Bilaterální jednání jaderných dozorů České republiky a Spolkové republiky Německo

Ve dnech 9. – 10. října 2017 se v Litoměřicích uskutečnilo 21. bilaterální jednání zástupců českého a německého státního dozoru nad jadernou bezpečnosti. Schůzka byla již tradičně zorganizována na základě Dohody o výměně informací mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost Spolkové republiky Německo.

Českou delegaci vedl ředitel sekce pro řízení a technickou podporu SÚJB pan Petr Krs, jejími členy kromě pracovníků SÚJB byli představitelé ministerstev (MPO, MZV), provozovatele (ČEZ) a SÚRAO. V německé delegaci, vedené panem Thomasem Elsnerem, ředitelem Odboru bezpečnosti jaderných zařízení Spolkového ministerstva životního prostředí (BMUB), se jednání zúčastnili zástupci toho ministerstva i ministerstev životního prostředí spolkových zemí Bavorsko (StMUV) a Sasko (SMUL) a dalších institucí (GRS, Preussen Electra GmbH).

V rámci jednání se delegace navzájem informovaly o situaci v oblasti legislativy a s tím spojené administrativy a o aktuálním vývoj v oblasti radiační ochrany a zvládání radiačních mimořádných událostí. Dále obě strany prezentovaly informace o: (1) provozu jaderných elektráren a o postupném rušení jaderných elektráren v Německu; (2) o skladování a nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a o provozních zkušenostech se stárnutím zásobníků CASTOR využívaných ke skladování vyhořelého jaderného paliva.

Jednání, jež proběhlo v otevřené atmosféře, doprovázené živou diskusí, bylo ukončeno exkurzí do Úložiště radioaktivních odpadů ÚRAO Richard, jež leží nedaleko Litoměřic.