Dvoustranné česko-slovenské jednání mezi SÚJB a ÚJD ve dnech 4. – 5. 3. 2019 v Praze

Ve dnech 4. – 5. března 2019 proběhlo v prostorách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pravidelné bilaterální jednání mezi dozory nad jadernou bezpečností České a Slovenské republiky. Setkání se zúčastnily obě předsedkyně jaderných dozorů včetně dalších odborníků, přičemž pozvání přijali také kolegové ze slovenského Úřadu veřejného zdraví – oddělení ochrany zdraví před zářením. Bilaterální jednání bylo uskutečněno na základě Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti státního dozoru nad bezpečností jaderných zařízení a státního dozoru nad jadernými materiály.

V rámci programu schůzky proběhla vzájemná výměna informací k otázkám provozu a událostí na jaderných zařízeních v obou zemích. V oblasti radiační ochrany se obě strany, v rozsáhlé diskuzi, věnovaly výměně zkušeností z monitorování radiační situace s důrazem na okolí jaderných elektráren. Diskuse v oblasti legislativy a mezinárodní spolupráce byla zaměřena mj. na plnění závazků vyplývajících z Espoo konvence. Obě delegace se shodly na nutnosti společného postupu v rámci relevantních mezinárodních organizací.

Jednání se uskutečnilo v přátelské atmosféře za přispění čilé diskuze, která se prolínala po celou dobu schůzky.