EU oficiálně přijala novelizovanou směrnici o jaderné bezpečnosti

10.07.2014 08:18


Zasedání ministrů financí a hospodářství EU (Rada ECOFIN) tento týden oficiálně schválila novelizovanou směrnici, kterou se stanoví rámec Společenství pro bezpečnost jaderných zařízení. Jde o společný příspěvek členských států EU ke zlepšení regulace rizik jaderné energetiky.

Urychlené zpracování novely směrnice Rady 2009/71/Euratom vyvolaly snahy politiků prokázat evropské veřejnosti akceschopnost v reakci na havárii jaderné elektrárny Fukušima. Přestože u dosavadní směrnice nelze nalézt výrazné nedostatky, nová úprava například přináší požadavek posílit nezávislé postavení národních dozorů a zavést vzájemné hodnocení vybraných témat souvisejících s jadernou bezpečností.

Tyto požadavky můžou přispět k vyšší úrovni a provázanosti přístupů jednotlivých členských států k zajištění jaderné bezpečnosti. V České republice se požadavky obsažené v novele směrnice stanou součástí nově připravovaného atomového zákona. 

Evropská komise přijetí upravené směrnice vítá a evropský komisař pro energetiku Günther Oettinger ji označil za výrazný posun pro zvýšení bezpečnosti jaderných zařízení a posílení kultury jaderné bezpečnosti v Evropě.

Novelizovaná směrnice rozšiřuje požadavky směrnice z roku 2009 v těchto oblastech:

  • nezávislost národních regulátorů, kteří vykonávají dozor nad aktivitami provozovatelů jaderných zařízení,
  • předcházení mimořádným událostem a vyloučení časných a velkých úniků radioaktivity z jaderných zařízení,
  • vzájemná hodnocení vybraných témat souvisejících s jadernou bezpečností, která se budou opakovat po šesti letech,
  • transparentnost v jaderných otázkách, aby veřejnost měla k dispozici potřebné informace jak za běžných provozních podmínek, tak za mimořádných událostí,
  • pravidelné a systematické hodnocení a přehodnocování jaderné bezpečnosti v celém životním cyklu jaderných zařízení,
  • harmonizace národních plánů havarijní připravenosti a odezvy.

Tyto požadavky se v každodenní praxi v ČR již dlouhodobě uplatňují, novela směrnice tedy bude znamenat „pouze“ nutnost explicitního přenesení do atomového zákona a prováděcích předpisů. Směrnice vstoupí v platnost 20. dne po oficiálním zveřejnění a členské státy budou mít tři roky na to, aby její požadavky zanesly do své legislativy.