Obyvatelé domu s nálezem radioaktivních nerostů v jednom z bytů se nemají čeho obávat

Obyvatelé domu v pražské Želivecké ulici, kde byly 10. září v jednom z bytů spolu s municí nalezeny i radioaktivní látky, se o své zdraví nemusejí obávat. Nalezené předměty sice mohou způsobit mírné zvýšení dávkového příkonu v jejich bezprostřední blízkosti, avšak při krátkodobém ani dlouhodobém kontaktu žádné nebezpečí nepředstavují. Po odstranění těchto předmětů klesla hodnota dávkového příkonu opět na úroveň přírodního pozadí.

Podle dosavadních informací bylo v bytě nalezeno zatím nespecifikované množství nerostu obsahující stopové množství přírodní radioaktivní látky a dva kusy starých leteckých navigačních přístrojů, u kterých jsou ciferníky zvýrazněny luminiscenční barvou obsahující stopové množství radionuklidu Ra-226. K nálezu podobných předmětů dochází s četností několika případů do roka, zejména v zařízeních určených ke zpracování kovového odpadu, spalovnách komunálního odpadu nebo na pracovištích, kde bylo historicky s radioaktivními zdroji nakládáno.

Detekovatelné množství radioaktivity obsahuje poměrně velké množství přírodně se vyskytujících nerostů. Jedná se o tzv. přírodní radioaktivní prvky, které se nachází ve větší či menší koncentraci po celé planetě. Často se vyskytujícím přírodním radioaktivním prvkem je uran. Uranové rudy se v České republice těžily např. na Příbramsku nebo Jáchymovsku, což je důvod proč se v soukromých sbírkách nadšených sběratelů stále objevují tyto nerosty.

Systém vedoucí k minimalizaci následků souvisejících s podobnými nálezy nebo záchyty zdrojů ionizujícího záření, tzv. opuštěných zdrojů, vychází z atomového zákona (zákon č. 263/2016 Sb.). Provozovatel zařízení ke zpracování kovového odpadu má povinnost přijmout opatření k preventivnímu vyhledávání opuštěných zdrojů a následně dodržovat postupy k zajištění radiační ochrany. Pokud je opuštěný zdroj nalezen mimo provozovnu ke zpracování kovového odpadu, jsou, po prvotním bezpečném zajištění nalezených zdrojů ionizujícího záření jednotkami HZS a Policie ČR, oprávněny s těmito zdroji nakládat subjekty, které mají k této činnosti povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Pokud nalezené zdroje nemají další využití, jsou v závěru likvidovány jako radioaktivní odpad podle legislativních pravidel.

Ilustrační foto: Typ nalezeného leteckého navigačního přístroje