Aktuální informace k jaderné havárii Fukushima

Podívejte se a ptejte se "Co Vás zajímá o nehodě elektrárny Fukushima". Monitorujeme situaci jaderné elektrárny Fukushima 1 stižené zemětřesením a vlnou tsunami a přínášíme informace z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany.

Vzhledem k relativní stabilizaci poměrů budeme informace aktualizovat v případě významných změn.

SÚJB se vší zodpovědností prohlašuje, že žádný "radioaktivní mrak" ohrožující občany ČR neexistuje a proto se ani nemůže vyskytovat nad našimi hlavami, teď ani v dalších dnech. Uvedený výraz používají ráda média k získání pozornosti. 

Ve skutečnosti se jedná o stopová množství radioaktivních látek unášená kolem země výškovým prouděním vzduchu, a to v takovém množství, že pokud budou vůbec u nás zaznamenána, pak na hranici citlivosti těch nejmodernějších přístrojů. Z toho jednoznačně vyplývá, že žádná opatření radiační ochrany není třeba přijímat ani celospolečensky, ani individuálně, a všechny obavy z ozáření obyvatel ČR jsou bezpředmětné.

Informace o radiační situaci v Japonsku a přijatých opatřeních (odkaz)

Informace Japonské Vlády o Fukušimě pro MAAE


12.4. Došlo k přehodnocení události na Fukušimě z INES 5 na INES 7.  Důvod přehodnocení není kvůli tomu, že by se situace změnila k horšímu (naopak došlo ke stabilizaci a aktivity v okolí postupně klesají), k přehodnocení došlo kvůli datům, která přišla z měření. Dříve tato data nebyla k dispozici.

Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 31.5.2011 v 15:00)

V Japonsku i nadále pokračuje rozsáhlé monitorování životního prostředí. V poslední době nedochází k žádným významným únikům z jaderné elektrárny do ovzduší a radiační situace je stabilní. Proto data nejlépe charakterizující radiační situaci v Japonsku budeme nadále uveřejňovat pouze v případě významných změn.

Dávkový příkon

Dávkový příkon měřený na západní hranici areálu jaderné elektrárny (West Gate) nezaznamenal od 30.3.2011 žádné výrazné výkyvy. Z toho vyplývá, že v tomto období již nedošlo k žádným významným únikům radioaktivních látek z jaderné elektrárny do ovzduší.

Dávkové příkony vně i uvnitř 30 km zóny od elektrárny jsou bez výrazných změn, opět mírné oboustranné kolísání kolem hodnot z včerejška, v některých místech mírný pokles. Nejvyšší hodnota byla naměřena na hranici 20 km zóny, cca 38,4 µSv/h (měření z 29.5.).

Dávky v okruhu 30 km

Obdobně i dávkové příkony měřené v jednotlivých japonských prefekturách vykazují postupný pokles. Nejvyšší hodnoty oproti přírodnímu pozadí v Japonsku setrvávají v prefektuře Ibaraki (město Mito), kde byla 11.5. v 09:00 naměřena hodnota 0,103 µSv/h (přírodní pozadí cca 0,05 µSv/h).

Dávky Japonsko

Celková kontaminace terénu

Denní spad I-131 (aktivita vypadlá za 24 hodin z atmosféry na 1m2 terénu) se pohybuje ve většině prefektur pod hranicí detekce, v prefekturách sousedících s  prefekturou Fukushima je max. v desítkách Bq/m2.

Vzhledem k fyzikální přeměně (za každých 8 dnů poklesne aktivita I-131 na polovinu) dochází k postupnému poklesu celkové kontaminace terénu.

Pitná voda

Odběry kohoutkové vody uskutečněné dne 28.5. ukázaly u všech odebraných vzorků hodnoty pod mezí detekce.

Potraviny

Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 31.5.2011 k 05:00 SELČ (31.5.2011 12:00 jap. času)

Společnost TEPCO představila plán na vytvoření systému stabilního chlazení všech čtyř bloků v havarijním stavu a na předcházení úniků radioaktivity (mj. výstavba krytu nad nejhůře poškozeným blokem 1). Ve spolupráci s japonskými národními orgány a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii se nyní pokouší jej realizovat.

Na bloku 1 pokračuje vhánění dusíku, který by měl zabránit možné explozi směsi kyslíku s vodíkem, do kontejnmentu. Díky vhánění dusíku mírně roste tlak uvnitř tlakové nádoby reaktoru, tlak uvnitř kontejnmentu zůstává stabilní.

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 pokračují. Osvětlení velína bloku 1, 2 a 3 je v provozu. Podařilo se částečně obnovit osvětlení turbínových hal na blocích 1, 2, 3 a 4. 

Tlakové nádoby bloků 1, 2 a 3 jsou chlazeny sladkou vodou. Na všech uvedených blocích nyní probíhá vhánění vody za použití pump napájených ze sítě. Voda je vháněna rychlostí 6 m3/h na bloku 1 a 7 m3/h na bloku 2 a 3. 

Na blocích 1 až 3 probíhá odčerpávání kontaminované vody z turbínových hal. Ve všech případech je používán systém přečerpávání vody mezi různými vhodnými prostory na blocích, s nucenými přestávkami při dočasném zaplnění konkrétního místa. Dle odhadů společnosti TEPCO je v turbínových halách o něco méně než 70 000 tun vysoce radioaktivní vody.

Tlak a teplota v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1, 2 i 3 zůstávají stabilní.

Předpokládaná míra poškození reaktorového jádra na bloku 1 je 55 %, na bloku 2 35 % a na bloku 3 je 30 %.

Vyhořelé palivo v bazénu na bloku 1 je chlazeno sladkou vodou. Sladká voda je používána i ke chlazení bazénu s vyhořelým palivem na blocích 2, 3 a 4. 

Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 běží a jejich stav je stabilní.

Průběžný přehled situace (anglicky) naleznete na stránkách Japan Industrial Atomic Forum (JAIF)Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) a japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA)

Stav bloků Fukushima I