Dvoustranné česko-slovenské jednání mezi SÚJB a ÚJD ve dnech 15. – 16. 2. 2017 v Praze

21.02.2017 21:58


Pravidelné bilaterální jednání mezi dozorovými orgány ČR a SR, organizované na základě Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti státního dozoru nad bezpečností jaderných zařízení a státního dozoru nad jadernými materiály, se uskutečnilo ve dnech 15. a 16. února 2017 v Praze.

Českou delegaci vedla předsedkyně SÚJB D. Drábová, slovenskou pak předsedkyně ÚJD M. Žiaková. V průběhu jednání se zúčastněné strany navzájem informovaly o významných událostech, k nimž došlo v provozovaných jaderných elektrárnách za období od poslední schůzky. Velmi obsáhlá, otevřená a oboustranně užitečná diskuse byla věnována otázkám provozu jaderných elektráren, včetně sdílení zkušeností z dosud prováděných činností k problematice svarů.

K jednání byli nově přizvání zástupci slovenského Úřadu veřejného zdravotnictví (Odboru ochrany zdraví před zářením), jenž není součástí ÚJD. Obě strany se vyměnily zkušenosti z oblasti radiační ochrany a slovenský partner podrobně informoval o své činnosti.

Na pořadu bilaterálního jednání byla i situace v mezinárodních organizacích a grémiích s důrazem na společný postup v průběhu 7. Revizního zasedání k Úmluvě o jaderné bezpečnosti (7th Review Meeting of the Convetnion on Nuclear Safety), které se bude konat 27. 3. – 7. 4. 2017 ve Vídni.