Národní radiační havarijní plán schválen!

Dne 7.12. 2020 byl Usnesením vlády České republiky č. 1276 schválen Národní radiační havarijní plán (NRHP). Byl tím naplněn požadavek § 234 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb. (atomový zákon).

Národní radiační havarijní plán významným způsobem doplňuje stávající systém zvládání radiačních mimořádných událostí v ČR. Je zpracován pro celé území ČR a obsahuje odpovědnosti dotčených správních úřadů za přípravu na řízení a provádění odezvy na radiační havárii, ke které se může dojít jak v zahraničí, tak i kdekoliv na území ČR, a která může být takového rozsahu, že bude nutné přijímat ochranná opatření ve vztahu k obyvatelstvu i mimo zónu havarijního plánování, tedy v oblastech, pro které nejsou zpracovány vnější havarijní plány a ochranná opatření nejsou předem plánována ani technicky zajišťována.

NRHP musí být implementován do příslušné krizové dokumentace do konce roku 2022 a bude pravidelně ověřován v rámci havarijních cvičení.

Na přípravě Národního radiačního havarijního plánu se vedle SÚJB podílelo zejména Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, krajské HZS ČR, krizové útvary krajských úřadů a řada dalších spolupracujících resortů včetně jim podřízených organizací. 

Všem tímto děkujeme za efektivní spolupráci.

Národní radiační havarijní plán je k nahlédnutí v sekci Dokumenty a publikace, viz Národní radiační havarijní plán (2,98 MB, PDF).