Informace k cestám do Japonska a sousedních zemí

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) dnes obdržel dotazy občanů, kteří mají naplánované cesty (především v rámci individuální turistiky) do Japonska a sousedních zemí (Číny, Jižní Koreje) a obávají se zdravotních následků z úniku radioaktivních látek z jaderných elektráren v Japonsku.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) dnes obdržel dotazy občanů, kteří mají naplánované cesty (především v rámci individuální turistiky) do Japonska a sousedních zemí (Číny, Jižní Koreje) a obávají se zdravotních následků z úniku radioaktivních látek z jaderných elektráren v Japonsku.

SÚJB nemá zatím žádné informace o takovém úniku radioaktivních látek, který by znamenal zdravotní ohrožení osob cestujících do uvedených destinací.

Jako preventivní opatření k ochraně štítné žlázy před radioaktivním jodem je v okolí jaderných elektráren vybaveno obyvatelstvo jodovými tabletami (je tomu tak i v ČR). K profylaxi se používá stabilní jod, který zablokuje na určitou dobu receptory ve štítné žláze a znemožní tak kumulaci radioaktivního jódu. V ČR je pro tuto potřebu Státním úřadem pro kontrolu léčiv registrovaný jodid draselný 65 LVULM, výrobce SR Modra.

Podání tablet je však důsledně vázáno na informaci o havarijním úniku radioaktivního jodu v množství, které by vedlo k překročení směrných hodnot ozáření (v ČR jsou stanoveny vyhláškou SÚJB o radiační ochraně).

Vzhledem k tomu, že SÚJB nemá žádnou informaci o vydání pokynu k jodové profylaxi v Japonsku, není tedy důvod ani k jeho preventivnímu užití v případě cest do Japonska.

Pouze v případě, že by Japonsko vydalo pokyn obyvatelům k aplikaci jodu, je možné o profylaxi začít uvažovat. V takovém případě je nutné použít dávku 130 mg jodidu draselného (např. jednorázově 2 tablety 65 mg jodidu draselného 65 LVULM) co nejdříve po vydání pokynu, nejlépe do 1 hodiny.

Lékárny by měly mít jodid draselný k dispozici k volnému prodeji, nebo by měly být schopny jeho dodávku zajistit.