Proběhla úspěšná IRRS mise

23.05.2017 11:07


Státní úřad pro jadernou bezpečnost hostil ve dnech 15. až 23. května 2017 tým expertů Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni, kteří posuzovali kvalitu národního regulatorního rámce a jeho soulad s bezpečnostními standardy agentury v oblasti zajišťování jaderné bezpečnosti a radiační ochrany.
Mise IRRS (Integrated Regulatory Review Service) navazovala na závěry předchozí mise konané v roce 2013 a posuzovala, do jaké míry se Česká republika, zejména Státní úřad pro jadernou bezpečnost, vyrovnala s doporučeními a nálezy z roku 2013. V průběhu mise poskytli odborníci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost zahraničním expertům vysvětlení aktuálního stavu nové jaderné legislativy České republiky a regulačních postupů úřadu.
Expertní tým IRRS konstatoval úspěšné splnění naprosté většiny požadavků z roku 2013. Představitelé mezinárodní agentury v závěru mise sdělili, že nový atomový zákon představuje pevný základ robustního bezpečnostního rámce a Česká republika učinila značný pokrok, především v oblasti lidských zdrojů, dlouhodobých strategií, provádění kontrol a vymahatelnosti legislativních požadavků. Otevřené zůstává pouze téma systému řízení správního úřadu, jehož implementace probíhá a má být dokončena v následujících letech. Nad rámec původních nálezů mise doporučila ke zvážení rozpracování pravidel pro přijímání nápravných opatření v případě existujících expozičních situací. Mezinárodní experti vyzdvihli jako dobrou praxi otevřenost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jeho přímou komunikaci s veřejností zejména prostřednictvím internetu.
Konečné setkání předsedkyně úřadu, Ing. Dany Drábové, Ph.D., s vedoucím mise, panem Petteri Tiippana, generálním ředitelem finského úřadu pro dozor nad jadernou bezpečností STUK, a ostatními účastníky mise shrnulo průběh mise jako jeden z nejúspěšnějších v dosavadní historii programu IRRS. Předsedkyně úřadu zdůraznila ve svém závěrečném projevu význam těchto misí jako nástroje pro vzájemnou výměnu zkušeností a informací mezi členskými státy Mezinárodní agentury pro atomovou energii.
Závěrečná zpráva shrne výsledky mise po uplynutí tří měsíců od jejího konání. Stručné shrnutí výsledků mise lze nalézt také v tiskovém prohlášení Mezinárodní agentury pro atomovou energii.


 

Expertní tým IRRS s odborníky SÚJB