Novelizace právní úpravy zákazu chemických zbraní v ČR je úspěšně dovršena

Po více než dvou letech práce byl úspěšně dovršen proces novelizace právní úpravy zákazu chemických zbraní v České republice. Ve Sbírce zákonů právě vyšla pod č. 459/2020 Sb. vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní, která navazuje na poslední rozsáhlou novelu zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 208/2008 Sb., kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní. Oproti dosavadní vyhlášce není nová vyhláška obsahově příliš odlišná, obsahuje však řadu dílčích změn, přičemž dochází k její celkové modernizaci a ke sjednocení terminologie se zákonem. Došlo k vypuštění seznamů stanovených látek, a to v návaznosti na nové znění zákona, kdy seznamy těchto látek stanoví přímo Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení. Dále je nově například upraven postup vedení evidence, který odráží stávající trend digitalizace těchto procesů a přinese snížení administrativní náročnosti jak našemu úřadu, tak adresátům.

Vyhláška nabyde účinnosti 1. ledna 2021.