Přírodní zdroje IZ

SEMINÁŘ - OCHRANA PROTI RADONU V KONTEXTU ENERGETICKÉ ÚSPORNOSTI BUDOV

Přírodní zdroje ionizujícího záření

Termíny zkoušek zvláštní odborné způsobilosti

  • 22. 1. 2015
  • 26. 2. 2015
  • 26. 3. 2015

Místo konání

Budova Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Kontakt

Eva Bláhová, tel. 221 624 755, e-mail: eva.blahova@sujb.cz Kurz stanovení radonového indexu pozemku

Název kurzu:                          Stanovení radonového indexu pozemků

Pořádající organizace:           Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta (PřF UK)

Místo konání:                         PřF UK, Praha 2, budova Albertov 3

Termín kurzu:                        02.06.2014 – 04.06.2014

Zahájení kurzu:                      02.06.2014 (pondělí), 12:30 hod.

Ukončení kurzu:                     04.06.2014 (středa), 16:00 hod.     

 

Obsah kurzu: Radiační ochrana, biologické účinky ionizujícího záření, legislativa, základy radioaktivity a jednotky, horniny a radioaktivita hornin ČR, radon v horninách, metody měření radonu v půdním vzduchu, metodika stanovení radonového indexu pozemku, přístroje a standardizace dat, mapy radonového rizika ČR, výpočetní úlohy k radonu, ukázka přístrojů a terénního měření radonu v půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin.

Přihlášky: zašlete do 6.5.2013 na adresu kontaktní osoby.

Výstupní dokument: Osvědčení o účasti v kurzu vystavené Univerzitou Karlovou v Praze a podepsané děkanem PřF UK v Praze

Kontaktní osoba: 

Prof. RNDr. M. Matolín, DrSc.
Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6
128 43 Praha 2
matolin@natur.cuni.cz
Tel.: 221951545Porovnávací měření radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách

Porovnávací měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu se koná ve středu 1. října 2014.

Přihlášku s vaší úplnou identifikací (název organizace, adresa, PSČ, IČO, DIČ, kontakt, e-mail) a uvedeným termínem porovnávacího měření v roce 2013 zašlete na níže uvedenou kontaktní adresu (nejlépe e-mailem).

Pořádající organizace:
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (správce referenčních ploch)
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Kontaktní adresa: M. Matolín, e-mail: matolin@natur.cuni.cz, tel.: 221951545, fax: 221951556.Kurz měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě, ve stavebních materiálech, výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách

Pořádající organizace: 

ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1 

Termín: bude stanoven na jaře 2014

Obsah kurzu: 

Kurz pro osoby, provádějící měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě, stavebních materiálech, výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách, tj. pro činnosti podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Výstupní dokument: 

Osvědčení o účasti v kurzu 

Kontaktní osoby: 

prof. Ing. Tomáš Čechák CSc.
tel. 224358255
fax. 224811074
e-mail: cechak@fjfi.cvut.cz 

Organizační záležitosti a přihlášky: 

Ing. Zuzana Augstenová
tel. 224 358 255
e-mail: zuzana.augstenova@fjfi.cvut.cz