Hlavní priority úřadu v roce 2012

Posláním SÚJB je ochrana jednotlivce, společnosti a životního prostředí před možnými škodlivými účinky ionizujícího záření. Naším prvotním úkolem pro rok 2012 zůstává zajištění adekvátní regulace rizik souvisejících s využíváním jaderných technologií a zdrojů ionizujícího záření ve všech oblastech lidské činnosti. Budeme nadále dohlížet na bezpečné využívání jaderné energie a ionizujícího záření na šesti provozovaných jaderných blocích v Dukovanech a Temelíně, na třech výzkumných reaktorech, ve dvou skladech použitého jaderného paliva, ve třech trvalých úložištích radioaktivního odpadu, na 215 pracovištích s otevřenými radionuklidovými zářiči, včetně 45 pracovišť nukleární medicíny, na cca 3000 uzavřených radionuklidových zářičů používaných v zařízení či samostatně, včetně 55 radioterapeutických pracovišť, gama nože a dvou průmyslových ozařovačů a na zhruba 11 tisících rentgenů, z nichž je 9240 používáno v lékařství.  Největším příspěvkem k průměrnému ročnímu ozáření lidí jsou přírodní zdroje ionizujícího záření, zejména radon v ovzduší budov a ve vodě. I této problematice se budeme nadále náležitě věnovat. Do okruhu naší působnosti spadá rovněž nešíření jaderných zbraní, kontrola zákazu chemických a biologických zbraní.  V roce 2011 došlo, bohužel, v Japonsku vlivem přírodní katastrofy k vážné havárii na jaderné elektrárně Fukušima.  Od katastrofálního zemětřesení, které způsobilo smrt tisícům lidí, zničilo velkou část japonské infrastruktury a vyvolalo ničivou vlnu tsunami, uplynul již téměř rok. Japonsko se pomalu ale jistě usilovnou prací mnoha lidí z tohoto úderu přírodních sil vzpamatovává. I nadále této těžce zkoušené zemi držíme palce a jsme připraveni podle svých sil a schopností pomoci. Naše činnost byla samozřejmě touto nešťastnou událostí významně ovlivněna a bude tomu tak i v roce 2012 a letech následujících. Jedním z našich prioritních úkolů nyní je bedlivě sledovat poučení, která fukušimská havárie přináší a bude přinášet, a postarat se o jejich řádné konzervativní zohlednění na našich provozovaných i zamýšlených jaderných blocích. Pro rok 2012 jsme si stanovili následující priority:

  • Vyhodnocování výsledků post-fukušimských zátěžových testů jaderných elektráren Temelín a  Dukovany a kontrola přijímání odpovídajících opatření vyplývajících ze závěrů hodnocení a poznatků získaných při analýzách příčin a následků havárie jaderné elektrárny ve Fukušimě;
  • Pokračování přípravy na schvalování uvažovaných nových bloků jaderné elektrárny Temelín;
  • Dohled nad zabezpečením zdrojů ionizujícího záření u všech držitelů povolení a nad bezpečným a účelným využíváním zdrojů ionizujícího záření v medicíně;
  • Rozšíření kontrolní činnosti a provádění trvalého monitoringu fyzických a právnických osob, jejichž činnost by mohla podléhat či podléhá ustanovením zákona č.19/1997 Sb. (kontrola zákazu chemických zbraní) a zákona č.281/2002 Sb. (kontrola zákazu bakteriologických a toxinových zbraní);
  • Aktivní prosazování kultury bezpečnosti u všech kontrolovaných subjektů; 
  • Zkvalitňování správní a kontrolní činnosti; zavádění nového systému zvyšování kvalifikace personálu úřadu a provedení sebehodnocení úřadu jako součásti přípravy na hodnocení  expertní misí IRRS Mezinárodní agentury pro jadernou energii v roce 2013;
  • Příprava nových právních předpisů (zejména atomového zákona a souvisejících prováděcích předpisů), které budou zohledňovat nové poznatky a zkušenosti v oblasti využívání jaderných technologií a zdrojů ionizujícího záření;
  • Udržování a zvyšování důvěryhodnosti úřadu doma i v zahraničí, co nejotevřenější komunikace s veřejností. 

Naplňování našeho poslání včetně priorit pro rok 2012 nebude ve složitých podmínkách reforem veřejných financí snadnou záležitostí. Oslabení státního dozoru v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany není z hlediska veřejného zájmu přípustné i s ohledem na mezinárodní závazky a důvěryhodnost postavení ČR v této oblasti, kde má ČR v současné době poměrně vysoký kredit. Budeme se s tím muset i nadále prát a snažit se dělat to nejlepší, co je v našich silách. Můžete nám samozřejmě pomoci. Tím, že nám dáte vědět, kde vidíte naše zaváhání a možnosti pro zlepšení naší práce. Děláme jí jménem státu pro vás.