Informace k záměru japonské vlády k vypouštění kontaminovaných vod z JE Fukušima do moře

Vzhledem k aktuálnímu zvýšenému zájmu o tiskovou zprávu vydanou japonským ministerstvem pro ekonomiku, obchod a průmysl (METI), bychom vás rádi informovali o opatřeních, která jsou připravována v souvislosti se záměrem vypouštět do moře kontaminované vody pocházející z fukušimské elektrárny, která byla v roce 2011 zasažena silným zemětřesením a následnou vlnou tsunami.

Japonská vláda rozhodla, že začne v nejbližších letech kontrolovaně vypouštět do moře kontaminované vody, které pochází z jaderné elektrárny Fukušima Daiichi. Ke kontaminaci vody dochází vlivem kontaktu spodních vod (podzemních vod) s pozůstatky poškozených reaktorů. Vzhledem k probíhajícím pracím na odstranění pozůstatků havárie je nutné vodu neustále odčerpávat a skladovat – dnes jsou tyto vody jímány v obrovském množství retenčních nádrží. Takovéto skladování samozřejmě představuje další riziko, kdy může dojít např. vlivem silného zemětřesení k uvolnění většího objemu vody přímo do životního prostředí v místě skladování - při posledním zemětřesení 13.2.2021 (o magnitudu 6,0) naštěstí nedošlo k závažnějším problémům.

Je jasné, že veškeré provozované jaderné elektrárny se musí s kontaminovanou vodou nějakým způsobem vypořádávat. Pro účely regulace, tedy kolik radioaktivních látek může elektrárna vypustit do ovzduší či vody, existují tzv. autorizované limity. V našich podmínkách je jejich „plnění“ bedlivě sledováno Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Obdobná praxe existuje i v ostatních zemích, Japonsko nevyjímaje. Ve zprávě vydané japonským ministerstvem pro ekonomiku, obchod a průmysl je deklarováno, že při vypouštění uvedených vod do moře nedojde k překroční ročních limitů, které byly stanoveny pro provoz všech bloku jaderné elektrárny Fukušima Daiichi (hodnota aktivity činí 22 TBq/rok). Před vypuštěním vod bude samozřejmě provedeno důkladné filtrování a separace dalších radioaktivních látek, které lze z vody oddělit (v případě tricia H-3 to bohužel nelze provést jednoduchou cestou, jelikož se radioaktivní izotop vodíku váže na molekuly vody tvořené stabilním nuklidem vodíku).

Vzhledem k uvedenému záměru je plánováno, že dojde k posílení systému monitorování vod, čím by mělo být zaručeno, že vypouštěním těchto vod do moře nedojde ani k překročení aktuálně nastavených směrných hodnot pro kontaminaci vody. Vedle toho se předpokládá zapojení i dalších vládních i nevládních organizací celého světa, a to pro účely porovnávacích měření vypouštěné vody – cílem je transparentní přístup a prokázání, že vypouštěné vody skutečně obsahují měřením deklarované aktivity.

Více podrobností naleznete v anglických dokumentech ke strategii k nakládání s kontaminovanými vodami. Také doporučujeme nahlédnout do vyjádření generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

Též jsme na zprávy v médiích reagovali na našem Twitteru: https://twitter.com/SUJBofficial/status/1381900109370290180

Odkaz na tiskové zprávy METI: https://www.meti.go.jp/english/index.html