Bilaterální jednání jaderných dozorů České republiky a Spolkové republiky Německo

23.10.2018 09:09


Ve dnech 8. – 9. října 2018 se v Bonnu uskutečnilo 22. bilaterální jednání zástupců českého a německého státního dozoru nad jadernou bezpečností. Schůzka mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost Spolkové republiky Německo byla již tradičně zorganizována na základě mezivládní dohody o výměně informací.

Českou delegaci vedl ředitel sekce pro řízení a technickou podporu SÚJB, Ing. Petr Krs, jejími členy kromě pracovníků SÚJB byli představitelé ministerstev (MPaO, MŽP), provozovatele (ČEZ) a SÚRAO. V německé delegaci, vedené panem Thomasem Elsnerem, ředitelem Odboru bezpečnosti jaderných zařízení Spolkového ministerstva životního prostředí (BMU), se jednání zúčastnili zástupci tohoto ministerstva i ministerstev životního prostředí spolkových zemí Bavorsko (StMUV) a Sasko (SMUL) a dalších institucí (GRS, Preussen Electra GmbH).

V rámci jednání se delegace navzájem informovaly o situaci v oblasti legislativy a o organizačně-administrativních záležitostech, německý partner poskytl prezentaci o nové legislativě v oblasti radiační ochrany. Dále obě strany prezentovaly informace o současném vývoji v oblasti krizového řízení; o vybraných událostech na jaderných elektrárnách z pohledu provozovatelů i dozorných orgánů; o situaci v oblasti skladování a nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem.

Jednání, jež proběhlo v otevřené atmosféře, doprovázené živou diskusí, bylo ukončeno exkurzí v odstavené jaderné elektrárně Mülheim-Kärlich u Koblenze.