Anonymovi odněkud.......

Anonymní dopisy by se měly házet do koše bez odpovědi a měl by je na této cestě provázet nejvyšší stupeň lidského pohrdání.. Přesto však jednu výjimku učiníme a na anonym dnes odpovíme - poprvé a naposled:

Někdy v srpnu se SÚJB z anonymního zdroje dověděl o údajných problémech při provádění zkoušek pohyblivosti tzv.malých napájecích hlav (regulačních ventilů) do parogenerátoru (PG). Zdroj informace nebylo možno identifikovat ani s minimální spolehlivostí. V září tohoto roku se pak na scéně objevuje anonym na toto téma znovu. V době, kdy již SÚJB srpnové informace ověřuje, obviňuje provozovatele elektrárny z porušení Atomového zákona a považuje „za svou povinnost“ informovat SÚJB o „nehlášeném (tj.zatajeném) porušení základního bezpečnostního dokumentu pro provoz JETE a to „Limit a podmínek bezpečného provozu“ (LaP). Údajně prý „od zavezení paliva v roce 2000 až do poloviny tohoto roku (tj.cca 4 roky !!!) JETE systematicky ani na jednom bloku !!! vůbec neprováděl zkoušky malých napájecích hlav (regulačních ventilů do parogenerátoru podle požadavku na kontrolu dle LaP B.3.7.2.4, ale vždy jen odzkoušeli najetí pomocných napájecích čerpadel 1,2RL16,17D01“

Jaký byl skutečný stav zjištěný SÚJB? V platných LaP pro oba bloky Jaderné elektrárny Temelín (dokumenty 1,2TL001) je uvedeno toto znění provozní kontroly (PK) B.3.7.2.4:

„Zkouška pohyblivosti armatur a ventilů na trasách pomocné napájecí vody do PG“ s frekvencí „31 dní v rámci cyklických kontrol“. Znění příslušné provozní kontroly nedoznalo změn od schválení prvních LaP pro 1. blok ETE v roce 2000. Zdůvodnění příslušné části LaP uvedené v dokumentu „Zdůvodnění (1,2TL002)“ v roce 2002 bylo doplněno o text „Každých 31 dní je odzkoušena pohyblivost armatur malých napájecích hlav (MNH) na trasách napájení všech PG.“

Postup zkoušek prováděných v rámci této provozní kontroly je popsán v Provozním předpisu 1,2 T010/3, podle kterého se zkoušky prováděly na obou blocích zhruba do dubna 2004. Od dubna 2004 platí pro 1. blok Provozní předpis 1TC014/3, na druhém bloku je nadále platný Provozní předpis 2 T010/3 s povolenou dočasnou změnou odpovídající znění příslušné části Provozního předpisu 1TC014/3.

Postup uvedený v provozním předpisu 1,2 T010/3 popisoval odzkoušení tras bez prověření pohyblivosti armatur 1,2RL27,28,29,30S202 (MNH). Dokument 1TC014/3 a tedy i dočasná změna pro 2T010/3 (tedy pro oba bloky elektrárny) již požadavek na odzkoušení MNH obsahuje.

V rámci rutinních inspekcí bylo provádění provozních kontrol PK B.3.7.2.4 prověřováno celkem třikrát (1. blok - 22.11.2002 a 27.8.2004, 2. blok - 21.11.2003). Při jednotlivých kontrolách bylo vždy zjištěno, že provozní kontrola proběhla v souladu s postupy uvedenými v příslušných provozních předpisech a že byla splněna všechna kritéria úspěšnosti. Ustanovením provozních předpisů však od poloviny roku 2002 až do dubna 2004 neodpovídala frekvence provádění jednotlivých zkoušek uvedených ve „Zdůvodnění (1,2 TL002)“ z roku 2002. Snížení frekvence četnosti zkoušek malých napájecích hlav bylo SÚJB tolerováno, protože přínos takové zkoušky z hlediska jaderné bezpečnosti neodpovídá rizikům vyvolaným manipulací s tímto zařízením na plném stoprocentním výkonu reaktoru a sám proces přechodu na malé napájecí hlavy je vždy řízen s dostatečnou časovou rezervou na jeho uskutečnění.

Není tedy pravda, že v celé záležitosti šlo o nehlášené (tj. zatajené) porušení základního bezpečnostního dokumentu pro provoz JETE. Podle názoru SÚJB není rovněž pravda, že anonymem popisované skutečnosti představují porušení zákona č.18/1997 (atomový zákon).

Jestliže jsme na tento anonym odpověděli veřejně, pak jen proto, že na jeho základě si lze utvořit poměrně uzavřený vlastní názor na charakter těch, kteří na jedné straně anonymně špiní a bez řádných dokladů pomlouvají práci jiných lidí (a osobují si přitom dokonce právo na to posuzovat, zda byl či nebyl porušen zákon), a na druhé straně nemají ani tolik elementární slušnosti, aby při svých mzdách v řádu několika desítek tisíc korun a při dostatečném technickém vzdělání (anonym je podle textu prokazatelně technicky vzdělaný odborník), vymezujících jim jasné pracovní odpovědnosti, využili pro řešení problému řádný služební postup a na své výhrady i připomínky upozornili především odpovědného provozovatele elektrárny.

Praha, 25.10.2004