Nad územím ČR zjištěna stopová množství I-131

Měřící místa kontaminace ovzduší Radiační monitorovací sítě ČR zaznamenala v rámci rutinního monitorování v posledních dvou týdnech přítomnost stopových množství radioaktivního jodu I-131 v ovzduší. Jde o velmi nízké koncentrace na úrovni mikroBq/m3 v aerosolové i plynné formě.
Přestože obsah jódu v ovzduší v žádném případě neohrožuje zdraví obyvatel, SÚJB vydal pokyn ke změně režimu monitorování tak, aby bylo získáno co nejvíce dat. Je podrobně sledován další vývoj situace za účelem možné lokalizace a identifikace zdroje, který se s pravděpodobností hraničící s jistotou nachází mimo území ČR.
Původ zdroje kontaminace není zatím znám.
Nebylo zjištěno žádné zvýšení koncentrace jiných umělých radionuklidů, což naznačuje, že se nejedná o havárii jaderné elektrárny.

SÚJB požádal Mezinárodní Agenturu pro Atomovou Energii (MAAE), aby se prostřednictvím svých mechanismů pokusila nalézt zdroj.

Nutno podotknout, že množství zjištěného I-131 je skutečně natolik malé, že nemá vliv na radiační situaci nad ČR, (nedošlo k zvýšení dávkového příkonu od přirozeného pozadí) a nevyžaduje si jakékoli opatření. Zjištění přítomnosti I-131 má význam zejména z profesního hlediska.

Situace je prakticky stejná ve všech státech Evropy, v kterých byl v atmosféře izotop I-131 zjištěn.