Únik radioaktivní vody v jaderné elektrárně Fukušima

V posledních dnech věnovala sdělovací média pozornost úniku radioaktivní vody z nádrží na JE Fukušima, ke kterému došlo 19. srpna t.r. Jednalo se o únik z nádrží, kde je shromažďovaná voda čerpaná z bloků poškozených havárií v březnu 2011. Únikem byl dotčen pouze areál elektrárny, na okolí neměla událost v podstatě žádný vliv. Problém kontaminovaných vod v areálu jaderné elektrárny Fukušima je problémem dlouhodobým a je podrobně popsán např. v následujícím článku.

Také je uváděno, že japonským dozorem je tato událost klasifikována podle mezinárodní stupnice INES používané pro vyjádření závažnosti radiačních nehod jako stupeň 3 a nebylo vždy zcela správně a výstižně vysvětleno, co toto hodnocení znamená. Kritéria pro zařazení jednotlivých událostí na sedmibodové stupnici INES jsou různá a zohledňují např. zda došlo k ozáření pracovníků, obyvatel, velikost tohoto ozáření a počet ozářených osob, zda došlo k úniku radioaktivity do areálu zařízení nebo zda došlo i k úniku do jeho okolí, zohledněna je také závažnost selhání technologie nebo lidského faktoru. V tomto případě bylo pro zařazení do stupně 3 rozhodující  především to, že došlo k selhání ochranných bariér, které měly zabránit úniku kontaminované vody do areálu elektrárny.


(Zdroj: TEPCO)