Kontrola potravin a jiných produktů dovezených z Japonska

Jak jsme již dříve informovali, Japonsko zakázalo spotřebu i případný vývoz zemědělských produktů z prefektur zasažených radioaktivním spadem z jaderné elektrárny Fukushima 1. Limity stanovené japonským dozorem pro izotopy jódu, zejména 131I jsou 300 Bq/kg pro mléko a mléčné produkty, 2000 Bq/kg pro zeleninu, pro izotopy cesia, zejména 137Cs – 200 Bq/kg pro mléko a mléčné produkty, 500 Bq/kg pro zeleninu, obílí, maso, vejce, ryby a ostatní potraviny.

V případě zemědělských produktů a krmiv (dále jen potraviny) dovezených z Japonska, stejně jako ze kterékoliv země mimo EU, je standardně nastaveno jejich kontrolování prováděné Státní potravinářskou a zemědělskou inspekcí (SZPI) ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel (GŘC), Státním veterinárním ústavem (SVÚ) a dalšími organizacemi. Evropská komise, již 15.3.2011 (RASFF NEWS), doporučila zvýšení kontrol dovážených potravin ze zemí mimo Evropskou unii. SZPI ve spolupráci s GŘC a SVÚ kontroluje zásilky potravin mimo jiné i na obsah radionuklidů. 

Nad rámec zavedené praxe se v současné době věnuje zvýšená pozornost potravinám z Japonska. Uveřejněné prohlášení ve věci kontrol těchto potravin najdete na internetových stánkách SPZI. Kontrola potravin probíhá před jejich uvedení na trh následujícím způsobem. Z každé zásilky jsou odebrány vzorky, které jsou následně poslány do laboratoří k stanovení obsahu radionuklidů. ČR se v případě nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace potravin a krmiv řídí doporučením Evropské komise. Evropská komise ve svých nařízeních doporučuje nejvyšší přípustné úrovně pro jednotlivé radionuklidy v návaznosti na různé situace.

V případě dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí, v případě tzv. „běžné situace“, platí Nařízení Rady (ES) č. 733/2008, které uvádí:

„Nejvyšší kumulovaná radioaktivita cesia 134 a 137 (dále jen "134Cs" a "137Cs") nesmí překročit:

  1. 370Bq/kg u mléka a mléčných výrobků a u potravin určených pro zvláštní výživu kojenců v prvních 4 až 6 měsících života,
  2. 600Bq/kg u všech ostatních produktů.“.

Na webových stránkách EurLexu najdete text celého Nařízení Rady (ES) č. 733/2008

Pro stanovení nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace jsou doporučeny úrovně stanovené v Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87, pozměněno Nařízením Rady č. 2218/89 a doplněno Nařízením Komise č. 944/89. Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 a pozměňovací Nařízení Rady č. 2218/89 a Nařízení Komise č. 944/89 spolu s průvodní informací naleznete rovněž na stránkách EurLexu. 

Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv byly zezávazněny Prováděcím Nařízením Komise (EU) č. 297/2011, které bylo pozměněno Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 351/2011. V případě, že by v dovezených potravinách byly překročeny nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace, nebude tato zásilka uvolněna na trh.

Evropská komise, v zájmu zajištění souladu mezi kontrolami před vývozem potravin, které provádějí japonské orgány, a kontrolami hladiny radionuklidů, které se při vstupu do EU provádějí u potravin a krmiv pocházejících či odesílajících z Japonska, uplatňuje dočasné sjednocení maximální úrovně radionuklidů v potravinách a krmivech z Japonska s akčními úrovněmi uplatňovanými v Japonsku. Tento svůj krok Evropská komise zezávaznila ve vydaném Prováděcím Nařízení Komise (EU) č. 351/2011 ze dne 11. dubna 2011. Text prováděcího nařízení naleznete na stránkách EurLexu.

Pro potraviny pocházející či odesílající z Japonska platí níže uvedené nejvyšší přípustné úrovně [Bq/kg]:

 

 

Potraviny pro kojence a malé děti

Mléko a mléčné výrobky

Jiné potraviny, s výjimkou tekutých potravin

Tekuté potraviny

Suma izotopů stroncia, zejména 90Sr

75

125

750

125

Suma izotopů jódu, zejména 131I

100

300

2000

300

Suma izotopů plutonia a transplutoniových prvků emitujících záření alfa, zejména 239Pu, 241Am

1

1

10

1

Suma všech ostatních radionuklidů s poločasem přeměny překračující 10 dnů, zejména 134Cs, 137Cs, s výjimkou 14C a 3H

200

200

500

200

 

Pro krmiva pocházející či odesílající z Japonska platí níže uvedené nejvyšší přípustné úrovně [Bq/kg]:

 

krmiva

Suma 134Cs a 137Cs

500

Suma izotopů jódu, zejména 131I

2000

 

O výsledku kontroly v kterékoli dotčené zemi by byla informována celá EU a sdružení zemí volného obchodu právě prostřednictvím sítě Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) a systémem Evropské Komise ECURIE. Pro Vaši informaci, síť RASFF slouží pro ohlašování přímých nebo nepřímých rizik ohrožujících zdraví lidí a zvířat nebo životního prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv. Hlášení vyměňovaná systémem RASFF slouží k zabránění uvedení rizikových potravin a krmiv do oběhu, případně jejich stažení ze společného evropského trhu. Za ČR je národním kontaktním místem SZPI. Mezi členy RASFF v ČR patří i SÚJB. SÚJB v rámci RASFF poskytuje odbornou pomoc. Více informací o RASFF naleznete na stránkách EU o Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) nebo na stránkách Ministerstva zemědělství k systému RASFF.

Již od 15.3.2011 je SÚJB v kontaktu se SZPI a poskytujeme odbornou pomoc. SÚJB i nadále sleduje výsledky monitorování potravin a vody v Japonsku, které pravidelně uveřejňuje na svých internetových stránkách.

 

Kontrola povrchové kontaminace zásilek z Japonska

Na základě řady dotazů SÚJB upozorňuje, že při kontrole povrchové kontaminace zásilek zboží z Japonska je třeba jako kritérium uplatnit tzv. směrné hodnoty uvedené v Tabulce č. 1 Přílohy č. 2 vyhlášky o radiační ochraně (vyhláška č. 307/2002 Sb. v platném znění). V případě, že měřením povrchové kontaminace budou zjištěny hodnoty vyšší než směrné hodnoty uvedené ve vyhlášce, je třeba vyrozumět SÚJB, který rozhodne o dalším postupu v konkrétním zjištěném případě.

Směrné hodnoty povrchové kontaminace pro radioaktivní látky, které přicházejí v úvahu v případě dovozu zboží z Japonka:

  • pro Te-132, Cs-134 a Cs-137 0,3 Bq/cm2,
  • pro I-131 3 Bq/cm2.


V případě zájmu je možné si zásilky nechat proměřit na případnou povrchovou kontaminaci ve Státním ústavu radiační ochrany, v.v.i. Více informací poskytují stránky Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i..