SÚJB kontroluje nakládání s novým koronavirem

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) vykonává státní správu mimo jiné i v oblasti dodržování zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní, a to na základě zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona. Ke kompetencím SÚJB tak patří například kontrola účelu a způsobu nakládání s jasně vymezenou skupinou látek, které by mohly být zneužity k výrobě biologických zbraní. Výčet těchto látek je uveden v přílohách k vyhlášce č. 474/2002 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 281/2002 Sb. V rámci kontrol dohlíží SÚJB nad jejich zabezpečením před možnou ztrátou, krádeží a zneužitím, dále dohlíží nad evidencí o jejich nabytí, spotřebě a poskytnutí dalším subjektům nebo také nad poskytováním informací o jejich dovozu a vývozu.

Mezi vysoce riziková biologická agens, se kterými je možno nakládat pouze na základě povolení vydaného SÚJB, jsou dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 474/2002 Sb. zařazeny koronaviry způsobující těžký akutní respirační syndrom (koronaviry podobné SARS), tedy i nový koronavirus SARS-CoV-2, původce onemocnění COVID-19. V současné době má oprávnění s těmito koronaviry nakládat celkem 12 subjektů. Od počátku pandemie COVID-19 přibylo k původním dvěma držitelům povolení 10 nových. Jedná se jak o výzkumné instituce, včetně vysokých škol, které mají v úmyslu zabývat se např. studiem patogeneze SARS-CoV-2 a souvisejících léčebných možností, tak také o soukromé společnosti zabývající se vývojem in-vitro diagnostiky viru.

S materiálem, který obsahuje aktivní („živý“) virus však přicházejí do kontaktu i pracoviště, která nejsou držiteli povolení. Jedná se o diagnostické laboratoře, které se podílejí na vyšetřování klinických vzorků odebraných pacientům, resp. zájemcům o vyšetření nebo dobrovolníkům. Tato pracoviště mohou za účelem diagnostiky onemocnění COVID-19 s pozitivními vzorky podle výše uvedeného zákona nakládat bez povolení, avšak jen po dobu kratší než 30 dnů.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost i nadále poskytuje informace, na základě kterých se vědecké instituce, klinické i různé soukromé laboratoře rozhodují, zda ke své činnosti potřebují povolení SÚJB. Více informací k nakládání s koronavirem lze nalézt na https://www.sujb.cz/zakaz-biologickych-zbrani/.