚJB ve vyřízení stížnosti potvrdil správnost postupu vyřízení žádosti, včetně doložení doručení rozhodnutí o neposkytnutí informace.  Informace byly vyžádány (a také poskytovány) všemi zákonem akceptovanými formami podání: ústně osobně, telefonicky, elektronickou poštou či písemně. Tematicky lze žádosti rozdělit takto: a) problematika provozu jaderných elektráren s důrazem především na JE Temelín; pokles počtu těchto žádostí byl velmi výrazný jak ze strany veřejnosti, tak ze strany médií. Ze strany veřejnosti se omezuje prakticky pouze na občanská sdružení, mediálně pak SÚJB kontaktují především dva celostátní deníky, ostatní obvykle přejímají zpravodajství ČTK. b) problematika radiační ochrany a monitorování radiační situace na území ČR; počet žadatelů o informace je však zcela minimální především v důsledku přístupnosti základních dat na webové stránce SÚJB; c) ostatní informace obecného charakteru (např. k radonovému programu a metodice poskytování státní subvence, k textům atomového zákona a vyhlášek, k problematice chemické a biologické ochrany) tvořily v celkovém počtu žádostí téměř zanedbatelné minimum, rovněž díky tomu, že většina potenciálních odpovědí i dalších informací je k dispozici trvale na webovských stránkách SÚJB. Je tedy zřejmé, že kontakt s veřejností se dnes odehrává především prostřednictvím internetových stránky SÚJB www.sujb.cz. Všechny informace jsou běžně dostupné v češtině, naprostá většina základních informací i v angličtině. Nejširší veřejnost má jejich prostřednictvím přístup jak k aktualitám o činnosti SÚJB, tak k základním informacím o postavení SÚJB ve státní správě, organizační struktuře úřadu, právním rámci, ve kterém SÚJB pracuje. Uvedeny jsou rovněž nejdůležitější kontaktní adresy. Internetová stránka rovněž nabízí řadu dokumentů a zpráv z oblastí, jimiž se úřad zabývá. Jako příklad lze uvést Národní zprávu ČR zpracovanou pro potřeby Úmluvy o jaderné bezpečnosti nebo výroční zprávy předkládané vládě ČR, informace k mezinárodním jednáním v rámci bilaterálních i vícestranných vztahů. V případě potřeby jsou srozumitelně komentovány i události v provozu jaderných elektráren, v oblasti radiační ochrany a jsou prezentována i základní data o monitorování radiační situace na území ČR. Pokračují práce na optimálním propojení s informačním portálem státní správy, provozovaným ministerstvem informatiky ČR. V souladu s povinností stanovenou SÚJB zákonem č. 18/1997 Sb., v platném znění, (atomový zákon) informovali zástupci SÚJB přednosty okresních úřadů o nakládání s radioaktivními odpady na jimi spravovaném území i o přepravách jaderného paliva do čs. jaderných zařízení. SÚJB plní své informační povinnosti k veřejnosti rovněž formou vydávání dvouměsíčníku Bezpečnost jaderné energie a neperiodické řady Bezpečnost jaderných zařízení, ve kterých publikuje všeobecné informace týkající se jaderné bezpečnosti a podrobné požadavky a návody na její zajištění. Detailní informace o obsahu i možnostech získání obou periodik může zájemce získat jak na webovské stránce SÚJB tak na adrese nakladatele, jímž je Ústav jaderných informací, ul. Elišky Přemyslovny, Praha 5 - Zbraslav.
V Praze, 31.1.2007