Mimořádná událost

Dne 11.1.2012 byla oznámena na styčné místo KKC a na RC SÚJB Kamenná mimořádná událost (MU), při které došlo k ozáření.V důsledku manipulace s hlavicí terapeutického ozařovače byl dne 9.1. 2012 a v dalších 2 dnech při přípravě tavby a při vlastní tavbě (separaci Pb a ochuzeného uranu) ozářen pracovník firmy TRIANGL s.r.o. Tavbu prováděla tato společnost jako zakázku pro UJP PRAHA a. s. (dále UJP). Na takovéto práce je vypracován provozní předpis, ze kterého vyplývá, že radiační ochranu zajišťuje UJP jako držitel povolení SÚJB. Při tavbě pracují 2-3 pracovníci pod dohledem dohlížející osoby (DO)z UJP. Nejvíce vytížený pracovník je vybaven OSL dozimetrem, který zajistí, včetně jeho vyhodnocení ÚJP. Vytavování předcházela příprava (odmontování držáků), při které bylo manipulováno s hlavicí ozařovače. Došlo k uvolnění zdroje ionizujícího záření (URZ), se kterým bylo následně manipulováno při přepravě ze svařovny do tavírny. Tyto práce probíhaly bez soustavného dohledu nad dodržováním požadavků nad radiační ochrany, tedy v rozporu s vypracovaným provozním předpisem. Až v době přípravy a zahájení vlastní tavby, při přípravě pece k tavení, byla přítomna DO, která zjistila měřením zvýšené hodnoty dávkového příkonu v tavírně. Práce však neukončila, vyšším hodnotám nevěřila, přisuzovala je "stáří" měřicího přístroje,a tím jeho nesprávné funkčnosti. Následující den DO prostor přeměřila jiným přístrojem, poté co byly zjištěny vysoké hodnoty dávkového příkonu s výrazným maximem v místě prací (8 mSv/hod), tuto skutečnost oznámila jako mimořádnou událost a veškeré práce byly ukončeny. Na místo vyjela mobilní skupina RC SÚJB Ústí nad Labem. Bylo zjištěno, že zdrojem záření je tyč na stolku; dávkový příkon v 1 m od tyče 30 mSv/h, aktivita odhadnuta na 100 GBq Co-60. Tyč byla zakryta, prostory pracoviště, resp. místnost byla uzavřena a opáskována, byl informován ředitel firmy Triangl s.r.o. a vrátný střežícímu areál firmy. Dne 12.1. byla tyč pracovníky firmy ISOTREND s.r.o. umístěna do kontejneru a bezpečně odvezena do pražského sídla této firmy a následně rozebrána. Bylo zjištěno, že v její prostřední části byl zabudován URZ - zářič 60Co o aktivitě 102 GBq z ruského ozařovače GUT. Byl proveden odhad nejvíce exponovaného pracovníka - celotělová dávka cca 50 - 80 mSv, dávka na kůži rukou v rozpětí 0,1-10 Sv. SÚJB tomuto pracovníkovi zprostředkoval mimořádnou lékařskou prohlídku na Klinice nemocí z povolání VFN v Praze, která byla  provedena dne 16.1. a 26.1.2012. Všechny výsledky laboratorních vyšetření byly v pořádku, nebyly zjištěny žádné kožní projevy. Na základě skutečnosti, že nebyly zjištěny klinické projevy deterministických účinků, byl prvotní odhad dávky na kůži rukou upřesněn; pracovník zřejmě obdržel dávku, která odpovídá dolní hranici odhadu. Ostatní 2 pracovníci firmy Triangl s.r.o., obsluha vysokozdvižného vozíku a mistr se v prostoru tavírny pohybovali výrazně kratší dobu, jejich vyšetření nebylo nutné.

Hlavice terapeutického ozařovače obdržel UJP od firmy Gamma – Service Recycling GmbH. Hlavice byly  skladovány v UJP a až v listopadu 2011 převezeny do firmy TRIANGL s.r.o., kde bylo na leden 2012 naplánováno vytavování.

SÚJB provedl dne 20.1. 2012 v UJP mimořádnou inspekci.

Událost byla SÚJB nahlášena do IAEA, klasifikace jako INES 2.