Hlavní úkoly Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v roce 2013

Posláním Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) je vykonávat státní správu a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření tak, aby byla zajištěna co nejvyšší ochrana jednotlivce, společnosti a životního prostředí před možnými nežádoucími účinky ionizujícího záření.

Prvotním úkolem úřadu tak zůstává i pro rok 2013 zajištění adekvátní regulace rizik souvisejících s využíváním jaderných technologií a zdrojů ionizujícího záření ve všech oblastech lidské činnosti.

Kontrolní a hodnotící činnost bude i nadále zaměřena zejména na bezpečné využívání jaderné energie a ionizujícího záření na šesti provozovaných jaderných blocích v Dukovanech a Temelíně, na třech výzkumných reaktorech, ve dvou skladech použitého jaderného paliva, ve třech trvalých úložištích radioaktivního odpadu, na 211 pracovištích s otevřenými radionuklidovými zářiči, včetně 45 pracovišť nukleární medicíny, na nakládání s cca 3000 uzavřených radionuklidových zářičů používaných v zařízení, či samostatně, včetně 57 radioterapeutických pracovišť, gama nože a dvou průmyslových ozařovačů a na zhruba 11 tisících rentgenů, z nichž téměř 9700 je používáno v lékařství.

Největším příspěvkem k průměrnému ročnímu ozáření lidí jsou přírodní zdroje ionizujícího záření, zejména radon v ovzduší budov a ve vodě. I této problematice se bude úřad nadále náležitě věnovat.

Do okruhu naší působnosti spadá rovněž nešíření jaderných zbraní, kontrola zákazu chemických a biologických zbraní.

Stejně jako v roce 2012 bude činnost SÚJB i nadále ovlivněna vážnou havárií jaderné elektrárny ve Fukušimě, ke které došlo v roce 2011 vlivem přírodní katastrofy. Jedním z  prioritních úkolů tak bude bedlivě sledovat poučení, která fukušimská havárie přináší a bude přinášet, a postarat se o jejich řádné konzervativní zohlednění na našich provozovaných i zamýšlených jaderných blocích.

 V roce 2013 SÚJB čekají tyto důležité úkoly:

·          Pokračování novelizace právních předpisů (zejména atomového zákona a souvisejících prováděcích předpisů), které budou zohledňovat nové poznatky a zkušenosti v oblasti využívání jaderných technologií a zdrojů ionizujícího záření;

·          Zahájení hodnocení předložené bezpečnostní dokumentace k umísťování nového jaderného zdroje (zamýšlených jaderných bloků 3 a 4) v lokalitě Temelín a pokračování přípravy na další stupně schvalovacího procesu;

·          Nalezení nových možností pro zajištění nezávislé externí odborné podpory SÚJB při dozoru nad jadernou bezpečností tak, aby bylo dosaženo obdobné úrovně jako v oblasti radiační ochrany, havarijní připravenosti a kontroly nešíření zbraní hromadného ničení;

·          Kontrola plnění požadavků vyplývajících z výsledků hodnocení zátěžových testů a implementace post-fukušimského národního akčního plánu.

·          Dohled nad zabezpečením zdrojů ionizujícího záření u všech držitelů povolení a nad bezpečným a účelným využíváním zdrojů ionizujícího záření v medicíně;

·          Dokončení přípravy a zajištění průběhu expertní mise IRRS Mezinárodní agentury pro atomovou energii, která zhodnotí současnou úroveň činností státního dozoru a vydá doporučení pro další zlepšení;

·          Rozšíření kontrolní činnosti a provádění trvalého monitoringu fyzických a právnických osob, jejichž činnost by mohla podléhat či podléhá ustanovením zákona č.19/1997 Sb. (kontrola zákazu chemických zbraní) a zákona č.281/2002 Sb. (kontrola zákazu bakteriologických a toxinových zbraní); spolupráce s MZV při plnění úkolů vyplývajících pro Českou republiku ze členství ve Výkonné radě Organizace pro zákaz chemických zbraní (do května 2014);

·          Aktivní prosazování kultury bezpečnosti u všech kontrolovaných subjektů;

·          Zkvalitňování správní a kontrolní činnosti; zavádění nového systému zvyšování kvalifikace personálu úřadu;

           Udržování a zvyšování důvěryhodnosti úřadu doma i v zahraničí, co nejotevřenější komunikace s veřejností.

Naplňování poslání SÚJB, včetně priorit pro rok 2013, nebude ve složitých podmínkách reforem veřejných financí snadnou záležitostí. Nicméně, oslabení státního dozoru v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany není z hlediska veřejného zájmu přípustné. Bude proto nutné vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby se stanovené úkoly podařilo v plné míře naplnit. Můžete nám samozřejmě pomoci. Tím, že nám dáte vědět, kde vidíte naše zaváhání a možnosti pro zlepšení naší práce. Děláme jí jménem státu pro vás.