Meziokruhová netěsnost na elektrárně Temelín - zpráva č. 2

26.6.2015 v 2:27 došlo na elektrárně Temelín k identifikaci vnitřní netěsnosti na parogenerátoru číslo 4. Netěsnost byla odhadnuta na 2-3m3/h. Netěsnost byla s velikou rezervou kompenzovatelná systémem normálního doplňování. Blok se nacházel v Režimu 3,  (reaktor byl odstaven, probíhalo nahřívání bloku po řádné odstávce pro výměnu paliva, pro stabilizaci byl připojen pomocný kondenzátor).

Příčinou netěsnosti byl defekt na trubičce systému odvzdušnění parogenerátoru, trubička s vnitřním průměrem 10 mm prochází z primárního kolektoru přes sekundární stranu ven z parogenerátoru.

Po identifikaci netěsného parogenerátoru byl blok dochlazován v souladu s předpisy přes přepouštěcí stanice do atmosféry na "zdravých" parovodech, netěsný parogenerátor byl izolován a inertizován dusíkem, aby se zabránilo koroznímu působení vodního roztoku kyseliny borité. Následně byl parogenerátor a parovod vymýván čistou napájecí vodou, která byla odváděna na následné čištění. Po vyčištění parogenerátoru byla endoskopem identifikována netěsná trubička odvzdušnění, která byla po otevření parogenerátoru vyříznuta a přepravena do ÚJV Řež k analýze.

Při události došlo k průniku aktivity z I.O do II.O a do dalších systémů.

V současné době je aktivní médium z jednotlivých technologických systémů postupně standardním postupem čištěno a standardní cestou vypouštěno do vodoteče. V případě tritia jde o aktivitu, která by byla tak jako tak do vodoteče vypuštěna. Výpusti bloku zůstaly pod autorizovanými limity.

Aktivita se dostala do cirkulačního chladicího okruhu 2. bloku a odtud malá část do dešťové kanalizace. Byla zjištěna v pojistné nádrži dešťových vod a posléze v retenční nádrži (Mlýnský rybník), kam je vedena z pojistné nádrže. Odtud je voda vedena potokem Strouha do přehradní nádrže Hněvkovice.

Aktivita tritia v pojistné nádrži dešťových vod postupně klesá z hodnoty 272 Bq/l dne 27.6. na hodnotu 105 Bq/l dne 2.7.; téhož dne byla aktivita Cs-137 0,2 Bq/l a aktivita Cs-134 0,3 Bq/l.

V retenční nádrži se aktivita tritia postupně zvyšovala z hodnoty 20 Bq/l dne 27.6. na hodnotu 56 Bq/l dne 1.7., poté nastává její pokles - 53 Bq/l dne 2.7. Tyto hodnoty jsou nižší než je směrná hodnota pro aktivitu tritia v pitné vodě (100 Bq/l). Aktivita umělých radionuklidů emitujících záření gama (včetně Cs-134 a Cs-137) je pod mezí detekce.

V nádrži Hněvkovice je aktivita tritia na úrovni hodnot běžně se vyskytujících v přírodě – okolo 2 Bq/l. Umělé radionuklidy emitující záření gama nebyly zjištěny.

Dne 3.7.2015 byla zjištěna aktivita na střeše hlavního výrobního bloku 2 v místě vyústění PSA (přepouštěcích stanic do atmosféry). Dávkový příkon v tomto místě byl identifikován na 0,75 μSv/h. Ačkoli jde o dávkový příkon, který je velmi malý (dá se porovnávat s dávkovým příkonem, kterému jsou vystaveni pasažéři letadel na dálkových letech), byla následně proměřena další vytipovaná místa v areálu ETE. Na žádném dalším nepřekročil dávkový příkon 0,25 μSv/h.

Pro případné zájemce si dovolujeme připomenout, že informace o radiační situaci (nejen) v lokalitě Temelín jsou k dispozici on-line na našem webu MonRaS - Monitorování radiační situace. Data poskytujeme automaticky do evropského systému EURDEP.

Událost je předběžně hodnocena jako INES1 a bude šetřena prostřednictvím zpětné vazby. O šetření a řešení události vás budeme nadále informovat.