Hodnotící konference ve Vídni potvrdila vysokou úroveň jaderné bezpečnosti v ČR

Informace z 5. hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti, které ve dnech 4.-14. dubna 2011 proběhla ve Vídni.

Ve dnech 4.-14. dubna 2011 ve vídeňském sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) proběhla 5. hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti  (dále jen Úmluva). Úmluva byla přijata na půdě MAAE ve Vídni 17. 6. 1994, vstoupila v platnost 24. 10. 1996 (ČR ji podepsala 20. 9. 1994) a v současnosti má 72 smluvních stran.

Hodnotící konference uzavírá tříletý cyklus, který zahrnuje zpracování a následné předložení národních zpráv jednotlivých smluvních stran. Národní zprávy popisují plnění závazků a požadavků vyplývajících z Úmluvy včetně případných opatření přijatých na základě doporučení předchozích hodnotících cyklů. Národní zprávy jsou smluvními stranami předkládány MAAE nejpozději 7,5 měsíce před plánovaným zahájením hodnotící konference a jednotlivé státy je mohou zveřejňovat nejen na webových stránkách odpovědných národních orgánů (v našem případě SÚJB, který je zároveň koordinátorem celého procesu), ale příslušný odkaz je uveden také na webu MAAE. K národním zprávám mohou jednotlivé smluvní strany do čtyř měsíců před zahájením hodnotící konference pokládat doplňující otázky, které musí být smluvními stranami zodpovězeny nejméně měsíc před konferencí. Během hodnotící konference se dále identifikují i tzv. „good practices“ jednotlivých zemí, které mohou ostatním smluvním stranám posloužit jako příklad hodný následování. ČR na webových stránkách SÚJB vždy publikuje i odpovědi na obdržené dotazy (v tomto cyklu jich dostala celkem 70). Národní zprávy tradičně bere na vědomí vláda ČR.

Smluvní strany jsou z důvodu detailnějšího hodnocení během hodnotící konference rozřazeny do šesti pracovních skupin – v každé z nich jsou jak země provozující jaderné elektrárny (a to s různě rozvinutým jaderným programem), tak země „nejaderné“. Na této hodnotící konferenci byla ČR zařazena do skupiny s Ruskem, Indií, Rumunskem, Polskem, Nizozemím, Maltou, Tureckem, Bangladéší, Jordánskem a Euratomem. 

Během svého „národního dne“ (7. dubna) ČR představila národní zprávu včetně přehledu nejnovějšího vývoje a svých aktuálních záměrů. Těmi jsou mj. připravovaná dostavba jaderné elektrárny Temelín (ETE) a ní související potřeba posílení státního dozoru (SÚJB) i jeho externí technické podpory v oblasti jaderné bezpečnosti nebo probíhající změny legislativy (v oblasti atomového práva). ČR dále  informovala o plánovaných opatřeních na zlepšování jaderné bezpečnosti včetně nejnovější reakce na fukušimskou havárii - půjde především o zátěžové testy, které budou provedeny na všech evropských jaderných elektrárnách. Vlastní přehodnocení bezpečnosti vykoná jejich provozovatel (ČEZ, a.s.), následně přezkoumá státní dozor (SÚJB) a vyhodnotí Skupina evropských jaderných regulátorů (ENSREG), potažmo Evropská Komise.

 

Za dobrý příklad z ČR byla stranami Úmluvy identifikována bilaterální spolupráce s Rakouskem v oblasti hodnocení lokality jaderné elektrárny Temelín, např. z hlediska možného seismického ohrožení.

Stejně jako v předchozích ročnících ČR obhájila, že provoz jaderných elektráren Dukovany a Temelín stejně jako výkon státního dozoru ze strany SÚJB probíhá plně v souladu se všemi ustanoveními a požadavky Úmluvy.

Letošní hodnotící konference byla ovlivněna březnovou havárií v japonské jaderné elektrárně Fukušima, na kterou reagovaly všechny smluvní strany Úmluvy informací o vlastních národních opatřeních (již uskutečněných i plánovaných). Japonsko se také zavázalo přehodnotit bezpečnost svých jaderných elektráren ve vztahu k vnějším rizikům.

 

Smluvní strany se ve společném závěrečném prohlášení zavázaly, že na základě výsledků hodnocení fukušimské havárie přijmou patřičné kroky.

 

První větší reakcí mezinárodního společenství k havárii ve Fukušimě bude konference na vysoké úrovni, která se ve Vídni uskuteční ve dnech 20.-24.6. 2011Dále bude v roce 2012 uspořádána „mimořádná hodnotící konference Úmluvy“, ke které jednotlivé státy představí tématické národní zprávy popisující závěry, které z události vyvodily a uplatnily.

 

V pořadí již šestá (řádná) hodnotící konference Úmluvy se  bude konat ve dnech 24.3.-3.4. 2014.