Nový průzkum na téma Evropané a jaderná bezpečnost

V březnu 2010 zveřejnila Evropská komise zprávu shrnující výsledky rozsáhlého průzkumu veřejného mínění na téma "Evropané a jaderná bezpečnost". Studie byla provedena v období září – říjen 2009 ve všech sedmadvaceti členských státech EU s celkem 26 470 respondenty. V ČR se jednalo o 1073 dotazovaných. Šlo již o druhý průzkum na dané téma v posledních čtyřech letech, tentokrát navíc s dvěma "novými" členy EU - Bulharskem a Rumunskem. Celou právu nejnovějšího průzkumu Eurobarometru v anglickém jazyce v tomto odkazu. Níže jsme pro Vás také připravili stručný výtah výsledků.

Průzkum se zaměřil na obecné vnímání "jaderných otázek" z hlediska přínosu jaderné energetiky, její budoucnosti a zkoumal pohled na jadernou bezpečnost i vnímání rizik spojených s provozem jaderných elektráren. Sledoval také znalosti evropské veřejnosti v oblasti jaderné energetiky a jaderné bezpečnosti, její informovanost o jaderné energetice a jaderné bezpečnosti ve vztahu k nejdůvěryhodnější zdrojům informací i potenciální míru zájmu jejího zapojení do souvisejících rozhodovacích procesů.

Z průzkumu vyplývá, že Evropané sice vnímají jistý přínos jaderné energetiky, zejména jako prostředku pro snižování energetické závislosti, raději by ovšem viděli udržení jejího podílu v energetickém mixu na současné úrovni nebo dokonce případné snížení. Pouze méně než jedna pětina je pro jeho zvýšení. Jasnější a obecně positivnější názory na roli jádra v tomto směru mají občané zemí provozujících jaderné elektrárny. Úplně nejvyšší podpora byla zaznamenána v zemích, které se na zavádění jaderné energetiky teprve chystají (Polsko a Estonsko).

Více než polovina dotazovaných stále vnímá jádro více jako hrozbu než jako neutrální zdroj energie. Za největší riziko je stabilně považována nedostatečná ochrana jaderných elektráren před teroristickými útoky, možné zneužití radioaktivních materiálů a nakládání s radioaktivními odpady včetně jejich konečného uložení. Většina respondentů se dále domnívá, že rizika spojená s jadernou energetikou jsou neadekvátně vnímána. Komparativní většina má za to, že jsou rizika podceňována, zhruba třetina si naopak myslí, že přeceňována.

Ovšem většina Evropanů také věří, že jaderné elektrárny mohou být provozovány bezpečně. Nejsilnější podpora zaznívá ze zemí, které mají s provozem vlastní zkušenosti. Jejich obyvatelé také nejvíce důvěřují svému dozornému orgánu, provozovatelům i národní legislativě.

Pouze čtvrtina respondentů se cítí být adekvátně informována o jaderné problematice. Téměř dvě třetiny Evropanů nepovažují informování o energetických záležitostech a jádru obecně ze strany médií za dostatečné. Pokud jde o objektivitu informací, nejvíce se v Evropě věří vědeckým kapacitám a hned poté dozorným orgánům.

Pouze jeden ze čtyř Evropanů by chtěl být přímo zapojen do rozhodovacího procesu ohledně vývoje a aktualizace energetické strategie své země.

Podle výsledků průzkumu lze obecně konstatovat, že muži a vzdělanější/informovanější osoby jsou většími příznivci jádra než ženy a méně vzdělaní, u nichž převažují jisté obavy. Dále se dá říci, že apriori protijaderní jsou Řekové, Rakušané, Kypřané a Lucemburčané.

V České republice převažuje v jaderných otázkách kladné mínění. Důvěře občanů se těší i náš Úřad, čehož si velice vážíme a dovolujeme si Vás ujistit, že i nadále budeme vynakládat maximální úsilí k jejímu udržování a dalšímu posilování. SÚJB - Váš úřad na Vaší straně.

Podrobnější výtah z průzkumu a malou analýzu výsledků naleznete v tomto článku.