25. bilaterální jednání České republiky a Spolkové republiky Německo

Česká a německá delegace se na základě mezivládní dohody o výměně informací sešly ve dnech 5. – 6. 10. 2021 v Praze na již 25. bilaterálním jednání. Jednání probíhalo pod vedením ředitele sekce jaderné bezpečnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Ing. Z. Tipka, který byl jmenován vedoucím české delegace. Německou delegaci vedl T. Elsner, zastupující Spolkové ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost SRN. Členy delegací byli zástupci ministerstev, zainteresovaných institucí a další experti v dané oblasti.

Diskutovány byly zejména otázky z oblasti jaderné bezpečnosti (včetně provozu jaderných zařízení), radiační ochrany, zvládání radiačních mimořádných událostí a nakládání s radioaktivními odpady. Česká strana prezentovala mj. aktuální stav přípravy výstavby jaderných bloků v České republice a vývoj v oblasti přípravy plánu vybudování hlubinného úložiště. Byly zmíněny i aktuální zkušenosti se zvládáním pandemie Covid-19 jak ze strany regulátorů, tak držitelů povolení. Jednání bylo ukončeno exkurzí ve Státním ústavu radiační ochrany, v. v. i., nabízející možnost prohlédnout si mj. některé specializované laboratoře.

Jednání proběhlo v konstruktivní atmosféře výměny názorů a informací.