Časopis BJE

Časopis "Bezpečnost jaderné energie/Bezpečnosť jadrovej energie"

Obálka časopisu Bezpečnost jaderné energie/Bezpečnosť jadrovej energieOdborný časopis "Bezpečnost jaderné energie/Bezpečnosť jadrovej energie", evidenční číslo MK ČR E 4671, společně vydávají Státní úřad pro jadernou bezpečnost v Praze a Úrad jadrového dozoru SR v Bratislavě. Pod uvedeným názvem se v roce 2012 jedná již o jeho 20. ročník, který však v r. 1993 plynule navázal na původní časopis, vydávaný od r. 1955 pod názvem "Jaderná energie", jenž by v letošním roce (2012) dosáhl 58 ročníků.

Uvedený časopis je od počátku recenzovaným odborným periodikem, jehož základním posláním je přispívat k udržení vysoké kultury jaderné bezpečnosti v oblasti mírového využívání jaderné energie. 

Tisk zajišťuje tiskárna Fokus, s.r.o., Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8. 

Vydávání časopisu řídí redakční rada ve složení: Ing. D. Burket, PhD., Ing. D. Daniš, CSc., Ing. D. Drábová, Ph.D., Ing. L. Dubský, Ing. M. Holan, Ing. J. Hůlka, RNDr. K. Janko (místopředseda redakční rady), Ing. P. Krs (předseda redakční rady), Ing. Z. Kříž, Ing. B. Lošonský, RNDr. D. Nikodémová, CSc., Ing. Z. Prouza, CSc., Ing. S. Štech, Ing. F. Šuranský, Ing. J. Tomek, Ing. K. Turek, CSc., Ing. J. Zdebor, RNDr. D. Zemanová, RNDr. M. Zrubec, Ing. M. Žiaková, CSc. 

Redakce: Ing. Pavel Kovář (pavel.kovar@sujb.cz), technická redakce: Ing. Hana Solařová (redakce.bje@sujb.cz), za jazykovou správnost anglických textů zodpovídá: Ing. Petr Adámek, CSc. 

Adresa redakce: Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1, tel.: 221 624 260, 224 223 070, fax: 221 624 704, e-mail: redakce.bje@sujb.cz

Časopis vychází ve dvojčíslech, šestkrát ročně, nákladem 600 výtisků, z toho 200 ks je určeno pro SR. Počínaje dvojčíslem 1/2 2008 jsou jednotlivé výtisky časopisu poskytovány oběma vydavateli zdarma podle odsouhlasených rozdělovníků. Objednávky do vyčerpání nákladu přijímají:

 • v ČR: SÚJB, Kancelář úřadu, Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1, 

 • v SR: ÚJD SR, Kancelária úradu, Bajkalská 27, P.O. Box 24, 820 07 Bratislava 27. 

Obsah časopisu "Bezpečnost jaderné energie/Bezpečnosť jadrovej energie" je zaměřen na problematiku: 

 • jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, havarijního plánování a fyzické ochrany při umísťování, výstavbě, spouštění, provozu, rekonstrukcích a vyřazování z provozu jaderných zařízení s důrazem na ochranu životního prostředí, zdraví profesionálních pracovníků a obyvatelstva, 

 • jaderné bezpečnosti a radiační ochrany v průběhu jaderného palivového cyklu, zejména v části vyhořelého jaderného paliva, 

 • zpracování radioaktivních odpadů a jejich bezpečného ukládání, 

 • přirozené a umělé radioaktivity v životním prostředí, 

 • ochrany před zářením a radiologické dozimetrie, 

 • metod a přístrojů a zařízení jaderné techniky. 

Pokyny pro autory; Časopis přijímá k publikaci: 

 • původní stati v rozsahu 5 až 15 stran, které povinně podléhají lektorskému posouzení (recenzi), 

 • původní stručná sdělení v rozsahu 3 až 5 stran, 

 • přehledové referáty o stavu aktuální problematiky v rozsahu do 10 stran, 

 • stručné zprávy o konferencích a podobných připravovaných nebo uskutečněných akcích, popř. o jiných významných událostech v oblasti mírového využívání jaderné energie. 

Pod uvedenými rozsahy se rozumí počet stran normalizovaného strojopisu (30 řádek na stránku, 60 úderů na řádku). Příspěvky se publikují v češtině nebo slovenštině, vybrané původní stati (popř. původní sdělení) je možno publikovat v anglickém, výjimečně francouzském nebo německém jazyce. S původní statí je třeba dodat dvojmo anotaci v jazyku stati (rozsah 5 až 10 řádek) a dvojmo anglický překlad této anotace (včetně anglického překladu názvu stati. V případě cizojazyčné stati je třeba dodat ještě dvojmo anotaci (s překladem názvu) v češtině nebo slovenštině. 

Pod názvem každého příspěvku je třeba uvést úplné jméno a příjmení autora (autorů) a úplný název jeho pracoviště (jejich pracovišť). Odkazy na literaturu je třeba číslovat průběžně v textu (číslicemi v hranatých závorkách) a seznam citované literatury připojit na konec textu v úpravě: 

 • pořadové číslo, autor, název, místo vydání, vydavatel, rok (u monografie), nebo 

 • pořadové číslo, autor, název, pramen (název, ročník, rok, číslo, strana) u časopisu nebo sborníku. 

Prosíme autory, aby důsledně používali zákonné měřicí jednotky a dodržovali ostatní závazné normy vztahující se k odborným publikacím. Další podrobnosti jsou uvedeny na rubu předního přebalu (obálky) časopisu. 

Redakce přijímá příspěvky buď v elektronické formě jako nosič (např. CD), plus dva výtisky, nebo v "dokumentové" formě – jako dvojmo vyhotovený normalizovaný strojopis psaný po jedné straně kancelářského papíru formátu A 4. 

Redakce časopisu prosí autory, aby korektury vraceli ve vyznačených lhůtách, jinak nelze v tisku uplatnit autorské opravy.