Evropské společenství pro atomovou energii - Euratom

Vlajka Evropské unieDne 1. května 2004 se Česká republika stala členem Evropské unie. Ne všichni si uvědomují, že ke stejnému dni přistoupila Česká republika i k Evropskému společenství pro atomovou energii (Euratom). Toto společenství bylo založeno, spolu s Evropským hospodářským společenstvím (později Evropským společenstvím a nyní základem Evropské unie), šesti evropskými státy (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí) tzv. římskou smlouvou a začalo fungovat od 1. ledna 1958. Hlavním cílem společenství bylo přispět k vytvoření podmínek nezbytných pro rychlé vybudování a růst jaderného průmyslu a nastavit mechanismy pro kontrolu možného zneužití jaderných materiálů. Prostředky k dosažení tohoto cíle jsou formulovány ve čl. 2 smlouvy. Stručně lze uvést:

  • podpora "jaderného" výzkumu,

  • vytvoření jednotného jaderného trhu zajišťujícího volný pohyb kapitálu a pracovníků,

  • zajištění ochrany zdraví obyvatel a pracovníků se zdroji před účinky ionizujícího záření, tzn. stanovení jednotných bezpečnostních standardů pro radiační ochranu a zavedení mechanismů pro kontrolu jejich dodržování,

  • zavedení mechanismu pro kontrolu nad tím, aby jaderný materiál nebyl zneužíván k jiným účelům, než pro které je určen.

Den 9. 5. 1950 - zveřejnění Schumanovy deklarace - základní stavební kámen pro pozdější vznik Evropské unie Dnes jsou členy Euratomu všechny členské státy EU. Od přijetí smlouvy o ustavení Euratomu uplynulo více než 50 let, přičemž cíle a úkoly Společenství vymezené smlouvou zůstaly de facto nezměněny, přestože se názor na potřeby rozvoje a podpory využívání jaderné energie v Evropě v průběhu let vyvíjí. Často se proto využívá extenzivní výklad některých ustanovení smlouvy, a to tak, aby vyhovoval současným podmínkám. Jedním z příkladů je rozsudek Evropského soudního dvora ve věci J-29/99 ze dne 10. prosince 2002. Tento rozsudek přinesl podstatně širší interpretaci kompetencí Euratomu, a to zejména v oblasti jaderné bezpečnosti, která není výslovně smlouvou upravena.

V rámci institucí EU je sledování realizace úkolů a naplňování cílů Smlouvy o Euratomu především v gesci Ředitelství EK pro energetiku a dopravu a v rámci Rady EU v gesci Pracovní skupiny pro atomové otázky a Pracovní skupiny pro výzkum/jaderné otázky.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost je gestorem za ty oblasti upravené smlouvou, které spadají do jeho působnosti. Jedná se zejména o:

  • radiační ochranu a

  • kontrolu a evidenci nakládání s jadernými materiály.

Ostatní oblasti jsou např. v gesci MPO (zásobování jaderným palivem, smlouvy se třetími státy uzavřené Euratomem pro oblast jaderné energetiky atd.), MŠMT (jaderný výzkum).