Vláda vzala na vědomí Národní zprávu ke Společné úmluvě o bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečném nakládání s radioaktivním odpadem

Usnesením č. 647/2020 ze dne 15. června 2020 vláda vzala na vědomí Národní zprávu České republiky pro účely Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady a souhlasí s jejím předložením sekretariátu MAAE. Národní zpráva popisuje stav plnění závazků Společné úmluvy a Směrnice 2011/70/Euratom v České republice ke dni 31. prosince 2019. Na národní úrovni slouží Národní zpráva jako zdroj aktuálních, veřejně dostupných informací (https://www.sujb.cz/dokumenty-a-publikace/narodni-zpravy/) o způsobu nakládání s VP a RAO ve všech zařízeních spadajících pod režim Společné úmluvy a o způsobu implementace požadavků Směrnice 2011/70/Euratom.